ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 2, ĐIỀU 2QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2011/QĐ-UBND NGÀY 04/11/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀNGIANG QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀNGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiệngiá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày04/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về giá dịch vụ xe ra,vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

“2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô áp dụng cho từng loạibến xe:

a) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 1 và 2:

- Đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theotuyến cố định:

+ Dưới 50 km: 2.200 đồng/01 ghế/chuyến;

+ Từ 50 km trở lên: 3.300 đồng/01 ghế/chuyến;

- Đối với xe buýt: 850.000 đồng/01 tháng/01 xe;

- Đối với xe taxi: 370.000 đồng/01 tháng/01 xe.

- Các xe có hợp đồng thu theo tháng sẽ thỏa thuận giá dịchvụ bến nhưng không cao hơn khung giá trên.

- Đối với các xe chạy tuyến vận tải hành khách cố định cócùng luồng tuyến vào mượn bến để trả khách được miễn thu giá dịch vụ qua bến”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải,Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai