ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNHPHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtXây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtĐất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtĐiện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ LuậtĐầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ LuậtKinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ LuậtQuy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Nghịđịnh số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chấtlượng công trình xây dựng;

Xét đề nghịcủa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1173/TTr-SCT ngày 22 tháng8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trìnhđiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giámđốc Công ty Truyền tải điện 2, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực ĐàNẵng, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định nàyđiều chỉnh công tác quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện (bao gồm côngtrình nguồn điện, lưới điện) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trách nhiệm củacác Sở, UBND các quận, huyện, xã, phường, các tổ chức có liên quan.

2. Các tổ chứckhi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác quản lý, đầu tư xây dựng cáccông trình nguồn điện, lưới điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủquy định này và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

Trong Quy địnhnày, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quy hoạchphát triển điện lực là mục tiêu, định hướng, giải pháp và cơ chế, chínhsách về đầu tư xây dựng các công trình điện gồm nguồn điện, lưới điện để đápứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục nhằm phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân. Quy hoạch pháttriển điện lực bao gồm Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch pháttriển điện lực thành phố Đà Nẵng được phê duyệt.

2. Đầu tưxây dựng công trình điện là toàn bộ các hoạt động xây dựng mới, cải tạo,nâng cấp nguồn điện, lưới điện, gồm: lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, quảnlý dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, thi công xây dựng,giám sát thi công xây dựng và các hoạt động liên quan khác theo quy định củapháp luật.

3. Lưới điệntruyền tải là lưới điện có chức năng truyền tải điện trong hệ thống lướiđiện quốc gia, không trực tiếp phân phối điện đến khách hàng sử dụng điện, baogồm các đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở lên.

4. Lưới điệnphân phối là lưới điện có chức năng trực tiếp phân phối điện đến khách hàngsử dụng điện, gồm một số đường dây và trạm biến áp 110kV, các đường dây và trạmbiến áp có điện áp từ 22kV trở xuống.

5. Côngtrình điện là tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựngphục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện,điều độ hệ thống điện, mua bán điện, hệ thống bảo vệ, hành lang bảo vệ an toànlưới điện, đất sử dụng cho công trình điện và công trình phụ trợ khác.

6. Đất sửdụng cho công trình điện là diện tích đất được cấp có thẩm quyền bố trí đểđầu tư xây dựng công trình điện và các công trình phụ trợ khác phục vụ công tácquản lý, vận hành, truyền tải, phân phối điện và hành lang bảo vệ an toàn côngtrình lưới điện cao áp.

7. Đơn vịphân phối điện là đơn vị có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vựcquản lý, vận hành lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp cho khách hàng sửdụng điện hoặc cho các đơn vị bán lẻ điện.

8. Chủ đầutư công trình điện là người sở hữu vốn hoặc người được cấp có thẩm quyềngiao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình điện. Chủ đầu tư côngtrình điện bao gồm: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (hoặc Công ty Truyềntải điện 2), Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH một thành viên Điệnlực Đà Nẵng, các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạtầng kỹ thuật trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ và các đơn vị Chủ đầu tưdự án bất động sản, Khu đô thị mới quy định trong Luật kinh doanh bất động sản.

Điều 3.Nguyên tắc chung

1. Các côngtrình điện phải được đầu tư xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực.Chỉ được đầu tư xây dựng công trình điện không có trong Quy hoạch phát triểnđiện lực khi cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực chophép.

2. Căn cứ vàoquy mô khối lượng lưới điện truyền tải và phân phối trong Quy hoạch phát triểnđiện lực, các cơ quan quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệmđôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các chủ đầu tư công trình điện thực hiện các thủtục liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình điện.

Chương 2.

ĐẤT SỬ DỤNG CHO CÔNGTRÌNH ĐIỆN

Điều 4. Bốtrí đất để đầu tư xây dựng công trình điện

1. Sở Xây dựngcó trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt hướng tuyến,vị trí đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơsở phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các chủđầu tư công trình điện và chú ý cập nhật số công trình điện cần đầu tư xây dựngtrong Quy hoạch phát triển điện lực vào Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, quyhoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cácKhu công nghiệp, Khu công nghệ, Khu đô thị mới để việc quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất phục vụ việc đầu tư xây dựng công trình điện đạt hiệu quả, tránh chồngchéo và chiếm dụng diện tích đất của các dự án khác có liên quan.

2. Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư côngtrình điện xác định diện tích đất cần sử dụng để điều chỉnh, bổ sung vào quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tham mưu, đề xuấtUBND thành phố Đà Nẵng bố trí diện tích đất để đầu tư xây dựng công trình điệntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3. Trên cơ sởđề xuất của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đà Nẵngphê duyệt hướng tuyến, vị trí đầu tư xây dựng, diện tích đất hợp lý để đầu tưxây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Các đơn vịChủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cácKhu công nghiệp, Khu công nghệ và các đơn vị Chủ đầu tư dự án bất động sản, Khuđô thị mới có nhu cầu sử dụng điện từ 80kW trở lên có trách nhiệm bố trí diệntích đất trong ranh giới dự án của mình để đầu tư xây dựng công trình điện nhằmcung cấp điện cho dự án.

5. Để đầu tưxây dựng công trình điện được thuận lợi, các chủ đầu tư công trình điện phảixác định chính xác hướng tuyến, diện tích đất cần sử dụng, đề xuất phương ánđền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân có côngtrình, nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trong ranh giới diện tích đất cầnsử dụng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình điện để các cơquan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thoả thuận, quyết định.

6. Sau khi dựán đầu tư xây dựng công trình điện được phê duyệt theo quy định, chủ đầu tưcông trình điện có trách nhiệm gửi hồ sơ liên quan đến diện tích đất cần sửdụng cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵngquyết định giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình điện.

7. UBND quận,huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư công trình điện lập vàthực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệthại về đất đai, tài sản; hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền về sự cần thiết phải đầutư xây dựng công trình điện trên địa bàn quản lý, bảo vệ diện tích đất cần sửdụng để đầu tư xây dựng công trình điện (trong đó có hành lang bảo vệ an toàncông trình lưới điện cao áp), kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụngtrái phép diện tích đất cần sử dụng để đầu tư xây dựng công trình điện.

Điều 5. Cắmmốc ranh giới, hướng tuyến, diện tích đất cần sử dụng để đầu tư xây dựng côngtrình điện

1. Sau khi cóquyết định giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình điện của UBNDthành phố Đà Nẵng, các chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm phối hợp vớiUBND quận, huyện công bố công khai, tiến hành cắm mốc ranh giới hướng tuyến vàdiện tích đất cần sử dụng trên thực địa, theo dõi, kiểm tra, kịp thời báo cáoUBND quận, huyện về các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép diện tích đấtcần sử dụng để đầu tư xây dựng công trình điện.

2. Mốc giớiphải bảo đảm độ bền vững, dễ nhận biết, an toàn cho con người, phương tiện giaothông qua lại và phù hợp với địa hình khu vực cắm mốc. Mốc giới phải thể hiệntrên thực địa và trên bản đồ số, được định vị GPS theo hệ tọa độ VN 2000. Hồ sơcắm mốc ranh giới, hướng tuyến, diện tích cần sử dụng để đầu tư xây dựng côngtrình điện do UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Chương 3.

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH ĐIỆN

Điều 6. Đầutư xây dựng công trình điện

1. Tổng Công tyTruyền tải điện Quốc gia (hoặc Công ty Truyền tải điện 2), Tổng Công ty Điệnlực miền Trung có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải được phâncông quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Công ty TNHHmột thành viên Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị phân phối điện khác có tráchnhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đến ranh giới điểm đo đếm điện đượcthỏa thuận với khách hàng sử dụng điện trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tưđể bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện.

3. Các đơn vịChủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cácKhu công nghiệp, Khu công nghệ và các đơn vị Chủ đầu tư dự án bất động sản, Khuđô thị mới có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đồng bộ với hệthống hạ tầng kỹ thuật trong ranh giới dự án của mình, Công ty TNHH một thànhviên Điện lực Đà Nẵng có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đến ranhgiới dự án (điểm lắp đặt hệ thống đo đếm điện) để bán điện cho các đơn vị Chủđầu tư, điều hành dự án này. Nếu các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án trênkhông có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện thì phải thỏathuận với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về nội dung bàn giao tàisản lưới điện phân phối sẽ đầu tư xây dựng và bán điện trực tiếp cho khách hàngsử dụng điện trong các dự án này trước khi triển khai đầu tư xây dựng lưới điệnphân phối.

4. Trường hợpkhách hàng sử dụng điện đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để phục vụ mục đíchsản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng hoặc đơn vịphân phối điện khác có trách nhiệm lắp đặt hệ thống đo đếm điện tại vị trí thỏathuận thống nhất với khách hàng sử dụng điện để bán điện theo mức giá quy địnhở cấp điện áp đấu nối.

5. Khi có nhucầu đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để cấp điện cho các tổ chức, cá nhân màphải đấu nối với lưới điện phân phối của khách hàng sử dụng điện, Công ty TNHHmột thành viên Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị phân phối điện khác phải có vănbản thỏa thuận đấu nối với chủ sở hữu lưới điện phân phối hiện có và gửi vănbản thỏa thuận đấu nối này cho Sở Công Thương để theo dõi, quản lý.

Điều 7. Lậpkế hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình điện

1. Chủ đầu tưcông trình điện có trách nhiệm căn cứ vào Quy hoạch phát triển điện lực, tìnhhình thực tế và nhu cầu sử dụng điện cụ thể để lập kế hoạch, dự án đầu tư xâydựng công trình điện trên cơ sở có văn bản thoả thuận đấu nối với đơn vị quảnlý, vận hành lưới điện truyền tải hoặc lưới điện phân phối và gửi hồ sơ thiếtkế triển khai sau thiết kế cơ sở cho Sở Công Thương thẩm tra theo quy định tạiĐiều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệmgửi kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối của nămsau trước ngày 31 tháng 8 của năm hiện tại và báo cáo kết quả thực hiện kếhoạch đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối hàng năm cho SởCông Thương trước ngày 15 tháng 12 của năm đó để tổng hợp, báo cáo UBND thànhphố.

2. Sở CôngThương có trách nhiệm theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầutư xây dựng lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trên địa bàn thành phố ĐàNẵng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng về khối lượng, quy mô đầu tưlưới điện thực tế so với khối lượng, quy mô đầu tư lưới điện trong Quy hoạchphát triển điện lực trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Điều 8. Kiểmtra, xác nhận sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng công trình điện

1. Sở CôngThương có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựngcông trình điện với Quy hoạch phát triển điện lực bằng văn bản trong thời giankhông quá 05 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư công trình điện có văn bản báocáo về quy mô và các thông số kỹ thuật chính của dự án đầu tư xây dựng côngtrình điện.

2. Chủ đầu tưcông trình điện phải có văn bản xác nhận của Sở Công Thương về sự phù hợp củadự án đầu tư xây dựng công trình điện với Quy hoạch phát triển điện lực đểtriển khai thực hiện thuận lợi các bước tiếp theo như thỏa thuận vị trí, hướngtuyến; thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấpgiấy phép xây dựng; giấy phép đào vỉa hè, đào đường giao thông, giao đất, chothuê đất để đầu tư xây dựng công trình điện. Trong quý I hàng năm, chủ đầu tưcông trình điện có trách nhiệm lập danh sách các tuyến đường giao thông có nhucầu lắp đặt ngầm các bộ phận, kết cấu công trình điện để đăng ký với Sở Giaothông vận tải, UBND các quận, huyện nhằm xem xét kiểm tra, cấp phép đào đường,vỉa hè, theo dõi việc thực hiện và tổng hợp báo cáo.

Điều 9.Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình điện

Nguồn vốn đầutư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm:

1. Nguồn vốncủa Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung,Công ty Truyền tải điện 2, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng và củacác đơn vị chủ đầu tư công trình điện.

2. Nguồn vốncủa các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹthuật trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ, các tuyến đường giao thông quyhoạch mới và các đơn vị Chủ đầu tư dự án bất động sản, Khu đô thị mới, bao gồmkinh phí thực hiện việc di dời lưới điện hiện trạng trong ranh giới dự án củamình.

3. Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xéthỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi có lãisuất thấp của các tổ chức tín dụng, tài chính quốc tế như WB, ADB… để đầu tưxây dựng các công trình điện quan trọng, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các đề án quy hoạch, các dự án trọngđiểm theo chủ trương của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Đối với cácdự án đầu tư xây dựng công trình điện ngầm, cải tạo đường dây dẫn điện trênkhông các cấp điện áp dọc các đường phố chính và trong khu vực trung tâm thànhphố Đà Nẵng thành đường dây dẫn điện ngầm theo chủ trương của UBND thành phố ĐàNẵng để đảm bảo mỹ quan đô thị, thu hút du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượngcuộc sống của cộng đồng xã hội thì có hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách Nhà nướcthành phố Đà Nẵng sau khi các Sở quản lý chuyên ngành liên quan đề xuất và đượcUBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Điều 10. Bàngiao, tiếp nhận công trình lưới điện phân phối

1. Chủ đầu tưcông trình lưới điện phân phối có thể thỏa thuận bàn giao lưới điện phân phốicho Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng để quản lý, vận hành, khaithác và sử dụng.

2. Việc giaonhận công trình lưới điện phân phối phải lập hồ sơ, biên bản giao nhận đầy đủtheo quy định của pháp luật. Chỉ thực hiện việc hoàn trả vốn đầu tư công trìnhlưới điện phân phối khi chủ đầu tư công trình lưới điện phân phối có thỏa thuậnvới Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về việc hoàn trả vốn trước khitriển khai đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối đó.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Sở Xây dựng,Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương,UBND quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng Thanh tra chuyên ngànhcủa cơ quan mình để kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm pháp luật theo thẩmquyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm phápluật trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bànthành phố Đà Nẵng.

2. Các tổ chứcvi phạm hoặc thực hiện không đúng nội dung của Quy định này, tùy theo mức độ,tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm pháp luật tronglĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện và các quy định hiện hànhkhác của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Tổchức thực hiện

1. Sở CôngThương có trách nhiệm:

a) Làm đầu mốikiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện Quyđịnh này.

b) Theo dõi,tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng tháo gỡ các khó khăn, vướngmắc liên quan đến việc quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bànthành phố Đà Nẵng.

c) Chủ trì,phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xâydựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; báo cáo, đề xuất UBNDthành phố Đà Nẵng xử lý việc đầu tư xây dựng công trình điện không phù hợp hoặckhông có trong Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng.

d) Tham gia ýkiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình điện vàthẩm tra hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựngcông trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định hiện hành của Nhànước.

e) Kiểm tracông tác nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình điện vào sử dụng. Chủ trì hoặcphối hợp kiểm tra công tác quản lý chất lượng, giám định chất lượng xây dựngcác công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Các Sở, ban,ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵngchỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình điện đồng bộ, phùhợp với việc đầu tư phát triển các dự án, chương trình theo quy hoạch từngngành, từng địa phương và theo Quy định này.

3. Trong quátrình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các tổ chức,cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản để đề xuất sửađổi, bổ sung nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng xem xét,điều chỉnh cho phù hợp./.