ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KẾTHỢP GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VỚI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRONG CÔNG TÁCĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế vớicác bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sócsức khỏe nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trìnhsố 102/TTr-SYT ngày 19/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các bệnh viện công lập trong côngtác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàntỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Người đứng đầu các cơ sởđào tạo cán bộ y tế thuộc tỉnh; Giám đốc các bệnh viện tỉnh; Giám đốc các bệnhviện Đa khoa tuyến huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Nga

QUY CHẾ

KẾT HỢP GIỮA CƠ SỞĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VỚI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊNCỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnhLào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc kết hợp giữa cơ sở đàotạo cán bộ y tế với các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (viết tắtlà kết hợp Trường - Bệnh viện) trong công tác tổ chức và cán bộ; đào tạo cán bộy tế; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ sở đào tạo cán bộ y tế: Trường Trung học Y tếLào Cai hoặc cơ sở đào tạo cán bộ y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọitắt là Trường).

b) Bệnh viện: Các Bệnh viện công lập trên địa bàntỉnh Lào Cai (gọi tắt là Bệnh viện) gồm:

- Bệnh viện thực hành chính: Bệnh viện Đa khoatỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi.

- Bệnh viện thực hành: Bệnh viện Y học cổ truyền,Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nội tiết và các bệnh việnchuyên khoa tuyến tỉnh khác khi có đủ điều kiện thành lập; các bệnh viện đakhoa tuyến huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ

1. Bệnh viện thực hành chính là Bệnh viện có nhiệmvụ cung cấp các dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và tham gia đàotạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; nơi có giáo viên, học sinh, học viên của Trường làmviệc, học tập thường xuyên.

2. Bệnh viện thực hành là các Bệnh viện có họcsinh, học viên của Trường thực hành, thực tập không thường xuyên.

3. Giáo viên kiêm nhiệm là viên chức của các Bệnhviện được Giám đốc Sở Y tế công nhận, trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng chohọc viên và học sinh của Trường về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Viên chức y tế kiêm nhiệm là giáo viên củaTrường được Giám đốc Sở Y tế công nhận, trực tiếp tham gia thực hiện công táckhám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh tại các khoa lâm sàng củaBệnh viện.

Điều 3. Nguyên tắc kết hợp

1. Kết hợp Trường - Bệnh viện là sự lồng ghép tráchnhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Trường và Bệnh viện đảm bảo sử dụng hiệu quảtối đa các nguồn lực, sự bình đẳng về trách nhiệm và lợi ích giữa Trường vàBệnh viện, giữa các viên chức của hai cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo và chămsóc sức khỏe nhân dân; Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kết hợp; đềcao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan hai bên kết hợp và nhữngngười tham gia các hoạt động kết hợp.

2. Hoạt động kết hợp dựa trên cơ sở chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Trường - Bệnh viện và tuân thủ quy định củapháp luật trong công tác chuyên môn. Các bên có trách nhiệm tạo điều kiện thuậnlợi cho cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, học viên thực hiện tốt cácnhiệm vụ, chức trách được giao; không bên nào được cản trở, gây khó khăn choviệc thực hiện quy chế này.

3. Đảm bảo khách quan trong các hoạt động kết hợp,cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiệnđể báo cáo, đề xuất với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp, cơ chế,chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoahọc và cung cấp các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Việc kết hợp Trường - Bệnh viện được thực hiệnthông qua hợp đồng trách nhiệm giữa lãnh đạo của Trường và lãnh đạo Bệnh việndưới sự chỉ đạo thống nhất của Sở Y tế. Khi có vướng mắc phát sinh hai bên cùngnhau bàn bạc, giải quyết, trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của khoa,phòng thì phải kịp thời báo cáo với người đứng đầu của các bên kết hợp để đượcgiải quyết hoặc báo cáo với Giám đốc Sở Y tế để có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. NỘI DUNG KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNG VÀ CÁC BỆNHVIỆN

Điều 4. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong côngtác tổ chức và cán bộ

1. Viên chức y tế kiêm nhiệm là Trưởng hoặc Phótrưởng các khoa, bộ môn của Trường, có uy tín, năng lực được xem xét, bổ nhiệmkiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng các khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hành chínhtheo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện.

2. Giáo viên kiêm nhiệm là Trưởng hoặc Phó trưởngcác khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hành chính có uy tín, năng lực được xemxét, bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa, bộ môn của Trường theo đềnghị của Trưởng khoa, bộ môn, hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Trưởngkhoa, bộ môn theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trong trường hợp tạiTrường chưa có giáo viên đủ điều kiện bổ nhiệm làm Trưởng khoa, bộ môn.

3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoacủa Bệnh viện hoặc Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, bộ môn của Trường:

a) Có trình độ chuyên môn sau đại học;

b) Có năng lực về chuyên môn và quản lý, được tậpthể cán bộ của đơn vị nơi kiêm nhiệm tín nhiệm;

c) Có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của phápluật hiện hành về bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp khoa, phòng.

4. Căn cứ quyết định bổ nhiệm của người có thẩmquyền, người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế và Giám đốc Bệnh viện tiếp nhậnvà phân công nhiệm vụ cho trưởng khoa, phó trưởng khoa, bộ môn đồng thời chịutrách nhiệm về sự phân công của mình.

Điều 5. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong côngtác đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế

1. Tại mỗi khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hànhchính thường xuyên có học sinh thực tập bố trí ít nhất một viên chức y tế kiêmnhiệm và hai giáo viên kiêm nhiệm, trong đó có Trưởng hoặc một Phó trưởng khoa.

2. Tại các khoa lâm sàng của các Bệnh viện thựchành có học sinh thực tập bố trí ít nhất một giáo viên kiêm nhiệm.

3. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm:

a) Bố trí giáo viên được Giám đốc Sở Y tế công nhậnlà viên chức y tế kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ viên chức y tế kiêm nhiệm tạicác khoa lâm sàng Bệnh viện theo chuyên ngành đào tạo ổn định trong suốt quátrình công tác. Khi có thay đổi về viên chức y tế kiêm nhiệm thì Trường phải cóvăn bản thông báo với Bệnh viện để hai bên cùng thống nhất thực hiện;

b) Căn cứ quyết định công nhận của Giám đốc Sở Ytế, tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho giáo viên kiêm nhiệm, chịu trách nhiệmvề sự phân công của mình. Bố trí và tạo điều kiện cho giáo viên kiêm nhiệmgiảng dạy nội dung phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn.

4. Giám đốc của Bệnh viện có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện bố trí, sắp xếp công việc để viênchức y tế được Giám đốc Sở Y tế công nhận là giáo viên kiêm nhiệm tham giagiảng dạy cho học sinh, học viên theo sự phân công và đề nghị của Trường. Khicó thay đổi về giáo viên kiêm nhiệm thì Bệnh viện phải có văn bản thông báo vớiTrường để hai bên cùng thống nhất thực hiện;

b) Căn cứ quyết định công nhận của Giám đốc Sở Ytế, tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho viên chức y tế kiêm nhiệm, chịu tráchnhiệm về sự phân công của mình. Bố trí và tạo điều kiện cho viên chức y tế kiêmnhiệm được trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại các khoa lâm sàng Bệnhviện phù hợp trình độ, năng lực chuyên môn như viên chức của Bệnh viện.

5. Trách nhiệm của viên chức y tế kiêm nhiệm vàgiáo viên kiêm nhiệm:

a) Viên chức y tế kiêm nhiệm tham gia công tác tạicác khoa lâm sàng Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về thực hiện cácchế độ, chức trách, quy tắc chuyên môn; nội quy và quy định của Bệnh viện theocác quy định hiện hành của Bộ Y tế và được hưởng các quyền lợi theo quy địnhhiện hành;

b) Giáo viên kiêm nhiệm tham gia công tác giảng dạycho học sinh, học viên của Trường chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, bộ môn vềcác nội quy, quy chế đào tạo và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiệnhành.

6. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức khác thuộcBệnh viện: Ngoài các giáo viên kiêm nhiệm, các cán bộ, viên chức khác của Bệnhviện đều có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, giáo dục và rèn luyện họcsinh, học viên trong thời gian thực tập tại Bệnh viện phù hợp với chức trách,công việc chuyên môn được giao.

Điều 6. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong côngtác nghiên cứu khoa học

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc các Bệnh viện cótrách nhiệm tổ chức, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tronglĩnh vực chuyên môn, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của các đơn vịđể nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượngđào tạo nhân lực y tế; triển khai ứng dụng, chuyển giao kết quả các đề tàinghiên cứu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Điều 7. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong việc sửdụng và quản lý trang thiết bị

1. Hiệu trưởng Trường và Giám đốc các Bệnh viện cókế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị của Trường và Bệnh việntrong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Tại mỗi khoa lâm sàng có học sinh, học viênthường xuyên thực hành, thực tập, Bệnh viện thực hành chính bố trí một phònglàm giảng đường. Ngoài các phương tiện, trang thiết bị do Bệnh viện cung cấp,Trường cung cấp một số trang thiết bị khác trong giảng đường tại khoa để đápứng yêu cầu dạy - học lâm sàng.

3. Viên chức y tế kiêm nhiệm, giáo viên kiêm nhiệmcó quyền sử dụng tài liệu tại thư viện và các trang thiết bị khác của các phònghọc, phòng thực hành tại Trường, Bệnh viện để phục vụ công tác giảng dạy,nghiên cứu khoa học, thực hiện công tác chuyên môn.

4. Trong quá trình sử dụng không phân biệt tài sảngiữa Trường và Bệnh viện. Tuy nhiên, về sở hữu tài sản cần phải phân định rõgiữa Trường và Bệnh viện để quản lý, bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng cácquy định của pháp luật về quản lý tài sản thuộc cơ quan nhà nước.

Điều 8. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong côngtác chỉ đạo tuyến dưới

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc các Bệnh viện tuyếntỉnh cùng có trách nhiệm phối hợp trong công tác chỉ đạo tuyến dưới về chuyênmôn, chuyển giao kỹ thuật; chỉ đạo và huy động cán bộ y tế tham gia các hoạtđộng phòng chống dịch, tham gia các chương trình y tế ở cộng đồng; phối hợp tổchức tốt các đợt đi thực tập, tình nguyện của học sinh, học viên.

Điều 9. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong việcthực hiện chế độ, chính sách

Người đứng đầu Trường và các Bệnh viện quy định tạikhoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách chođội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm về: Phụ cấp chức vụkiêm nhiệm (nếu có), thù lao giảng dạy, biên soạn chương trình, giáo trìnhgiảng dạy, nghiên cứu khoa học, tiền trực, tiểu thủ thuật, phẫu thuật, phòngchống dịch,…, lương tăng thêm, chế độ ưu đãi và các phúc lợi khác phù hợp vớimức độ đóng góp của cá nhân và các định mức chi trả theo quy định của pháp luậthiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ. Thực hiện quyhoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, xét tặng các danh hiệu chocác tập thể, cá nhân theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

MỤC 2. TIÊU CHUẨN, NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA GIÁOVIÊN KIÊM NHIỆM

Điều 10. Tiêu chuẩn giáo viên kiêm nhiệm

1. Viên chức y tế được công nhận là giáo viên kiêmnhiệm khi có đủ tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên,chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nội dung tham gia giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặcchứng nhận bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực do cơ sở đào tạo có thẩmquyền cấp;

c) Có thời gian công tác chuyên môn liên tục tốithiểu 03 năm trở lên;

d) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (năm công tácliền kề trước đó) tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận là giáo viên kiêmnhiệm.

2. Ưu tiên lựa chọn giáo viên kiêm nhiệm có trìnhđộ chuyên môn Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I và chuyênkhoa sơ bộ.

Điều 11. Công nhận và miễn nhiệm giáo viên kiêmnhiệm

1. Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ viên chứccủa Trường, Bệnh viện; nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế được giao, Ngườiđứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế trao đổi, thống nhất với Giám đốc các Bệnh việnlựa chọn số lượng viên chức y tế đáp ứng tiêu chuẩn làm giáo viên kiêm nhiệmtrình Giám đốc Sở Y tế công nhận.

2. Giáo viên kiêm nhiệm bị miễn nhiệm trong trườnghợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trong 2 nămliên tiếp;

b) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị kỷ luật với hìnhthức cảnh cáo trở lên;

c) Thôi việc, hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển công táckhác không thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo cán bộ y tế thuộc tỉnh.

3. Khi có các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điềunày, Người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế sau khi trao đổi, thống nhất vớiGiám đốc Bệnh viện lập hồ sơ trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định miễn nhiệmgiáo viên kiêm chức và thông báo cho các khoa, phòng thuộc Trường và Bệnh việnbiết.

Điều 12. Nghĩa vụ của giáo viên kiêm nhiệm

1. Chủ động sắp xếp hợp lý công việc để dành thờigian tham gia giảng dạy theo sự phân công và mời giảng của khoa, bộ môn tốithiểu bằng 10% giờ giảng tiêu chuẩn của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (45giờ/năm), trừ trường hợp khoa, bộ môn phân công và mời giảng ít hơn số giờ tốithiểu quy định.

2. Chấp hành đầy đủ quy trình và nhiệm vụ giảng dạyđối với giáo viên như chuẩn bị bài giảng, bài tập; lên lớp; tổ chức kiểm trađánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên theo quy định hiện hành. Thựchiện nhiệm vụ khác của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và đàotạo.

3. Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại khoa lâmsàng thuộc bệnh viện nơi đang công tác; đưa kế hoạch giảng dạy vào chương trìnhcông tác hàng năm. Thực hiện chế độ báo cáo về nội dung, chương trình và kếhoạch giảng dạy với Trưởng khoa trước và sau khi tham gia giảng dạy.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được tínhvào thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, là một trong những căn cứ để xétthi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân.

5. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học tậpnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong công tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ y tế.

Điều 13. Quyền lợi của giáo viên kiêm nhiệm

1. Được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy vànghiệp vụ sư phạm theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được ưu tiên trongqui hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; mời thamgia các hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

2. Được hưởng nguyên lương trong thời gian tham giagiảng dạy và các chế độ sau:

a) Được hưởng thù lao giảng dạy, biên soạn chươngtrình đào tạo, giáo trình, nghiên cứu khoa học tương đương định mức với giáoviên cùng trình độ của Trường. Được hưởng chế độ lương tăng thêm, ưu đãi và cácphúc lợi khác phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân do Trường chi trả theocác quy định hiện hành;

b) Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với người giữchức vụ kiêm nhiệm nếu có do Bệnh viện chi trả;

c) Được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ,được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học tại Trường. Được Trường cung cấp, hỗ trợtài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết phục vụ công tác giảng dạy;

d) Được đánh giá, xếp loại, khen thưởng nếu cóthành tích trong hoạt động giáo dục, đào tạo hàng năm hoặc chuyên đề theo quyđịnh hiện hành. Được xét tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật.

MỤC 3. TIÊU CHUẨN, NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA VIÊNCHỨC Y TẾ KIÊM NHIỆM

Điều 14. Tiêu chuẩn viên chức y tế kiêm nhiệm

Giáo viên được công nhận là viên chức y tế kiêmnhiệm khi có đủ tiêu chuẩn sau đây:

1. Có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên,chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn tại khoa lâm sàng của Bệnh việnthực hành chính và Bệnh viện thực hành;

2. Có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh do cơquan có thẩm quyền cấp;

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (năm công tácliền kề trước đó) tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận là viên chức y tếkiêm nhiệm.

Điều 15. Công nhận và miễn nhiệm viên chức y tếkiêm nhiệm

1. Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ viên chứccủa Trường, Bệnh viện; nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế được giao, Ngườiđứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế trao đổi, thống nhất với Giám đốc các Bệnh việnlựa chọn số lượng giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn làm viên chức y tế kiêm nhiệmtrình Giám đốc Sở Y tế công nhận.

2. Viên chức y tế kiêm nhiệm bị miễn nhiệm trongtrường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh,chăm sóc người bệnh trong 2 năm liên tiếp;

b) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị kỷ luật với hìnhthức cảnh cáo trở lên;

c) Thôi việc, hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển công táckhác không thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo cán bộ y tế thuộc tỉnh.

3. Khi có các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điềunày, Người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế sau khi trao đổi, thống nhất vớiGiám đốc Bệnh viện lập hồ sơ trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định miễn nhiệmviên chức y tế kiêm nhiệm và thông báo cho các khoa, phòng thuộc Trường và Bệnhviện biết.

Điều 16. Nghĩa vụ của viên chức y tế kiêm nhiệm

1. Thời gian làm việc chuyên môn của viên chức y tếkiêm nhiệm tại các khoa lâm sàng Bệnh viện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1Quy chế này là các buổi sáng ngày làm việc hàng tuần, trừ thời gian nghỉ hè, lễvà thực hiện các nhiệm vụ khác do người có thẩm quyền thuộc Trường phân công,điều động; Trực tiếp điều trị hoặc chăm sóc ít nhất 02 (hai) giường bệnh tại khoa/ngày,tham gia trực và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoathuộc Bệnh viện.

2. Chấp hành đầy đủ quy trình và nhiệm vụ khámbệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo qui định hiện hành đối với viên chứcthuộc các cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại khoa, bộmôn của Trường. Đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện vào chương trìnhcông tác hàng năm. Thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tạibệnh viện với Trưởng khoa, bộ môn theo từng học kỳ.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh,chăm sóc người bệnh được tính vào thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, làmột trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân.

5. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học tậpnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong công tác đàotạo, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 17. Quyền lợi của viên chức y tế kiêm nhiệm

1. Được bố trí tham gia công tác chuyên môn tại cáckhoa lâm sàng của Bệnh viện như viên chức cùng ngạch bậc của Bệnh viện.

2. Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ như viênchức của Bệnh viện. Được ưu tiên trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tham gia các hội thảo khoa học liên quan đếnlĩnh vực công tác tại Bệnh viện.

3. Được hưởng nguyên lương trong thời gian tham giacông tác tại Bệnh viện và các chế độ sau:

a) Được giảm 50% số giờ giảng tiêu chuẩn hàng nămso với giáo viên cùng trình độ của Trường không thực hiện nhiệm vụ viên chức ytế kiêm nhiệm;

b) Được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) tươngđương cán bộ cùng ngạch bậc của Bệnh viện; chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối vớingười giữ chức vụ kiêm nhiệm (nếu có) do Trường chi trả;

c) Được hưởng chế độ tiền trực, phẫu thuật, tiểuphẫu thuật, phòng chống dịch, lương tăng thêm, chế độ ưu đãi và các phúc lợi khácphù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân do Bệnh viện chi trả theo các qui địnhhiện hành;

d) Được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ,được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện;

đ) Được đánh giá, xếp loại, khen thưởng nếu cóthành tích trong hoạt động khám chữa bệnh hàng năm hoặc chuyên đề theo quy địnhhiện hành. Được xét tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường -Bệnh viện

1. Hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường - Bệnh việnđược ký kết, triển khai thực hiện nội dung đã ký giữa Trường và Bệnh viện theonhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Bệnh viện.

2. Nội dung của hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường- Bệnh viện phải tuân thủ các qui định trong Quy chế này, đồng thời phải quyđịnh cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Trường, Bệnh viện; khoa, bộ môncủa Trường, Bệnh viện; giáo viên kiêm nhiệm và viên chức y tế kiêm nhiệm.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hợp đồng cóthể được điều chỉnh, bổ sung khi nảy sinh những vướng mắc cần giải quyết chophù hợp với thực tiễn. Đối với những vấn đề vượt quá khả năng và thẩm quyềngiải quyết của Trường hoặc Bệnh viện thì Trường và Bệnh viện báo cáo Sở Y tế đểđược chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ,Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thựchiện kết hợp Trường - Bệnh viện theo các nội dung tại Quy chế này.

2. Chỉ đạo Trường và các Bệnh viện thường xuyên ràsoát, kiện toàn đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm.

3. Giám đốc Sở Y tế ban hành các Quyết định:

a) Công nhận giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tếkiêm nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường;

b) Miễn nhiệm giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tếkiêm nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường.

4. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệmđội ngũ cán bộ quản lý kiêm nhiệm tại các bệnh viện theo quy định hiện hành. Kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viênkiêm nhiệm để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Nội vụ, Sở Tàichính, Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Nội vụ thẩm định và thỏa thuận danh sách viênchức của Trường và các Bệnh viện đủ điều kiện bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởngkhoa, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn để Sở Y tế, Trường Trung học Y tế quyếtđịnh theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, SởY tế hướng dẫn trường và các bệnh viện thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũgiáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm theo đúng các qui định hiệnhành.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tếhướng dẫn Trường sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm theo đúng cácqui định hiện hành; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm về nghiệpvụ sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Điều 21. Cơ sở đào tạo cán bộ y tế (trường)

1. Phối hợp với các bệnh viện và các đơn vị có liênquan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế này.

2. Phối hợp với các bệnh viện xây dựng kế hoạch kếthợp Trường - Bệnh viện hàng năm trình Giám đốc Sở Y tế và triển khai thực hiệnsau khi được phê duyệt. Ký hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường – Bệnh viện vàtổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

3. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho giáoviên kiêm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.

4. Thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cáckhoản thù lao, phụ cấp và các chế độ khác cho giáo viên kiêm nhiệm.

5. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệmđội ngũ quản lý kiêm nhiệm của Trường theo các quy định hiện hành.

6. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng đào tạonguồn nhân lực y tế.

7. Phối hợp với các bệnh viện theo dõi, nắm bắttình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên kiêm nhiệm; thực hiện côngtác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh của viên chức y tế kiêm nhiệm làmcăn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khenthưởng hàng năm hoặc chuyên đề đối với các cá nhân và các khoa, bộ môn.

Điều 22. Các bệnh viện

1. Phối hợp với Trường và các đơn vị có liên quantổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế này.

2. Phối hợp với Trường thực hiện Khoản 2, Khoản 7Điều 21 của Quy chế này.

3. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho viênchức y tế kiêm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các khoa lâm sàng.

4. Thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cáckhoản thù lao, phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức y tế kiêm nhiệm.

5. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệmđội ngũ lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm của Bệnh viện theo các quy định hiện hành.Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viênchức y tế kiêm nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ khámchữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyếndưới.

Điều 23. Khen thưởng

Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung củaQuy chế này; đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoahọc và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Quy chế này và pháp luật liên quan thìđược xét thi đua - khen thưởng hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hànhhoặc khen thưởng chuyên đề theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Điều 24. Xử lý vi phạm

Người đứng đầu các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, cácbệnh viện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quy định này và giáo viên kiêmnhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm, viên chức y tế khác thuộc các bệnh viện cóhành vi vi phạm các quy định của Quy chế này và Hợp đồng trách nhiệm kết hợpTrường - Bệnh viện và pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bịxử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự,nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếunại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm phápluật trong quá trình thực hiện Quy chế này của tập thể, cá nhân và giải quyếtkhiếu nại, giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật hiệnhành.

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với SởNội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan chịutrách nhiệm hướng dẫn Trường và các Bệnh viện thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết việcthực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh,các ý kiến phản ánh được gửi đến Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyếtđịnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.