ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ côngtrực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quannhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 17/TTr-STTTT ngày 31 tháng 7 năm 2013 và ý kiến thẩm địnhcủa Sở Tư pháp tại Công văn số 2395/STP -TC ngày 03 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMinh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 28tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và bãi bỏQuyết định số 2604/QĐ- UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thànhphố về thay đổi thành viên Tổ phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí trên địabàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan hànhchính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báochí, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (THKH-Tr) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNGCẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhândân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí của cơ quan hành chính nhà nước gồm:

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;

b) Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhànước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thườ ng xuyên(sau đây gọi là Người phát ngôn);

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mailcủa Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyềnthông Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí và phải được đăng tải trênCổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan theo hướng dẫn củaGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơquan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quanmình phát ngôn (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phốihợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí vềnhững vấn đề cụ thể được giao;

Người phát ngôn quy định tại Điểm b Khoản này nếuđi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thìphải báo cáo để Người đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền cho người có tráchnhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí;

Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng vănbản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định;

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điệnthoại và địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyềnphải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơquan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phátngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này không được ủy quyền tiếp chongười khác.

3. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyềnphát ngôn theo Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thứcvà đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước;

b) Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, cóphẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực, khách quan;

c) Có am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mìnhđang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quyđịnh pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tinbáo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Các cá nhân của cơ quan hành chính nhànước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng khôngđược nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin chobáo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sựthật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Chương 2.

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phốchủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báochí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hànhcủa Ủy ban nhân dân thành phố bằng hình thức thông tin tại cuộc họp giao banbáo chí tháng và đăng tải trên Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thànhphố có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấpkịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn thànhphố.

2. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhànước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cung cấp thông tinđịnh kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộcphạm vi quản lý của mình, thông qua các hình thức sau:

a) Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báochí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tửcủa cơ quan mình theo các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ côngtrực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quannhà nước;

b) Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cungcấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy địnhhiện hành;

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhànước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tintrực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì,phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố thực hiện.

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổngthông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hiện hành.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trongtrường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôncó trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chítrong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trênbáo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, có tác động lớn trong xã hội trênđịa bàn thành phố thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình nhằm định hướng vàcảnh báo kịp thời trong xã hội; về quan điểm và cách xử lý của thành phố, củacác cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin banđầu của cơ quan hành chính nhà nước thì Người phát ngôn hoặc Người được ủyquyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báochí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo,quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về cácsự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã đượcnêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tảithông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, Người phátngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăngtải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầucơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhànước là Người phát ngôn có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ, ủy quyềncho người thuộc cơ quan hành chính phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chítheo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

2. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việcphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước kểcả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí.

3. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhànước tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của cơquan mình.

4. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhànước xem xét hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôncủa cơ quan mình để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người phátngôn, người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phátngôn được nhân danh đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phátngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cungcấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, độtxuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lờicác phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân docơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của phápluật. Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung vàthời hạn cung cấp thông tin.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phátngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chítrong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đềbí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyềnhạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử,trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cầnthông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tácđấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra;nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫngiữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kếtluận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấpthông tin cho báo chí;

d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quátrình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền chophép phổ biến.

4. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phátngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy địnhtại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ngườiđứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về nội dung phát ngôn và thông tin cungcấp cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát,phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên Người phát ngônhoặc Người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của Ngườiphát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí đăng, phátđúng nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn cungcấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thựchiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quychế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý viphạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dânthành phố triển khai thực hiện đúng các quy định đã được nêu trong Quy chế này.

Điều 10. Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan hành chính nhànước và các cơ quan báo chí thực hiện Quy chế; định kỳ báo cáo kết quả thựchiện cho Ủy ban nhân dân thành phố./.