ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/ 2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý ngườinước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứNghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủquy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 củaBộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chínhphủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bsung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tạiViệt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 28/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoàilàm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thếQuyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 củay bannhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý laođộng người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địabàn tỉnh.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc S Tư pháp,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đc Sở Y tế, Giám đốcSở Công thương, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ giađình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;- TT. Tnh ủy;
- TT. HĐNĐ tnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VXDL BVy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY CHẾ

PHỐIHỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 32/ 2013/QĐ- UBND ngày30 tháng 07 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung, tráchnhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lao động người nước ngoài và trách nhiệm của cácdoanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sdụnglao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dng

1. Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầutư, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là các cơquan phối hợp) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sauđây gọi chung là UBND cấp huyện);

2. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ giađình, cá nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có sửdụng lao đng người nước ngoài, bao gồm:

a) Doanh nghiệp hoạt động theo LuậtDoanh nghiệp, Luật Đầu tư;

b) Các nhà thầu (thầu chính, thầuphụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh củacác tchức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảohiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế;

d) Các tổ chức chính trị - xã hội, tchức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tchức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức phichính phủ;

đ) Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

e) Các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, ththao được cơ quan có thẩm quyền chophép thành lập;

g) Văn phòng dự án nước ngoài hoặcquốc tế tại Việt Nam;

h) Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinhdoanh tại Việt Nam;

i) Các tchứchành nghluật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

k) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xãthành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

l) Hội, hiệp hội doanh nghiệp đượcthành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

m) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhđược cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh theo quy định của phápluật Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đm bảo thốngnhất công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh, đng thờitạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sử dụng laođộng người nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh BìnhThuận.

2. Công tác phối hợp phải trên cơ sởchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quyđịnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kếhoạch, chương trình và tchức tuyên truyền, tập hun hưng dẫn cho các doanhnghiệp sử dụng lao động nước ngoài về những quy định củapháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh.

2. Phối hợp trong việc hướng dẫn trình tự thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, thẻ thường trú,tạm trú, lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàntỉnh.

3. Phi hợp kiểmtra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lývà sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàntnh.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của S Lao động - Thương binhvà Xã hội

1. Chtrì, phốihợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu công nghiệp, các cơ quancó liên quan trong việc quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàntỉnh.

2. Chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và phổbiến các quy định ca pháp luật laođộng Việt Nam cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động nướcngoài và người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàntỉnh.

3. Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ đề nghịcấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, danh sách trích ngang và các giấy tờcủa người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng lao động nướcngoài (trừ các khu vực đã ủy quyền) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấplại giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các doanhnghiệp sử dụng lao động nước ngoài (trừ các khu vực đã ủy quyền) theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

5. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng,Sở Lao động - Thương binh và Xã hộigửi danh sách lao động người nước ngoài đã được cp, gia hạn, cấp lại giy phép lao động cho Công an tỉnh đ thc hiện việc cấp thị thực, thẻ tạm trú cho laođộng người nước ngoài.

6. Xây dựng kế hoạch và chủ trì việcphối hp tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cácquy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụnglao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng lao động ngườinước ngoài trên địa bàn tỉnh.

7. Định kỳ hàng quý phối hợp với Côngan tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp và các ngành có liên quan kiểm tra,thanh tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với laođộng người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng lao động người nướcngoài trên địa bàn tnh.

8. Theo dõi, kiểm tra việc cấp, giahạn, cấp lại giấy phép lao động, qun lý hsơ lao động người nước ngoài của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh (tạicác khu vực đã ủy quyn).

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quảnlý các khu công nghiệp tỉnh

1. Phi hợp vớicác cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp sửdụng lao động người nước ngoài về những quy định của phápluật liên quan đến lao động ngườinước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

2. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đnghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, danh sách tríchngang và các giấy tờ của người nước ngoài vào làm việctrong các doanh nghiệp thuộc các khu vực được ủy quyền theo văn bản ủy quyềncủa SLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

3. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấplại giấy phép lao động cho nguời nước ngoài làm việc trongcác doanh nghiệp thuộc khu vực được ủy quyền theo quy định của pháp luật hiệnhành.

4. Định kỳ trướcngày 28 hàng tháng, Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo danh sách lao độngngười nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp đã được cấp, gia hạn và cấplại giấy phép lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp danh sách gửi Công an tỉnh thực hiện việc cấp thị thực, thẻ tạm trú cholao động người nước ngoài.

5. Xây dựng kếhoạch phối hợp kim tra việc thực hiện các quy định của phápluật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tạicác doanh nghiệp trong khu vực được yquyền.

6. Định kỳ hàng quý, phối hợp với SLao động - Thương binh và Xãhội, Công an tnh và các ngành có liên quan kiểm tra tìnhhình thực hiện các qui định của pháp luật Việt Nam đối với lao động người nướcngoài làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài.

7. Theo dõi, tnghợp tình hình lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong cáckhu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7 vàhàng năm trước ngày 10 tháng 1 năm sau gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh và BộLao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Công antỉnh

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tậphuấn cho các doanh nghiệp sử dụng lao động người nướcngoài về những quy định pháp luật liên quan đến lao động người nước ngoài làmviệc trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thực hiện cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thịthực, gia hạn tạm trú xác nhận tạm trú, hướng dẫn khai báo tạm trú qua mạnginternet cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp cho Sở Tư pháp các thôngtin, tài liệu phục vụ cho việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao độngnước ngoài.

4. Định kỳ hàngtháng trao đổi thông tin với Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về số lượnglao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Tráchnhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tậphuấn cho các doanh nghiệp sử dụng laođộng người nước ngoài về những quy định của pháp luật liênquan đến lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh.

2. Tiếp nhận, cấp Phiếu lý lịch tưpháp cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh theo quy định của pháp luật.

3. Phi hợp kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềtuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kếhoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với các đơn vị liên quantrong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phépcác doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh được sử dụng laođộng người nước ngoài theo quy định.

2. Cung cấp các thông tin có liên quanđến việc cấp giấy chứng nhận đu tư,chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài trên đa bàn tỉnh Bình Thuận choSở Lao động - Thương binh và Xã hội khi có yêu cầu.

Điều 10. Trách nhiệm của SởY tế

1. Chỉ đạo các cơ sở y tế có đủ điềukiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tchức khám sứckhỏe cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế và yêu cầu của lao độngngười nước ngoài.

2. Công bố cụ thể những bệnh viện, cơsở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện khám sức khỏe cholao động người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liênquan quản lý, kiểm tra những đối tượng là người nước ngoàiđăng ký hành nghề Y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiệnhành.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Côngthương

1. Phối hợp viSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh xác minh đối tượng là ngưi nước ngoài di chuyn nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi cácngành dịch vụ trong biu cam kết dịchvụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ trên địabàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công thương.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nướcđối với Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diệncủa thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Cấp, cp lại,sửa đi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Vănphòng đại diện của Thương nhân nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tchức tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng laođộng người nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến lao độngngười nước ngoài làm việc trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quảnlý chặt chsố lao động người nướcngoài đangm việc sinh sng tại địaphương.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 10tháng 7 và hàng năm trước ngày 10 tháng 01 năm sau báo cáotình hình lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàngửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 13. Trách nhiệm của các doanhnghiệp sử dụng lao động người nước ngoài

1. Thực hiện nghiêm túc quy trìnhtuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoàitheo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; Nghđịnh số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủquy định về tuyn dụng và qun lýngười nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phối hợp và tạo điều kiện cho cáccơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kim tra,quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 05tháng 7 và hàng năm trước ngày 05tháng 1 năm sau, báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài vSở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu côngnghiệp (khu vực được ủy quyền). Đng thời thực hiện chế độbáo cáo đột xuất theo yêu cu của cơ quan quản lý nhà nướcvề tình hình tuyển, sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại đơn vị mình.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Triển khai thực hiện Quychế

1. Các cơ quan phối hợp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tchức thực hiện nghiêm Quy chế này. Các cơ quan phi hợp cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở kế hoạch đã thng nhất giữa cácngành. Trường hợp cần thông tin, tài liệu cung cấp cho công tác quản lý, cơquan phối hợp có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện quy chế này, định kỳ sáu thángtrước ngày 10 tháng 7 và hàng năm trước ngày 10 tháng 01 năm sau báo cáo tìnhhình lao động người nước ngoài về Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 15. Khen thưng và xử lý vi phạm

Các doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài nếu làm tốt công tác tuyn dụng, quản lý và sdụnglao động người nước ngoài sẽ được khen thưng theo quyđịnh hiện hành. Trường hp vi phạm pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài thì tùy theo mức độ viphạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội để nghiên cứu và đề xuất Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.