ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/ 2014/QĐ- UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC BẢOVỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH VÀ TỔ CHỨCTHỰC HIỆN VIỆC ĐẶT CÁC BIỂN BÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 củaChính ph quy định một số biện pháp bảođảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 củaChính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị,kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, vănhóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệmcủa cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 củaThủ tướng Chính phủ về việc xác định địađiểmcấm, khu vực cấm;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 củaBộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 991/TTr-CAT- PV11 ngày 07/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực bảovệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các bin báo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ởtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Công an;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Ủy ban Mặt trận T quốc và các đoàn thểcủa tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP10, VP7, VP2, VP1.
NV.99

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

QUY ĐỊNH

KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤMTẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆCĐẶT CÁC BIỂN BÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định
s32/2014/QĐ-UBND Ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tậptrung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặtcác bin báo trên địa bàn tỉnh NinhBình.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàntỉnh Ninh Bình.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trúvà hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặcĐiều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. "Khu vực bảo vệ" là khu vực có giới hạn nhất định, do yêu cầuvề chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng hoặc khu vực đang xảy ra thiên tai,dịch bệnh nguy hiểm cần bảo vệ nghiêm ngặt.

2. "Khu vực cấm tập trung đông người" là khu vực mà cơ quan có thẩm quyền không cho phép tập trung từ 05 ngườitrở lên; hoặc dưới 05 người nhưng có một số hành vi cụ thể do cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền quy định.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khu vực bảo vệ

1. Trụ sở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, gồm: Tỉnh ủy; Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh,Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy him.

3. Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội.

4. Khu vực đang diễn ra các nghi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp lớn docác cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận T quốc, các tổ chức chính trị - xãhội tổ chức, có yêu cầu cn bảo vệ.

Điều 5. Khu vực cấm tập trung đông người

1. Khu vực cấm tập trung đông người trên địa bàn tnh gồm:

a) Cấp tỉnh:

- Trụ sở Tỉnh ủy: Bao gồm toàn bộ hành lang hai bên vỉa hè, lòng đườngxung quanh trụ sở cơ quan (thuộc các đường: Đinh Điền, Đinh Tiên Hoàng, Đinh TấtMiễn).

- Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh: Bao gồm toàn bộ hành lang hai bên vỉa hè,lòng đường xung quanh trụ sở cơ quan (thuộc các đường: Đinh Đin, Tôn Đức Thắng, Đinh Tất Miễn).

- Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh: Bao gồmtoàn bộ hành lang vỉa hè, lòng đườngphía trước trụ sở cơ quan (cngchính, đường Lê Hồng Phong) dài 150m, rộng 18m.

b) Cấp huyện: Căn cứ vào tình hình cụ thể,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã quy định cụ th khu vực cấm tập trung đôngngười trên địa bàn theo quy định tại Đim đ, Khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 củaChính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

2. Cấm tập trung quá 05 người tại các khu vực quy định tại Khoản 1 Điềunày. Trường hợp tập trung dưới 05 người nhưng có một trong các hành vi quy địnhtại Mục 2, Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫnthi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủquy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, thì bị coi là vi phạm và bịxử lý theo quy định của pháp luật,cụ thểnhư sau:

a) Thuê, nhận làm thuê hoặc giúp sức cho người khác thực hiện các hành vivi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự côngcộng;

b) Gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng,Nhà nước, Mặt trận T quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địaphương; gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông;

c) Gây rối trật tự công cộng hoặc có hành vi khác gây ảnh hưởng đến anninh, trật tự và cuộc sng bình thường của nhân dân,trái với thuần phong mỹ tục, nếp sng văn minh nơi ng cộng, gây mất vệ sinh môi trường tại cáckhu vực quy định tại Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều này, như:

- Lợi dụng mang theo băng rôn, biu ngữ, cờ T quốc, ảnh lãnh tụ; dùng loa phóng thanh,chiêng, trống, còi, kèn để đi khiếunại, tố cáo hoặc dưới mọihình thức khác không vì mục đích cổ động, mít tinh biểu dương lực lượngdo cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ vật, gậy, dao, búa, gạch,đá... hoặc bằng bất cứ hành vi nào khác nhằm đe dọa hành hung người khác gây mấtan ninh, trật tự.

- Ném gạch, đất, đá, cát...; đại, tiu tiện; gây cháy nổ hoặc ném bất cứ vật gì khác vào nhà, phương tiệngiao thông, khu vực bảo vệ gây ô nhiễm, làm hoen bẩn môi trường sống.

- Tự ý xê dịch, tháo dỡ, phá hủy hoặc có các hành vi khác gây hư hại đếncác loại biển báo, biển hiệu, phương tiện, tài sản của Nhà nước và của nhândân.

- Mặc áo tang, mang di ảnh người chết, quan tài, cờ tang; mang xoong, nồi,lều bạt, chăn, màn, ngồi lỳ, nằm lỳ, cởi quần áo gây phản cảm...;

- Lôi kéo, kích động, xúi giục người khác gây rối an ninh trật tự.

d) Không chấp hành các quy định về khu vực cấm, khu vựcbảo vệ và sự hướng dẫn của người có trách nhiệm giải quyết vụ việc có liênquan; cản trở, chống người thi hành công vụ; có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe,danh dự, nhân phẩm của người khác, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân hoặc có hành vi quá khíchkhác như: la hét, chửi bới, đập phá, lăng mạ...người khác.

Điều 6. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các trường hợp sau:

a) Nhng vụ việc, tài liệu, số liệu,địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc danh mục bí mậtNhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

b) Khu vực đang xảy ra các vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác cần phải giữ bí mật.

2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốcCông an tỉnh cho phép cán bộ, chiến sĩ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các đối tượngkhác được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại Khu vực cấm quy định tại Khoản 1 Điềunày và sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh đ phục vụ công tác đấu tranh, điềutra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại Khu vực cấm quy định tại Khoản 2Điều này phải được quản lý, bảo vệ chặt ch; nghiêm cấm việc tự ý tán phát, cung cấp dữliệu, tài liệu cho những người không có trách nhiệm khi chưa được phép củangười có thm quyền.

Điều 7. Biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đôngngười; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Biển báo theo mẫu quy định tại Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mậtNhà nước, cụ thể như sau: Kích thước80cm x 60cm, làm bằng vật liệu bềnvững; chữ viết màu đen trên nền bin màu trắng; viết bằng hai chữ tiếng Việt và tiếng Anh; dòng trên viếttiếng Việt, chiều cao hàng chữ là 20cm, dòng dưới viết tiếng Anh, chiều caohàng chữ là 10cm. (Mu bin báo được ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Đặt bin báo được thực hiện nhưsau:

a) Bin báo "Khu vực bảo vệ"đặt cố định tại các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều 4; đặt tạm thời tại cáckhu vực quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Quy định này.

b) Biển báo "Khu vực cấm tập trung đông người" đặt tạm thời tạicác khu vực quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này.

c) Biển báo "Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh" đặt tạm thời tại cáckhu vực quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

d) Các bin báo được đặt ở vị trí phùhợp, không bị che khuất tm nhìn và không gây cản trởgiao thông.

3. Hiệu lực bin báo được tính từ vị trí đặtbin và ghi giới hạn cụ thể trên biển tùy thuộc phạm vi khu vực bảovệ, khu vực cm tập trung đông người; cm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Khen thưởng và xử vi phạm

1. Khen thưởng: Cơ quan, tổ chức, cánhân thực hiện tốt Quy định này được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này thì tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặctruy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, tổ chức các lực lượng chứcnăng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lýcác hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trungđông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định.

b) Chủ động xây dựng phương án bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bảovệ, khu vực cm tập trung đông người; cấmghi âm, ghi hình, chụp ảnh đ kịp thờixử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm biển báo theo mẫu quy định; phối hợp đặtbiển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghihình, chụp ảnh tại các địa điểm và vị trí theo quy định.

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 4, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 6 Quyđịnh này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấmtập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định tại Điều 7Quy định này; xây dựng nội quy cụ thể của cơ quan và niêm yết trước cổng trụ sởcủa cơ quan, đơn vị; có lựclượng bảo vệchuyên trách bảo đảm việc thực hiện nội quy trong phạm vi do cơ quan, đơn vịmình quản lý đồng thời giải quyết những hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý bằngpháp luật trong phạm vi khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấmghi âm, ghi hình, chụp ảnh xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xãtheo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và trin khai thực hiện nghiêm túc Quy địnhnày.

Điều 10. Điều Khoản thi hành

1. Quy định này được sửa đi, bổ sung khi các văn bản có hiệu lực cao hơn quyđịnh khác hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cánhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

MẪU BIỂN

"KHU VỰC BẢO VỆ","KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI", "CẤM NGHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤPẢNH"
(Kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ- UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình)

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình