UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 CỦA QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG THUỘCCÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2014/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luậtban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứQuyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vềphê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứQuyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghịquyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 357/TTr-SNN ngày 23 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quy định mức hỗ trợđầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La banhành theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Sơn La như sau:

- Quyết địnhnày quy định cụ thể mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuấttheo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốnđầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết địnhsố 66/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách pháttriển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Trường hợptrồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sảnxuất bằng nguồn vốn của Chương trìnhNghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thực hiệntheo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dântỉnh Sơn La.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Lâmnghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý dự án bảo vệ vàphát triển rừng các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh Sơn La;
- Cục KTVB QPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Mạnh KTN, 68 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên