ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2011/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA UBND THÀNH PHỐQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠQUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚCLÀM CHỦ SỞ HỮU THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạovà Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức vàbiên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộcUBND tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụthành phố Đà Nẵng ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố ĐàNẵng Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế , cán bộ, công chức, viênchức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhànước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắtlà Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ) cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3,Điều 22 quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố như sau:

“3. Trực tiếp quản lý các chức danh:

a) Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sựnghiệp thuộc UBND thành phố (trừ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thànhuỷ quản lý); cấp trưởng các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc sở do UBND thànhphố thành lập (trừ các tổ chức và cơ sở giáo dục được giao thẩm quyền quản lýthuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); cấp phó một số chi cục, đơn vị sự nghiệp dotrung ương quy định thuộc hẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND thành phố “.

2. BBổ sung điểm đ vào khoản 1, Điều23 về trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện trongcông tác cán bộ như sau:

“Đ) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 16, Điều 2 Thông tư liên tịch số47/2011/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạovà Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức vàbiên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộctỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố;Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủtịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: TNMT, XD, NN&PTNT (để báo cáo);
- TTTU, TTHĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT, UV UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;
- Sở Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng;
- Các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB;
- Lưu: VT, STNMT, KTTH, QLĐTh, QLĐBGT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến