ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP SỞ DULỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng4 năm 2014 của Chính phủ quy địnhtổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộcỦy bannhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 1307/VPCP-TCCV ngày 28 tháng02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5084/VPCP-TCCV ngày 08 tháng7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ ChíMinh;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thành lập Sở Du lịch Thành phố HồChí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 868/TTr-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Sở Du lịch Thànhphố Hồ Chí Minh trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, giúp Ủy bannhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản nhà nước về du lịch trên địa bàn Thành phố; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sựchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Khobạc Nhà nước; được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước;

Tên giao dịch, đối ngoại của Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh là “DEPARTMENT OF TOURISM OF HO CHI MINH CITY”.

Trụ sở của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặt tạisố 140, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Dulịch Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch

a) Chấp hành và tổ chức thực hiện đúng pháp luậtcác văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về quản lý du lịch. Nghiên cứu, cụ thể hóa các vănbản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, trình Ủy bannhân dân Thành phố ban hành nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện cácchế độ chính sách về quản lý ngành, lĩnhvực thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiêncứu, trình Ủy ban nhân dân Thành phốchương trình, biện pháp cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhànước về du lịch;

b) Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theochuyên ngành du lịch; Hướng dẫn, kiểm tra,giám sát các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, đơn vị cơ sở, doanh nghiệp vàcác cá nhân trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước;nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, cụ thểhóa các chính sách chế độ có liên quan đến hoạt động du lịch phù hợp thực tếThành phố;

c) Tổ chức thẩmđịnh hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trình Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch cấp giấy phép cho doanh nghiệp; cấp,đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch và giấy chứngnhận xe ô tô đủ điều kiện phục vụ khách du lịch; thẩm định, tái thẩm định cấpbiển hiệu dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thẩm định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạtđộng của văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành nước ngoài tại Thành phố; thẩm định, tái thẩmđịnh xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, tiêu chuẩn tốithiểu; cấp chứng nhận bồi dưỡng ngắn hạn nghề du lịch; cấp, thu hồi các loạithẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch Thànhphố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ khácđược quy định trong Luật Du lịch.

2. Công tác quy hoạch và nghiên cứu khoa họcthuộc lĩnh vực ngành

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển (hàngnăm, dài hạn) của ngành căn cứ theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố, của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch trình Ủy ban nhân dânThành phố phê duyệt;

b) Tham gia nghiên cứu, thẩm định các đề tài nghiêncứu khoa học và tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án đầu tưphát triển ngành du lịch trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch; kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư pháttriển và đề tài khoa học về ngành du lịch trên địa bàn Thành phố;

c) Tham mưu, đề xuất Ủyban nhân dân Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, côngnhận và phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm du lịch,tuyến du lịch và các tài nguyên du lịch trên địa bàn Thành phố;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các quận,huyện nghiên cứu các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự cho khách dulịch, bảo đảm trật tự trị an cho cộng đồng dân cư, vệ sinh môi trường tại cáckhu, tuyến, điểm du lịch tham mưu trình Ủy bannhân dân Thành phố ban hành chủ trương thực hiện.

3. Công tác thống kê

a) Phối hợp với Cục Thống kê thực hiện chế độ thốngkê thông tin kinh tế (số lượng khách du lịch, thị trường, doanh thu...) tronghoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố theo quy định để phục vụcho công tác báo cáo, nghiên cứu khoahọc; dự báo xây dựng chiến lược phát triển du lịch và kinh tế xã hội Thành phố;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáothống kê theo quy định. Tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu thống kê trong lĩnhvực du lịch cung cấp cho công tác nghiên cứu, thống kê của ngành, của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch phục vụ cho công tác quản lý ngành. Xây dựng cơ sở dữ liệu tàinguyên du lịch của Thành phố.

4. Công tác tài chính

a) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tưxây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phốdự toán kinh tế tài chính cho các chương trình hoạt động của ngành theo quyđịnh;

b) Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra thực hiện đúng các quy định về tàichính, đúng theo mục tiêu chương trình được duyệt.

5.Công tác kiểm tra, thanh tra

a) Hướng dẫn, thanh - kiểm tra cáctổ chức kinh tế, các cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và kinh doanhtrong lĩnh vực du lịch về việc thực thi các chủ trương, chính sách pháp luậtcủa Đảng và nhà nước về du lịch. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải phápchấn chỉnh, ổn định tình hình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch theoquy định của pháp luật;

b) Giải quyết các sự việc tranh chấp,khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực du lịch;

c) Quyết định hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết địnhxử lý vi phạm hành chính trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

6. Thựchiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định pháp luật và theophân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Hướngdẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho Ủy bannhân dân quận - huyện.

8. Thựchiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dânThành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thànhphố giao, ủy quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh phụ trách và có các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc Sở Du lịchThành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ ChíMinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thànhphố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố HồChí Minh là người đứng đầu, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động củađơn vị, chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thànhphố Hồ Chí Minh trước Ủy ban nhân dânThành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các mặt công tác, hoạt động củađơn vị.

Riêng những vấn đề phát sinh ngoàinhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thì Giám đốc Sở Dulịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchtrước khi thực hiện.

Biên chế hành chính và sự nghiệpcủa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy bannhân dân Thành phố quyết định trong tổng biên chế hành chính và sự nghiệp củaThành phố, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm sắp xếptổ chức bộ máy, bố trí nhân sự các phòng, ban của đơn vị theo hướng tinh gọn,hoạt động hiệu quả; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãibỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Du lịch Thànhphố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốcCông an Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Sở Nội vụ Thành phố (5b);
- VPUB: Các PVP;
- Phòng TCTMDV (02);
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu: VT, (TM/Tr) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân