ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/ 2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤTHỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNGCẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânban hành ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Viễn thông ban hành ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trênmạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm truy nhậpInternet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quyđịnh cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng vàđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SởThông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhậpInternet trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Bộ TT&TT;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT; TH, NC, VX(Hung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

QUY ĐỊNH

CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬPINTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thời gian hoạt động của đại lýInternet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử.

2. Diện tích các phòng máy củađiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểmtra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng.

5. Các nội dung khác không quyđịnh tại Quy định này thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trênmạng (sau đây gọi là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ) và Thông tư số 23/2013/TT-BTTTTngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm truynhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sauđây gọi là Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng với Sở Thôngtin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet,các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt độngcung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàntỉnh Điện Biên.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhậpInternet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Đại lý Internet và điểm truy nhậpInternet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửkhông được phép hoạt động từ 23 giờ đến 07 giờ hôm sau.

Điều 4. Diện tích các phòng máycủa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng

Tổng diện tích các phòng máy củađiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các khu vực trên địa bàntỉnh đảm bảo đúng quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 35 Nghị định số72/2013/NĐ-CP và được quy định cụ thể như sau:

1. Khu vực thành phố Điện BiênPhủ: Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng tối thiểu 50m2.

2. Khu vực thị xã Mường Lay và thịtrấn thuộc các huyện: Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng tối thiểu 40m2.

3. Khu vực khác không thuộc khoản 1 và 2 Điều này: Tổng diện tích các phòngmáy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 30m2.

Điều 5. Cơ quan cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông chủtrì việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủđiều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối vớichủ điểm đơn vị, tổ chức trên địa bàntỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ trì việc cấp, sửa đổi, bổsung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với chủ điểm là cá nhân trên địa bàn quản lý.

Điều 6. Quy trình thẩm định hồsơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng

1. Chủ điểm đề nghị cấp, sửa đổi,bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 01(một) bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT tới Sở Thông tinvà Truyền thông(đối với chủ điểm là đơn vị, tổ chức); tới Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (đốivới chủ điểm là cá nhân).

Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm thẩm định hồ sơ đối với chủ điểm là đơn vị, tổ chức; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổchức thẩm định hồ sơ đối với chủ điểm là cá nhân (nội dung cụ thể giao UBND cấphuyện quy định). Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiến hành tiếp nhận, nếu hồ sơkhông hợp lệ thì hướng dẫn chủ điểm lập lại hồ sơ.

2. Trường hợp cấp mới Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị,đơn vị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra thực tế, đối chiếu với cácquy định hiện hành làm cơ sở thẩm địnhphục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, Sở Thông tin vàTruyền thông cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng cho chủ điểm là đơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấpGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng cho chủ điểm là cá nhân. Trường hợp từ chối (hồ sơ không hợp lệ) phảithông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

3. Trườnghợp sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị,đơn vị thẩm định có trách nhiệm kiểm tra thực tế, đối chiếu với các quy địnhhiện hành làm cơ sở thẩm định phục vụ công tác cấp lại Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, Sở Thông tin vàTruyền thông cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng, quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho chủ điểm là đơnvị, tổ chức; Ủy ban nhân dân huyện, thịxã, thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng, quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho chủ điểm là cánhân. Trường hợp từ chối (hồ sơ không hợp lệ) phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ do.

4. Quy trình cấp mới, sửa đổi, bổsung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được thực hiện theo Thông tư số23/2013/TT-BTTTT .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Thông tin và Truyềnthông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban,ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố, các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thựchiện Quy định này.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện chức năng quản lý nhànước đối với hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động củađiểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng trên địa bàn.

Điều 9. Trách nhiệm của doanhnghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên địa bàn

1. Thông báo, hướng dẫn cho cácđơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụcủa doanh nghiệp tuân thủ các quy định củaNhà nước về quản lý Internet và trò chơi điện tử.

2. Ngừng cung cấp dịch vụ và chấmdứt hợp đồng đối với các đơn vị, tổ chức,cá nhân vi phạm quy định theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụtruy nhập Internet định kỳ hằng quý (trước ngày 15 của tháng đầu quý) báo cáoSở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhândân huyện, thị xã, thành phố danh sáchcác điểm truy nhập Internet công cộng đang được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày 10/02/2015 các điểmtruy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạtđộng theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủvề quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet cónghĩa vụ chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện tại Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai,thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánhkịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổnghợp, báo cáo, trình Ủy ban nhândân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.