ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2015/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dânhuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 1074/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế các quyết định: Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; Quyếtđịnh số 24/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiang về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang(sau đây gọi là Sở Tài nguyên và Môi trường) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh An Giang (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân tỉnh), thực hiện chứcnăng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môitrường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường;khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thựchiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

2.Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cáchpháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo,quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạchdài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thựchiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường và công tác cải cách hành chínhnhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn,chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó phòngchuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhànước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hànhcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chiatách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ, phốihợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban, ngành có liênquan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạmpháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môitrường sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến,giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tàinguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấpgiấy phép, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý theophân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh.

5. Về đất đai:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủyban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theodõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đãđược phê duyệt;

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạnmức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụngđất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nôngnghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đấtchưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa vàcác nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Tổ chức thẩmđịnh hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụngđất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổchức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúpChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

đ) Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắnliền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnhlý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nướcngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việcđiều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai;lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiệntrạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quảnlý, sử dụng đất đai;

g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảnggiá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giảiquyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làmcăn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụngđất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nướcthu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định;

i) Xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thôngtin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

l) Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triểnquỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đấttheo quy định.

6. Về tài nguyên nước:

a) Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kếhoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nướcbị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tàinguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưuvực sông nội tỉnh;

b) Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăngký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bốdòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm,khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lậpdanh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp;

c) Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt độngkhai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vựcsông nội tỉnh;

d) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồnnước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liênquốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộvệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nướcsinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồnnước;

đ) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh,đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phépchuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thu phí, lệ phívề tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy địnhcủa pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản,giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tàinguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tracơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tàinguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địabàn;

g) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước,các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ônhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

h) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấpgiếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.

7. Về tài nguyên khoáng sản:

a) Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoángsản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấugiá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuấtvới Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kếhoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép củaỦy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt;

b) Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoángsản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; thẩm định hồsơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượngkhoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép củaỦy ban nhân dân tỉnh;

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi,trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơchuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phầndiện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấugiá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dântỉnh; tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;

d) Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dòkhoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phêduyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệuvề thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê,kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyênvà Môi trường theo quy định;

e) Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loạikhoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuếtài nguyên do không còn phù hợp theo quy định.

8. Về môi trường:

a) Thẩm định các chỉ tiêu môi trường và đa dạngsinh học trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệtcủa Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cácdự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyềnphê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảovệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vậnhành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩmquyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chứcxác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án,phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương và tổ chứcthực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc bảo tồn đa dạng sinhhọc tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và việc thực hiện bảo tồn loài thuộcdanh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống câytrồng, giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơsở bảo tồn đa dạng sinh học theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chấtthải nguy hại theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc thống kê hàngnăm các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thải tại địa phương; theodõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặcthải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của phápluật; thẩm định, kiểm tra xác nhận việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về cảitạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai tháckhoáng sản đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn,kiểm tra việc nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền;

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kếhoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồnvà sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học theo phân công của Ủy ban nhândân tỉnh;

e) Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứngcứ, để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đốivới môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh trở lên; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòngngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì xây dựng năng lực và huy động lực lượngkhắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây ra theo phân công của Ủy ban nhândân tỉnh;

g) Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc lập, sửađổi, bổ sung danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xửlý triệt để; xác nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xửlý triệt để; kiểm tra công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm, môi trườngnghiêm trọng, việc thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xửlý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực côngích theo quy định của pháp luật; công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địabàn theo quy định;

h) Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồicác loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường và đa dạngsinh học theo quy định của pháp luật;

i) Chủ trì tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí,thẩm định kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng nămcủa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Tài chính trình Ủy bannhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kếhoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường sau khi được phê duyệt;

k) Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môitrường liên quan đến đa dạng sinh học, bồi thường và phục hồi môi trường, thuphí và lệ phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy địnhcủa pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý Quỹ Bảo vệ môi trườngcủa địa phương;

l) Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trườngvà đa dạng sinh học của địa phương; tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc, quảnlý số liệu quan trắc môi trường và đa dạng sinh học theo thẩm quyền;

m) Tổ chức điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giáhiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp,quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi,vi sinh vật và nấm) và nguồn gen bị suy thoái; đề xuất và triển khai thực hiệncác giải pháp, mô hình bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạngsinh học tại địa phương;

n) Hướng dẫn, tổ chức điều tra, lập Danh mụcloài ngoại lai xâm hại và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loàisinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâmhại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biếnđổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; hướng dẫnkiểm tra các hoạt động về quản lý nguồn gen trên địa bàn tỉnh;

o) Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữvà cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệthống thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh; xây dựng báo cáohiện trạng môi trường, báo cáo đa dạng sinh học cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, dựbáo và cung cấp thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường đếncon người, sinh vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường cấp tỉnh theoquy định của pháp luật;

p) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liênquan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và côngtác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

9. Về khí tượng thủy văn:

a) Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh,thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địaphương thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện;

b) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng,cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựngphương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiệncác quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn;

c) Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văntrong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phươngtheo quy định của pháp luật;

d) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình,thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc,định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quantrong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trìnhkhí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;

e) Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khítượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Về biến đổi khí hậu:

a) Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phóvới biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi củaSở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốcgia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổikhí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kếhoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý;

c) Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khíhậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đềxuất các biện pháp ứng phó;

d) Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹkhí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; thanhtra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khínhà kính.

11. Về đo đạc và bản đồ:

a) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bảnđồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy địnhcủa pháp luật;

b) Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt độngđo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra,thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý hệ thốngtư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấpkhai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ cáccông trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định;

c) Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cậpnhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địaphương;

d) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ vàkiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấnphẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địadanh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

12. Về viễn thám:

a) Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữliệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thámtrong nước và quốc tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

b) Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bốdữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấpcho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

13. Về thông tin tư liệu và ứng dụng côngnghệ thông tin:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thuthập, cập nhật, lưu trữ, và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường;ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địaphương thuộc phạm vi quản lý của Sở;

b) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữliệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở;

c) Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quảnlý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn,kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành;

d) Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trìhoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điệntử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quảnlý của Sở;

đ) Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thôngtin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý, lưu trữ vàcung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý củaSở.

14. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệpvụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môitrường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên vàmôi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnhvực thuộc chức năng quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân công,phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộkhoa học - kỹ thuật và công nghệ về tài nguyên và môi trường. Chủ trì hoặc thamgia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹthuật và công nghệ có liên quan đến tài nguyên và môi trường của địa phương.

17. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơchế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt độngtrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của địa phương.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhànước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; thamgia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ tronglĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dântỉnh.

19. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạmpháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vựctài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền củaỦy ban nhân dân tỉnh.

20. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sựnghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đàotạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm viquản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trườngcấp huyện và công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quảnlý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tàichính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyềncủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Thống kê, báo cáo tình hình quản lý,bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy bannhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc vàkhông quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là ngườiđứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báocáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiếnnghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu.

3. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làngười giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật vềnhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được ủynhiệm điều hành các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ doBộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và theo quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân. Việcmiễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đốivới Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhtheo quy định của Đảng và Nhà nước.

6. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm,miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộcvà trực thuộc Sở theo quy định của Đảng và Nhà nước. Riêng chức danh ChánhThanh tra Sở trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức phải có sựthống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của SởTài nguyên và Môi trường

1. Sở Tài nguyên và Môi trường được tổ chức gồm các đơn vị tham mưu,tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ (gọi tắt là đơn vị) như sau:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

đ) Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

e) Phòng Khoáng sản;

g) Phòng Tài nguyên nước;

h) Chi cục Bảo vệ môi trường (có không quá 04 phòng);

i) Chi cục Quản lý đất đai (có không quá 04 phòng);

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

a) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng Đăng ký đất đai;

đ) Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Điều 5. Biên chế, số lượngngười làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc củaSở Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế côngchức và tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương,chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khenthưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức,viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên vàMôi trường do Giám đốc Sở quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Việc bố trí công tác đối với công chức, viênchức của Sở Tài nguyên và Môi trường phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩnchức danh công chức, viên chức, theo phẩm chất, năng lực, sở trường, bảo đảmđúng các quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai việc thực hiện Quy định này.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơquan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sắp xếp các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theoQuy định này;

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định tạiThông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của BộTài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phátsinh, vướng mắc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, điều chỉnh, bổ sung chophù hợp với quy định pháp luật./.