ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNGTRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐNDUBNDngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrungương;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐNDngày 10/7/2015 củaHội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,kỳ họp thứ 11 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định một sốloại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tíchlịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đếntham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địabàn tỉnh Bình Định.

2. Đốitượng miễn, giảm

a. Đối tượng miễn:

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Thương binh, bệnh binh (phải có thẻthương binh, bệnh binh);

- Người khuyết tật.

b. Đối tượng giảm 50%:

- Người được hưởng chính sách ưu đãihưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyếtđịnh số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sáchưu đãi hưởng thụ văn hóa”;

- Người cao tuổi;

- Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi;

- Họcsinh, sinh viên đi tham quan tìm hiểu nghiên cứu, học tập có tổ chức tại Bảotàng Quang Trung (có giấy giới thiệu của nhà trường).

Đối với người thuộc diện được hưởngnhiều trường hợp ưu đãi giảm thu phí nêutrên thì chỉ giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, côngtrình văn hóa

3. Mức thu

a. Mức thu tối đa: 30.000 đồng/lần/người. Mức thu này áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nướcngoài đến tham quan.

b. Mức thu cụ thể tại một số địa điểm tham quan:như Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.

4. Tỷlệ % để lại cho đơn vị thu

Các đơnvị được phép thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh được trích để lại 90% số phí thuđược, 10% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Căn cứ vào mức thu tối đa tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 và đặcđiểm thực tế của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa;các đơn vị được phép tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tíchlịch sử, công trình văn hóa có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức thu và mứcthu cụ thể (mới phát sinh hoặc điều chỉnh) gửi Sở Tài chính thẩm định, trìnhUBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởngCục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơquan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tạiĐiều 1, Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏcác quy định pháp quy do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về phí tham quandanh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, gồm:

- Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày07/9/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ % đểlại về phí tham quan;

- Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày09/7/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí thamquan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày26/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định phí tham quan tại Công viênDi tích Tháp Đôi và Công viên Hữu Nghị, thành phố Quy Nhơn;

- Mục 1: Phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tại Quy định về việc sửađổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theoQuyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh Bình Định;

- Mục 4: Phí tham quan tại Quy địnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định banhành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh BìnhĐịnh.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC PHÍ THAM QUAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/ 2015/QĐ-UBND ngày01 / 9 /2015 của UBND tỉnh Bình Định)

Số TT

Địa điểm thu phí

Đơn vị tính

Mức thu phí cụ thể *)

Cơ quan thu

1

Bảo tàng Quang Trung

đồng/lần/người

19.000

Bảo tàng Quang Trung

2

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

đồng/lần/người

5.000

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

(*): Mứcthu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến thamquan.

PHỤ LỤC 02

HỢP NHẤT DANHMỤC PHÍ THAM QUAN TẠI 08 DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂNHÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND ngày01/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

Số TT

Địa điểm thu phí

Đơn vị tính

Mức thu phí cụ thể (*)

Cơ quan thu

1

Khu du lịch Hầm Hô

đồng/lần/người

19.000

Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

2

Tháp Đôi

đồng/lần/người

8.000

Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

3

Tháp Dương Long

đồng/lần/người

7.000

Ban quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc Sở Văn hóa - hể thao và Du lịch

4

Tháp Bánh Ít

đồng/lần/người

7.000

Ban quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

5

Tháp Cánh Tiên

đồng/lần/người

7.000

Ban quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

6

Khu du lịch Hồ Núi Một

đồng/lần/người

6.000

Công ty TNHH hai thác công trình thủy lợi Bình Định

7

Công viên Hữu Nghị (Sở thú)

đồng/lần/người

5.000

Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

8

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (tại địa điểm danh lam thắng cảnh)

đồng/lần/người

5.000

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

(*): Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nướcngoài đến tham quan.