ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU, TỔ CHỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ DUY TU, TÁI TẠO KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU B, KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế Đông Nam Nghệ An;

Xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Tờ trình số 07/TTr-KKT ngày 09/02/2017, báo cáo thẩm tra của Sở Tư pháp tại văn bản số 1684/BC-STP ngày 25/11/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

b) Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 2. Đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

1. Đối tượng thu

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An theo điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Mức thu: 2.044 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

3. Tổ chức thu

a) Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An lập kế hoạch thu, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt trước khi thực hiện. Việc thu, nộp phí phải được thông báo bằng văn bản tới đối tượng thu. Hóa đơn thu thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

b) Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An chỉ đạo Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An tổ chức thu và quyết toán chi phí theo quy định hiện hành.

4. Chế độ quản lý, sử dụng chi phí

a) Chi phí thu được giao cho Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An quản lý và chỉ được sử dụng vào mục đích quản lý vận hành, duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm;

b) Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An mở tài khoản riêng tại một ngân hàng thương mại để theo dõi, quản lý thu và sử dụng chi phí theo đúng quy định;

c) Nội dung các công việc duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng được sử dụng từ nguồn thu chi phí này chỉ được thực hiện sau khi có thiết kế, dự toán do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An lập và phải được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt bằng văn bản;

d) Hàng năm, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An được trích 16% từ nguồn thực thu chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, khu công nghiệp Nam Cấm đề chi trả tiền lương cho cán bộ quản lý vận hành, cán bộ phụ trách thu chi phí và các khoản chi phí liên quan khác.

Điều 3. Trách nhiệm thẩm tra phê duyệt quyết toán

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý vận hành và duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Nam Cấm hàng năm theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2017.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển hạ tầng Nghệ An và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Ngọc Hoa