ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÁNH GIÁ CẢ, THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNGKINH DOANH TẠI HỘI CHỢ QUANG TRUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốchội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1982 ;
- Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UB ngày 25-5-1983 và số 63/QĐ-UB ngày 05-4-1984 củaUBND Thành phố về việc thành lập và quy định nhiệm vụ và quyền hạn của công tyhội chợ ;
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia hội chợ hoạt động kinh doanh,phục vụ vui chơi giải trí trong khuôn viên hội chợ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy ban ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định vềquản lý tài chánh, giá cả, thị trường trong hoạt động kinh doanh của các tỉnh,ngành trung ương và thành phố tại hội chợ Quang Trung.

Điều 2: Các sở, ban, ngành thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệmvụ đã quy định, tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt bản quy định này.

Điều 3: Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trướcđây trái với nội dung bản quy định này đều được bãi bỏ.

Điều 4: Các đ/c Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc công tyHội chợ và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và cácphường xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

 

BẢN QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ TÀI CHÁNH, GIÁ CẢ, THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC ĐƠN VỊTHUỘC CÁC TỈNH, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ THAM GIA HỘI CHỢ QUANG TRUNG TP.HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số32/QĐ-UB ngày 27-01-1986 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)

Mọi hoạt động mua bán tại Hộichợ phải tuân thủ những quy định sau đây:

1. Các đơn vị có hàng trưng bàytại Hội chợ được tổ chức bán tại khu bán hàng.

Các sản phẩm trưng bày và bánđều phải đăng ký danh mục theo biểu mẫu của Ban Tổ chức Hội chợ mới được đưavào Hội chợ.

2. Hàng bán tại Hội chợ phải đảmbảo quy cách, phẩm chất, có bao bì, nhãn hiệu, có xuất xứ, đảm bảo vệ sinh.

Nếu hàng bán là sản phẩm thuộckế hoạch A cũng như các loại hàng xuất khẩu, đơn vị bán hàng phải được sự đồngý của cơ quan chủ quản.

3. Việc mua bán hàng hóa phải cóhóa đơn. Nếu hàng mua bán là máy móc thiết bị tại thành phố, phải tuân thủ cácquyết định của UBND Thành phố.

4. Giá bán các loại sản phẩm tạiHội chợ phải niêm yết rõ ràng và bán đúng giá niêm yết theo sự hướng dẫn của Tổquản lý giá cả và thị trường. Thành phố không thu một khoản nào với các hàngbày bán tại Hội chợ.

Giá hàng hóa của tỉnh và đơn vịTrung ương phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt nhưng không được cao hơn giákinh doanh thương nghiệp tại Thành phố (đối với mặt hàng cùng chủng loại, cùngphẩm chất và quy cách), trường hợp muốn bán giá thấp hơn thì đơn vị có hàng bánđề nghị và phải được Tổ quản lý giá thị trường nhất trí.

Giá hàng hóa của các đơn vịthành phố phải thông qua Ủy ban vật giá thành phố. Hàng hóa của các đơn vịthành phố nếu được bán giá cao hơn giá kinh doanh thương nghiệp thành phố, phầnchênh lệch giá đó Sở Tài chánh thành phố sẽ xét điều tiết.

Trong thời gian Hội chợ hoạtđộng, Ban tổ chức Hội chợ chỉ đạo Tổ quản lý giá thị trường theo dõi, điềuchỉnh và quản lý giá nhằm bảo đảm giá bán thống nhất đối với mặt hàng cùngloại, cùng phẩm chất, quy cách, chống tệ nạn đầu cơ của con buôn trong và ngoàiHội chợ.

5. Công ty Hội chợ mua lại hoặcgiới thiệu đơn vị khác của thành phố mua hàng bày bán còn dư của các đơn vị vàocuối kỳ Hội chợ. Chỉ trường hợp Công ty Hội chợ không mua hoặc không có đơn vịkhác được Công ty Hội chợ giới thiệu mua thì các đơn vị có hàng bày bán mớiđược bán số hàng dư của mình cho đơn vị khác.

6. Tất cả các xe chở hàng hóacủa các tỉnh đến Hội chợ Quang Trung nếu có giấy xác nhận của tỉnh thì đượcmiễn khám xét. Trường hợp các cơ quan quản lý phát hiện những biểu hiện lợidụng để mua bán trái phép hoặc chở hàng lậu thì báo cáo với Ban Tổ chức Hội chợđể có biện pháp xử lý.

Hàng hóa do các tỉnh mua tại Hộichợ có hóa đơn và hợp đồng kinh tế thì được miễn thuế và chở về tỉnh không phảicó thêm giấy tờ gì nữa.

7. Các đơn vị tham gia Hội chợphải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về quản lý và sửdụng tiền mặt.

Tiền bán hàng thu được hàng ngàyphải gởi ở chi điểm ngân hàng tại Hội chợ. Đơn vị gởi tiền được rút tiền mặt sửdụng hàng ngày theo định mức thỏa thuận với ngân hàng, số còn lại sẽ đượcchuyển về ngân hàng địa phương. Ngân hàng thành phố làm việc với ngân hàngTrung ương để có hướng dẫn về thủ tục gởi rút tiền mặt và chuyển tiền mặt vềngân hàng tỉnh.

8. Tại Hội chợ, chỉ Cửa hàngIntershop mới được bán hàng thu ngoại tệ. Các đơn vị có hàng hóa bán thu ngoạitệ phải ủy thác cho Cửa hàng Intershop theo quy định hiện hành. Cửa hàngIntershop chịu trách nhệim nhận việc ủy thác của các đơn vị khác và chỉ giữ lạikhoản hoa hồng ký gởi; số ngoại tệ còn lại được chuyển thẳng vào tài khoản 9946cho đơn vị ủy thác.

Các cơ quan chức năng có tráchnhiệm tổ chức thực hiện tốt bản quy định này và phổ biến đến các cơ sở và cácđơn vị tham gia Hội chợ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH