ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬAĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2003/QĐ-UB NGÀY 10/9/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳhọp thứ chínvề việc ban hành danh mục phívà lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII,kỳ họp thứ bảy, về việc sửa đổi, bổ sung Nghịquyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VI, kỳ họp thứ chín, về việc ban hànhdanh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 711/TTr-STC ngày 30tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quyđịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu banhành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phítrên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Các tổ chức, cá nhân được cung ứngdịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địabàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Mức thu phí vệ sinh:

TT

ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ

MỨC THU

1

Hộ nghèo thành thị và nông thôn

Không thu

2

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, mua bán

20.000 đồng/tháng

3

Hộ mua bán quầy sạp khu vực chợ

- Đồ khô, vải, quần áo, mắt kính, đồng hồ,..

30.000 đồng/tháng

- Phục vụ ăn uống, bán cá, trái cây, rau, củ quả

50.000 đồng/tháng

4

Hộ gia đình có kết hợp sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ tại nhà (lượng rác thải ít hơn 0.5m3/tháng)

50.000 đồng/tháng

5

Hộ gia đình có cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán lớn

- Lượng rác thải từ 0,5m3/tháng đến 01m3/tháng

80.000 đồng/hộ/tháng

- Lượng rác thải từ 01m3/tháng đến 02m3/tháng

160.000 đồng/hộ/tháng

- Lượng rác thải từ 02m3/tháng đến 03m3/tháng

200.000 đồng/hộ/tháng

- Các đối tượng có khối lượng rác trên 03 m3/tháng, hợp đồng theo khối lượng rác thải thực tế

160.000 đồng/m3 rác

6

Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (kể cả đơn vị Trung ương đóng tại tỉnh), quân sự, công an, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp…

- Khu vực văn phòng:

+ Có tổ chức bộ máy dưới 20 người

50.000 đồng/tháng

+ Có tổ chức bộ máy từ 21 người đến 50 người

80.000 đồng/tháng

+ Có tổ chức bộ máy trên 50 người

100.000 đồng/tháng

- Các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp có văn phòng làm việc và bộ phận sản xuất kinh doanh dịch vụ chung một địa điểm thì ký hợp đồng thu gom rác theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

7

Trường học:

a

- Đối với khu vực đô thị:

+ Có số phòng và lớp học đến 10 phòng

60.000 đồng/tháng

+ Có số phòng và lớp học từ 11 phòng đến 30 phòng

80.000 đồng/tháng

+ Có số phòng và lớp học từ 31 phòng trở lên

100.000 đồng/tháng

b

- Đối với khu vực nông thôn:

+ Có số phòng và lớp học đến 10 phòng

40.000 đồng/tháng

+ Có số phòng và lớp học từ 11 phòng đến 30 phòng

60.000 đồng/tháng

+ Có số phòng và lớp học từ 31 phòng trở lên

80.000 đồng/tháng

8

Trạm y tế, nhà bảo sanh, phòng khám tư nhân (chỉ tính rác thải sinh hoạt)

100.000 đồng/tháng

9

Trung tâm y tế (chỉ tính rác sinh hoạt) ký hợp đồng theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

10

Hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ

10.000 đồng/phòng/tháng

11

Nhà nghỉ:

- Quy mô đến 10 phòng

100.000 đồng/tháng

- Quy mô từ 11 phòng đến 20 phòng

150.000 đồng/tháng

- Quy mô trên 20 phòng: Ký hợp đồng theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

12

Khách sạn:

- Quy mô đến 10 phòng

150.000 đồng/tháng

- Quy mô trên 10 đến 20 phòng

200.000 đồng/tháng

- Quy mô trên 20 phòng: Ký hợp đồng theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

13

Nhà hàng, quán ăn:

+ Lượng rác từ 01 đến 02m3/tháng

160.000 đồng/tháng

+ Lượng rác từ trên 2m3/tháng đến dưới 3 m3/tháng

200.000 đồng/tháng

+ Các đối tượng có khối lượng rác trên 3m3/tháng ký hợp đồng tính theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

14

Nhà máy, cơ sở sản xuất, chợ, bến xe tàu; công trình xây dựng

160.000 đồng/m3 rác

15

Xúc dọn phế thải rác xây dựng, các loại hình khác không áp dụng quy mô, mà tính theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

16

Rác thải nguy hại (rác thải y tế nguy hại, rác thải công nghiệp nguy hại)

- Rác y tế độc hại

5.000 đồng/kg
(5 triệu đồng/tấn)

- Rác công nghiệp độc hại

3.000 đồng/kg
(3 triệu đồng/tấn)

- Thiêu hủy gia súc, gia cầm dịch bệnh

2.000 đồng/kg
(2 triệu đồng/tấn)

3. Phương thức thu và tỷ lệ trích, nộp, quản lý và sửdụng phí vệ sinh:

a) Cơ quan tổchức, quản lý thu:

Trung tâm Dịch vụĐô thị tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Đô thị các huyện và các tổ chức có tư cách phápnhân thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tổ chức thựchiện việc thu phí vệ sinh đối với chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

b) Quản lý, sửdụng tiền thu phí:

- Trung tâm Dịchvụ Đô thị tỉnh thực hiện thu phí vệ sinh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, Trung tâm Dịch vụ Đô thị các huyện tổchức thu phí vệ sinh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên phạm viđịa bàn quản lý.

Số phí vệ sinh thuđược để lại 100% (một trăm phần trăm) để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí cho hoạt động thu gom, vậnchuyển và xử lý rác thải.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân, hộ sản xuất - kinh doanh nếu Trungtâm Dịch vụ Đô thị tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Đô thị các huyện không trực tiếp thuphí vệ sinh mà ủy quyền cho các xã, phường, thị trấn tổ chức thu phí vệ sinhthuộc phạm vi địa bàn quản lý. Các xã, phường, thị trấn được giữ lại 20% (haimươi phần trăm) trên tổng số phí thu được để chi phí cho hoạt động thu, số cònlại chuyển cho Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Đô thị cáchuyện quản lý, sử dụng phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rácthải.

Trường hợp đơn vịthu phí vệ sinh không có điều kiện thực hiện hết các công đoạn thu gom, vậnchuyển và xử lý rác thì hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng thực hiện nhữngcông đoạn mà đơn vị mình không có điều kiện thực hiện. Mức giá do hai bên thỏathuận trên cơ sở Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu và các quyđịnh hiện hành để thanh toán.

Biên lai, chứng từthu phí do Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Đô thị các huyệnquản lý, sử dụng thống nhất và thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính vàtheo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Việc quản lý, sửdụng tiền thu phí vệ sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quantheo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu tráchnhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;Giám đốc Trung tâm Dịch vụĐô thị tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Đô thị các huyện; Thủtrưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thihành.

Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác về danh mục, mức thu phí, lệphí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích nộp, quản lý sử dụng và chế độ miễn giảm tiềnthu phí lệ phí trên địa bàn không nêu tại Quyết định này thực hiện theo các quyđịnh hiện hành./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến