BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 320/BXD-VKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH "ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VÀPHỤC VỤ SINH HOẠT”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng.

- Căn cứ Điều lệ quản lý đầutư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996của Chính phủ.

Để cải tiến công tác đơn giá,dự toán phù hợp với cơ chế quản lý mới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bộ "Định mức dự toán lắp đặt điện, cấp thoát nước trong nhàvà phục vụ sinh hoạt"

Điều 2. Bộ định mức nàylà căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán xây lắp công trình củacác dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Điều 3. Bộ định mức nàyáp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm1997.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Nghiêm Chính