HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 320-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY TIỀN NGÂN HÀNG CŨ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ quyết định của Hội đồng Chính phủ số 87- CP ngày 25-4-1978 về việc thốngnhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngânhàng cũ ở miền Bắc và miền Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Tổng giám đốc ngânhàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập ởtrung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hội đồng tiêu hủy cácloại tiền Ngân hàng cũ (ở miền Bắc và miền Nam), tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành.

Điều 2. – Hội đồng tiêuhủy các loại tiền trên đây ở trung ương có nhiệm vụ:

1. Nắm cụ thể và kiểm tra tìnhhình tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành ởtrung ương và ở các cấp;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc tiêuhủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở cáctỉnh và thành phố trực thuộc trung ương;

3. Trực tiếp tổ chức việc tiêuhủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở ngânhàng trung ương;

4. Tổng hợp tình hình và quyếttoán toàn bộ số tiền đã tiêu hủy ở trung ương và các địa phương để báo cáo vớiChính phủ.

Điều 3. – Hội đồng tiêuhủy các loại tiền nói trên đây ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương cónhiệm vụ:

1. Nắm và kiểm tra tình hìnhtiền Ngân hàng cũ thu về trong thu đổi, tiền rách nát, tiền không còn giá trịlưu hành ở địa phương;

2. Trực tiếp tổ chức việc tiêuhủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở địaphương theo sự chỉ đạo của Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương;

3. Tổng hợp tình hình và quyếttoán từng đợt tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giátrị lưu hành ở địa phương để báo cáo với trung ương.

Điều 4. – Thành phần củaHội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương gồm:

- Đồng chí Bộ trưởng hoặc Thứtrưởng Bộ Tài chính, làm chủ tịch Hội đồng;

- Đồng chí Bộ trưởng hoặc thứtrưởng Bộ Nội vụ, làm ủy viên;

- Đồng chí Tổng giám đốc hoặcPhó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, làm ủy viên;

- Đồng chí Viện trưởng hoặc Phóviện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, làm ủy viên.

Danh sách các thành viên của Hộiđồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương sẽ do Thủ tướng Chính phủchỉ định.

Điều 5. – Thành phần củaHội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở các tỉnh, thành phố gồm:

- Đồng chí Phó chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố làm chủ tịch Hội đồng;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phógiám đốc Sở, Trưởng Ty hoặc Phó trưởng Ty tài chính, làm ủy viên;

- Đồng chí Giám đốc hoặc PhóGiám đốc Sở, Trưởng ty hoặc Phó trưởng ty công an, làm ủy viên;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phógiám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, làm ủy viên;

- Đồng chí Viện trưởng hoặc Phóviện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, làm ủy viên.

Danh sách các thành viên của Hộiđồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở tỉnh, thành phố sẽ do đồng chí Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định.

Điều 6. - Hội đồng tiêu hủycác loại tiền nói trên đây ở trung ương làm việc tại trụ sở Ngân hàng trungương và dùng con dấu của Bộ Tài chính. Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ởtỉnh, thành phố làm việc tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và dùngcon dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Cán bộ và nhân viên giúp việc lấytừ ba ngành tài chính, ngân hàng, nội vụ.

Việc tiêu hủy các loại tiền Ngânhàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành phải làm xong trongquý I năm 1979.

Trong quá trình thi hành quyếtđịnh này, Hội đồng tiêu hủy tiền ở trung ương và các tỉnh, thành phố định kỳbáo cáo Thủ tướng Chính phủ (15 ngày một lần); gặp những vấn đề phức tạp hoặc ýkiến còn khác nhau thì phải xin chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. – Bộ Công nghiệpnhẹ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ởtrung ương để thực hiện việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiềnkhông còn giá trị lưu hành, đồng thời thu hồi bột giấy.

Điều 8. – Các đồng chí Bộtrưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng giámđốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và các đồng chí Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng