ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 320/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ LƯU THÔNG VẢI SỢI, CÁC LOẠI HÀNGVẢI MAY SẲN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-06-1983 ;
- Căn cứ văn bản số 27/V15 -m ngày 5-11-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác cảitạo công thương nghiệp tư doanh và Quyết định số 111-HĐBT ngày 25-8-1984 của Hộiđồng Bộ trưởng về danh mục những hàng hoá Nhà nước độc quyền kinh doanh, cấm tưnhân buôn bán ;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thànhphố và đồng chí Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Thương nghiệp thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theoquyết định này “Quy định tạm thời về tổ chức quản lý và lưu thông vải sợi, cácloại hàng vải may sẳn tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Điều 2: Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,Ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ đãđược quy định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ LƯU THÔNG VẢI SỢI, CÁC LOẠI HÀNG VẢI MAY SẲN TẠI THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UB ngày 29-12-1984 của Ủy banNhân dân thành phố).

Vải sợi và các loại hàng vải maysẳn là mặt hàng thiết yếu, thuộc nhu cầu tiêu dùng của toàn dân, một phần lớnnguyên liệu Nhà nước phải nhập khẩu, đồng thời là nguyên liệu của nhiều ngànhsản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và cho quốc phòng. Trong điều kiệnsản xuất vải ở nước ta chưa đáp ứng các nhu cầu, tổ chức tốt việc lưu thông vảisợi và các loại hàng vải may sẳn là một việc làm vừa cần thiết vừa cấp báchnhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hợp lý của các tầng lớp nhân dân, tiết kiệm nguồnvải sợi, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ nâng giá, góp phần ổn định giá cả thịtrường và ổn định đời sống nhân dân.

Với mục đích đó, Ủy ban Nhân dânthành phố quy định về tổ chức quản lý, lưu thông vải sợi và các loại hàng vảimay sẳn ở thành phố như sau :

Điều 1: Vải sợi và cácloại hàng vải may sẳn là mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý kinh doanh, dothương nghiệp XHCN (bao gồm thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp hợp tác xã)tổ chức kinh doanh trên thị trường thành phố.

Những người chuyên mua buôn, bánbuôn vải và các loại hàng vải may sẳn được sử dụng vào cửa hàng hợp tác kinhdoanh với Công ty vải sợi quốc doanh cấp thành phố hay quận, huyện.

Những người bán lẻ được tổ chứclại làm đại lý bán lẻ vải, các loại hàng vải may sẳn của các cửa hàng hợp táckinh doanh, hoặc của thương nghiệp quốc doanh quận, huyện.

Các cửa hàng hợp tác kinh doanhchịu sự chỉ đạo của Công ty ngành hàng (thành phố hoặc quận, huyện), được thumua các nguồn vải do Công ty hướng dẫn. Nghiêm cấm mọi hành vi mọi hàng từ khuvực Nhà nước (xí nghiệp dệt hay thương nghiệp quốc doanh) và từ khu vực dệttiểu thủ công nghiệp gia công. Cửa hàng hợp tác kinh doanh tổ chức bán vải vàcác loại hàng vải may sẳn cho các đại lý ; cho thương nghiệp XHCN các địaphương bạn (ngoài thành phố) theo hợp đồng; cho những người mua có nhu cầu tiêudùng bình thường hoặc cưới, tang… Nếu là người mua buôn (của các tỉnh) thì phảicó giấy phép của Thương nghiệp quốc doanh cấp tỉnh hoặc huyện.

Các đại lý bán lẻ vải và quần áomay sẳn chỉ được bán lẻ đại lý. Nghiêm cấm việc tư mua vải trái phép để kinhdoanh.

Các cửa hàng hợp tác kinh doanhvà các đại lý bán lẻ vải phải theo đúng sự hướng dẫn về giá cả, sổ sách của cáccơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Vật giá, Thương nghiệp thành phố và quận, huyện).

Nhà nước khuyến khích nhữngngười buôn bán vải chuyển sang may đo, may sẳn, chế biến các mặt hàng vải tiêudùng trong nước và xuất khẩu (làm phụ liệu, cổ côn, nút áo, dây kéo…) hay nhữngngười hành nghề khác theo sự huớng dẫn của Nhà nước.

Điều 2: Nhà nước khuyến khíchvà giúp đỡ những người làm nghề may sẳn, chế biến các loại sản phẩm vải và mayđo quần áo phục vụ cho khách hàng trong nước hoặc cho xuất khẩu. Những ngườinày phải tuân thủ những quy định dưới đây :

- Người làm nghề may đo sẽ tổchức lại. Những người có cửa hiệu, có tay nghề được tổ chức thành cửa hàng hợptác kinh doanh với Nhà nước. Số còn lại sẽ tổ chức thành tổ ngành hàng. Tất cảphải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ đăng ký kinh doanh và giá công quy định củaNhà nước cho từng loại sản phẩm. Ủy ban Vật giá và Sở Thuơng nghiệp thành phốcó khung giá thích hợp, có chiếu cố đến các loại kiểu cách, các loại tay nghềkhác nhau.

- Người làm nghề may sẳn hoặcchế biến, cả tập thể và tư nhân, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, phảiquan hệ với thương nghiệp xã hội chủ nghĩa để được hướng dẫn và giúp đỡ với cáchình thức :

Nhà nước cung ứng hoặc hướng dẫnnguồn mua nguyên liệu để sản xuất. Sản phẩm phải bán lại cho Nhà nước. Trườnghợp thương nghiệp quốc doanh (hoặc thương nghiệp hợp tác xã) không mua mới đượcbán ra ngoài.

Tổ chức làm gia công cho Nhànước.

Tổ chức thành cửa hàng hợp táckinh doanh với Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Tất cả không được may thuê chosố buôn lậu vải để bán lén lút ra thị trường.

Điều 3: Thương nghiệp xãhội chủ nghĩa phải tổ chức tốt việc thu mua các nguồn vải, đảm bảo nhu cầu hợplý của mọi người trong xã hội. Việc kinh doanh của Thương nghiệp xã hội chủnghĩa thực hiện theo những quy định sau đây :

- Chỉ có các đơn vị Thươngnghiệp xã hội chủ nghĩa từ cấp quận, huyện trở lên mới được kinh doanh vải vàcác loại hàng may sẳn. Thương nghiệp hợp tác xã phường, xã không được kinhdoanh mà làm đại lý mua và làm đại lý bán lẻ các loại vải và hàng vải may sẳncho Thương nghiệp quốc doanh và Hợp tác xã từ cấp quận, huyện trở lên.

- Các ngành không có chức năngkinh doanh vải và các loại hàng vải may sẳn không được buôn bán vải trên thịtrường thành phố. Nếu có vải thì bán lại cho Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa từcấp quận, huyện trở lên theo khung giá quy định thu mua của Nhà nước.

Các tổ chức thu mua phải traođổi và đáp ứng nhu cầu (về tiền mặt, về thời gian…) của đơn vị bán, không đượcép giá, ép cấp. Trường hợp Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa không mua mới đượcphép liên hệ nhượng lại cho cán bộ công nhân viên chức của cơ quan hoặc xínghiệp cũng theo khung giá của Nhà nước.

- Các tổ chức Thương nghiệp xãhội chủ nghĩa kinh doanh vải và quần áo may sẳn phải nghiên cứu ưu tiên traođổi phân phối cho người thiếu vải, cho vùng thiếu vải, đặc biệt là khu vựcngoại thành, cho các nông trường, công trường, nông dân và ngư dân trực tiếpsản xuất.

Điều 4: Các cơ sở quốcdoanh và Công tư hợp doanh dệt vải và sản xuất các loại hàng vải may sẳn phảithực hiện đầy đủ quy chế về quản lý sản xuất, phải bán toàn bộ sản phẩm cho Nhànước. Những đơn vị có mặt hàng thuộc kế hoạch sản xuất phụ là vải và các sảnphẩm từ vải sợi, cần bán, đều phải bán cho Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa từcấp quận, huyện trở lên, không được bán ra thị trường. Trường hợp Thương nghiệpxã hội chủ nghĩa không mua mới được liên hệ nhượng lại cho cán bộ công nhânviên chức của cơ quan, xí nghiệp, cũng theo khung giá quy định của Nhà nước.

Các cơ sở tiểu, thủ công nghiệpdệt gia công cho Nhà nước, phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế về quản lý giacông, phải giao nộp toàn bộ sản phẩm gia công cho Nhà nước. Trường hợp tiếtkiệm được nguyên liệu do giảm được định mức hao hụt (nhưng không làm ảnh hưởngđấn chất lượng hàng dệt gia công) để dệt thành vải, phải bán cho Thương nghiệpxã hội chủ nghĩa theo giá thoả thuận, không được bán ra thị trường. Trường hợpThương nghiệp xã hội chủ nghĩa không mua mới được liên hệ nhượng lại cho cán bộcông nhân viên chức các cơ quan xí nghiệp theo giá thoả thuận.

Điều 5: Các đơn vị xuấtnhập khẩu của thành phố, của các tỉnh bạn và của các cơ quan Trung ương đóngtrên địa bàn thành phố, có nguồn vải sợi nhập phải chấp hành đầy đủ quy chế vềquản lý hàng xuất nhập khẩu. Nếu có nguồn sợi đưa gia công dệt, phải chấp hànhđầy đủ quy chế về quản lý gia công. Nguồn vải của các đơn vị này (kể cả vảinhập và vải dệt gia công) ngoài phần để lại đối lưu với các tỉnh lấy hàng táixuất, phần còn lại phải bán cho Thương nghiệp XHCN từ cấp quận trở lên. Nguồnvải để lại đối lưu lấy hàng tái xuất, nếu không mang đi các tỉnh, cần tiêu thụngay tại thành phố để lấy tiền mặt thì phải bán cho Thương nghiệp xã hội chủnghĩa từ cấp quận, huyện trở lên hoặc ký gởi cho các cửa hàng Thương nghiệpXHCN bán, không bán trực tiếp ra thị trường.

Thương nghiệp XHCN của các tỉnhvà Thương nghiệp các ngành khác (lương thực, vật tư, thủy hải sản…) có nguồnsợi gia công hoặc nguồn vải cần tiêu thụ tại thành phố cũng phải chấp hành đúngnhững quy định nói trên.

Thương nghiệp XHCN ở thành phốphải tổ chức thu mua nhanh và tiện lợi cho các đơn vị có vải cần bán. Mọi khókhăn trở ngại làm chậm trễ cho việc mua bán, gây ảnh hưởng tới sản xuất hoặcxuất nhập khẩu, giũa các ngành chủ quản đều phải chủ động giải quyết ; nếu cóhợp đồng mà không chấp hành gây thiệt hại cho bên này hoặc bên kia thì tùy theochức năng của từng ngành phải chịu trách nhiệm về mặt tổ chức hay trách nhiệmbồi thường vật chất theo quyết định của Hội đồng trọng tài kinh tế.

Điều 6: Thành phố khuyếnkhích những gia đình có thân nhân ở nước ngoài gởi vải và các loại hàng vải maysẳn về cho gia đình theo hình thức quà biếu. Thành phố sẽ ấn định mức để lạithoả đáng cho người nhận. Số vượt định lượng này thương nghiệp thành phố mualại theo giá thoả thuận. Những gia đình nhận được vải và các loại hàng vải maysẳn từ nước ngoài gởi về, nếu muốn chỉ được bán cho các cửa hàng Thương nghiệpquốc doanh thành phố, hoặc ký gởi các cửa hàng thương nghiệp quốc doanh thànhphố bán. Thương nghiệp quốc doanh thành phố phải tổ chức cửa hàng thu mua nguồnhàng này, theo giá thỏa thuận một cách thuận tiện cho người bán. Cấm tư nhânmua bán nguồn vải này.

Điều 7: Thương nghiệpXHCN ở thành phố phải tổ chức việc bán vải và các loại hàng vải may sẳn, đểhàng đến tay người tiêu dùng với giá ổn định, hợp lý. Phải hình thành các trungtâm bán vải và các loại hàng vải may sẳn, đồng thời mở rộng mạng lưới bán lẻ ởcác quận, huyện, phường, xã.

Điều 8: Nghiêm cấm nguồnvải nhập lậu qua đường biên giới, sân bay, hải cảng. Những người buôn lậu vảisợi và các loại hàng vải may sẳn đều bị trưng mua, hoặc tịch thu và tùy theomức độ nặng nhẹ còn bị xử lý theo luật pháp Nhà nước.

Điều 9: Sở Thương nghiệp,căn cứ chủ trương về phân công, phân cấp kinh doanh của thành phố, có quy địnhcụ thể về tổ chức kinh doanh cho các đơn vị trong ngành thực hiện. Ban quản lýthị trường thành phố, lực lượng cảnh sát kinh tế, ngành Ngoại thương, Hải quanvà các ngành quản lý tổng hợp cần phối hợp để kiểm tra, kiểm soát, kịp thờiphát hiện, ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Đối với tư nhân vi phạm nhữngquy định này sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các cơ quan đơn vị vi phạm, ngoài việcxử lý nghiêm khắc trong nội bộ, những trường hợp cố tình vi phạm đều bị xử lýtheo luật pháp.

Quy định này được áp dụng trongtình hình trước mắt. Nếu xét cần thiết, sẽ có những bổ sung, thay đổi thíchhợp.