ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUYTIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếpcông dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nộiquy Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan và các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, TCD.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠITRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ- UBNDngày 09 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ,PHẢN ÁNH TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền;nghiêm chỉnh tuân thủ Nội quy Tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn củacán bộ, công chức tiếp công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh.

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thôngtin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh củamình và ký xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghichép lại.

3. Cử đại diện để trình bày với người tiếp côngdân, trong trường hợp có nhiều người cùngkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung:

a) Trong trường hợp đoàn có từ 5 đến 10 người thìcử 1 hoặc 2 người đại diện;

b) Trong trường hợp đoàn có trên 10 người thì cửthêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng, xuyên tạc, vu khống, đedọa, xúc phạm cơ quan Đảng và Nhà nước, người tiếp công dân, người thi hànhcông vụ.

5. Không mang theo vũ khí, chất dễ cháy, nổ, chấtđộc hại và các phương tiện nguy hiểm khác, các loại cờ, băng biển, khẩu hiệu,tranh, ảnh, loa đài, máy ảnh, máy ghi âm, ghi hình, trẻ em, súc vật; không sửdụng điện thoại trong phòng tiếp. Không tự ý vào các phòng làm việc.

6. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

7. Hết giờ làm việc, người đến khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh không được ở lại Trụ sở Tiếp công dân.

II. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂNPHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Trang phục chỉnh tề; đeo thẻ công chức, viênchức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuấttrình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràngnội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cầnthiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắngnghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầyđủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhtrình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, phápluật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan cóthẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơquan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

III. NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP NGƯỜIĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN TRONG TRƯỜNG HỢP SAU:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kíchthích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thứchoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổchức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khácvi phạm Nội quy Tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyếtđúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, ràsoát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáokéo dài.

4. Những trường hợp khác theo quy định của phápluật.

IV. THỜI GIAN TIẾP DÂN CÔNG DÂN:

Thời gian tiếp công dân vào tất cả các ngày làmviệc (trừ các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy, Chủ nhật);

Mùa Hè: - Buổi sáng : từ 7 giờđến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17giờ.

Mùa Đông: -Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ 30phút.

V. Cán bộ, công chức, viên chức làm công táctiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải thực hiệnnghiêm chỉnh Nội quy này và các quy định khác của pháp luật; người có hành vivi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.