BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Công văn số 1355/ĐCKS-KS ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc quy hoạch khai thác mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung điểm mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào Phụ lục A2 (Các dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025) Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

PHỤ LỤC
DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC ĐIỂM MỎ THIẾC TĨNH TÚC, THỊ TRẤN TĨNH TÚC, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 3209/QĐ-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích
TT
Điểm góc
Tọa độ VN2000
Kinh tuyến trục 105o múi chiếu 6o
X (m)
Y (m)
Điểm mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, diện tích 17,5 ha
1
TT1
2.506.654
589.208
2
TT2
2.506.720
589.276
3
TT3
2.506.717
589.386
4
TT4
2.506.767
589.446
5
TT5
2.506.759
589.587
6
TT6
2.506.607
589.819
7
TT7
2.506.517
589.899
8
TT8
2.506.433
589.988
9
TT9
2.506.386
589.981
10
TT10
2.506.405
589.891
11
TT11
2.506.321
589.854
12
TT12
2.506.520
589.629
13
TT13
2.506.541
589.487
14
TT14
2.506.425
589.368
15
TT15
2.506.445
589.207

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?

>> Xem thêm:  Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?