ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------

Số: 321/2003/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải

hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

- Căn cứ Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 808/GT-VTCN ngày 27 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mua đất là rừng phòng hộ có được không ? Mua đất rừng khác huyện có làm được thủ tục sang tên ?

Điều 1. - Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TTUB : CT, các PCT;

- VPHĐ-UB : các PVP;

- Các Tổ NCTH;

- Lưu(ĐT/Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua

>> Xem thêm:  Phân tích những rủi ro pháp lý của việc mua đất dịch vụ, đất phân lô ? Thủ tục mua bán đất đai