BỘ CHÍNH TRỊ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 321-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

-Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X;
- Xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾTĐỊNH

Điều1. Thay thế Quy trình Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của tổ chứcđảng hoặc đảng viên (ban hành kèm theo Quyết định số 174-QĐ/TW, ngày 08-7-2008của Bộ Chính trị) bằng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trựcthuộc Trung ương căn cứ Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này để ban hànhquy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của tổ chức đảng hoặc đảng viênthuộc thẩm quyền của cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từngày ký. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trungương; lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trựcthuộc Trung ương; ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan Trung ương có liênquan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 321-QĐ/TW, ngày06-8-2010 của Bộ Chính trị)

A-BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Ủyban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, giúpBan Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập đoàngiải quyết khiếu nại kỷ luật đảng (gọi là đoàn kiểm tra). Trưởng đoàn kiểm tralà đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc lãnh đạo Văn phòng Trungương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng ở Trung ương. Trường hợp người khiếu nại là Ủyviên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trở lên thì Trưởng đoàn kiểm tra là đồng chíỦy viên Ban Bí thư hoặc Ủy viên Bộ Chính trị.

2- Đoànkiểm tra nghiên cứu đơn khiếu nại, yêu cầu tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật,đã giải quyết khiếu nại kỷ luật mà tổ chức đảng, cá nhân bị kỷ luật còn khiếunại cung cấp hồ sơ; phân công thành viên nghiên cứu hồ sơ thi hành kỷ luật hoặchồ sơ giải quyết khiếu nại, tóm tắt nội dung khiếu nại.

3- Đoànkiểm tra xây dựng kế hoạch, lịch trình kiểm tra, thẩm tra, xác minh, nội quyhoạt động; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Văn phòng Trung ương Đảngbảo đảm kinh phí, cơ quan có đồng chí lãnh đạo là trưởng đoàn kiểm tra bảo đảmphương tiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

B-BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Đoànkiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật và đã giảiquyết khiếu nại kỷ luật mà tổ chức đảng, cá nhân còn khiếu nại lên Ban Bí thư,Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để triển khai quyết định, kế hoạch kiểmtra, thống nhất lịch trình tiến hành và yêu cầu cử cán bộ phối hợp; đồng thờinghe các tổ chức đảng trên báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quanđến việc giải quyết khiếu nại.

2- Đoànkiểm tra tiến hành kiểm tra, xác minh.

- Làmviệc với đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại (gọi tắt là đối tượngkhiếu nại), với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Làmviệc với đại diện tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật để thu thập chứngcứ, tài liệu có liên quan để làm rõ vụ việc, nếu cần giám định kỹ thuật, chuyênmôn thì trưởng đoàn xem xét, quyết định.

- Làmviệc với đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật lần đầu và tổ chức đảngvừa giải quyết khiếu nại mà tổ chức đảng, cá nhân chưa đồng tình còn khiếu nạilên Trung ương để trao đổi về nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhâncủa vi phạm; làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật vớiquyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại; việc chấp hành nguyên tắc,thủ tục trong xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, yêu cầu các tổchức đảng đó nêu rõ chính kiến văn hóa nội dung và hình thức kỷ luật bằng vănbản.

Trườnghợp có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất của sự việc thì làm việc với cáctổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, đã giải quyết khiếu nại kỷ luật để làm rõ nộidung vi phạm, biểu quyết bằng phiếu kín đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏhình thức kỷ luật.

3- Tổchức hội nghị với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếunại mà tổ chức đảng, cá nhân còn khiếu nại lên Ban Bí thư, Bộ Chính trị, BanChấp hành Trung ương, Đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh để hộinghị thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín về đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xóabỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.

4- Đoànkiểm tra thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau giữađoàn kiểm tra với đối tượng khiếu nại và tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, đãgiải quyết khiếu nại kỷ luật. Hoàn chỉnh báo cáo giải quyết khiếu nại, trìnhBan Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (qua Văn phòng Trung ươngĐảng).

5- Vănphòng Trung ương Đảng sao, gửi báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại đến các đồngchí Ủy viên Ban Bí thư (nếu Ban Bí thư họp xét khiếu nại), các đồng chí Ủy viênBộ Chính trị (nếu Bộ Chính trị họp xét khiếu nại) trước cuộc họp ít nhất 3 ngày;hoặc gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (nếu Ban Chấp hành Trungương họp xét khiếu nại) trước cuộc họp ít nhất từ 7 đến 10 ngày).

C-BƯỚC KẾT THÚC

1- Tổchức hội nghị Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để xem xét,giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

a)Thành phần:

Đại diệnđoàn kiểm tra; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,Ban Tổ chức Trung ương và tổ chức đảng có liên quan.

b)Nội dung:

Đoànkiểm tra thông báo kết quả giải quyết khiếu nại: trình bày đầy đủ kết quả thẩm tra,xác minh; ý kiến của đối tượng khiếu nại; ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng cóliên quan (kể cả những ý kiến khác nhau) và ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trungương.

Trườnghợp khiếu nại do bị kỷ luật khai trừ thì báo cáo thêm về phẩm chất, đạo đức, tráchnhiệm công tác và việc chấp hành chính sách, pháp luật của người khiếu nại từkhi bị khai trừ đến thời điểm giải quyết khiếu nại.

- BanBí thư hoặc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, quyết định bằnghình thức bỏ phiếu kín.

- Đoànkiểm tra chuẩn bị quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật gửi Văn phòng Trungương Đảng để hoàn thiện, trình đồng chí lãnh đạo thay mặt Ban Bí thư hoặc BanChấp hành, Ban Chấp hành Trung ương ký, ban hành.

2- Đạidiện Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông báo hoặc ủyquyền cho tổ chức đảng có thẩm quyền thông báo quyết định giải quyết khiếu nạikết luận đến đối tượng khiếu nại và các tổ chức đảng có liên quan để thực hiện.Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới vàđảng viên có liên quan thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật củaTrung ương.

3- Đoànkiểm tra họp rút kinh nghiệm; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho Văn phòng Trungương Đảng lưu trữ./.