ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNGTHÁP – PHẦN KHẢO SÁT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình -Phần khảo sát xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xâydựng công trình tnh Đồng Tháp Phần kho sát xây dựng, làm s tham khảo đ lp và qun lý chi phí đu xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết đnh này hiệu lc thi hành k t ngày ký.

Giao cho Giámđc Sở Xây dng tổ chc trin khai, hưng dn, theo dõivà kiểm travicthi hành Quyết định y.

Điều 3. Chánh văn phòng Uban nhân dân Tỉnh; Thủ trưng các sở, ban,ngành Tnh; Ch tch Uỷ ban nhân dân cấp huyn, cấp xã; Ch đu tư và cácđơn v hot đng xây dựng chịu trách nhim thi hành Quyết đnh y./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ XD;
- TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương