ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mức thu tiền đền bù GPMB , tiền thuê đất và tiền

san tạo mặt bằng tại khu Thương mại Kim Thành và các

khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới

____________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số: 03/1998/QH10 ;

Căn cứ các chính sách áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 về quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất; Quyết định số: 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển, áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tại tờ trình số: 353/TTr-SKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành đơn giá thu tiền cho 1m2 mặt bằng tại các khu: Khu Thương Mại Kim Thành, khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải và khu Công nghiệp Đông Phố Mới như sau:

TT

Địa điểm

Đơn giá cho 1 m2

Ghi chú

Tính theo VNĐ

Tính theo USD

I

Khu thương mại Kim Thành

148.054

9,420

1

Đền bù, giải phóng mặt bằng

0

0

Giảm 100%

2

San tạo mặt bằng

143.779

9,148

3

Tiền thuê đất trong 31 năm

4.275

0,272

*

II

Khu CN Bắc Duyên Hải

134.537

8,560

1

Đền bù, giải phóng mặt bằng

5.500

0,350

Giám 50%

2

San tạo mại bằng

124.762

7,938

3

Tiền thuê đất trong 31 năm

4.275

0,272

*

III

Khu CN Đông Phố Mới

154.026

9,800

1

Đền bù, giải phóng mặt bằng

9.500

0,604

Giảm 50%

2

San tạo mặt bằng

140.251

8,924

3

Tiền thuê đất trong 31 năm

4.275

0,272

*

Ghi chú: Tỷ giá lấy theo tỷ giá; giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 07/12/2004 là: 1USD = 15.717VNĐ.

Điều 2.

1. Căn cứ thu và quy định loại tiền thu:

+ Đơn giá ban hành tại điều 1 Quyết định này là đơn giá tính bình quân cho mỗi khu và chỉ tính các loại chi phí: Đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí rà phá bom mìn vật nổ, chi phí xây dựng các khu tái định cư và cho thuê đất tính bình quân 31 năm. Còn các chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khác như: san tạo mặt bằng, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, điên chiếu sáng... tại các khu kinh tế trọng điểm này do UBND tỉnh Lào Cai dùng ngân sách địa phương để đầu tư và không thu của các nhà đầu tư.

+ Tiền thuê đất tính cho dự án thực hiện 31 năm, bao gồm:

- Doanh nghiệp được miễn 100% tiền thuê đất trong 11 năm đầu thực hiện dự án; Từ năm thứ 12 đến năm thứ 31, doanh nghiệp được miễn giảm 75% theo Luật;

- Đối với doanh nghiệp nộp tiền một lần cho 20 năm thì được giảm 20% tổng số tiền phải nộp.

+ Đơn giá ban hành tại Điều 1 của Quyết định này được quy đổi ra Đô la Mỹ (USD) lấy theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cong bố tại thời điểm ra quyết định ngay 07/12/2004 là: 1USD = 15.717 VNĐ.

Tiền thuê đất khi thu được tính theo đơn giá USD để qui đổi ra VNĐ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố cùng thời điểm.

2. Nơi thu tiền, đối tượng nộp và thời gian nộp:

Ban quản lý khu Thương mại Kim Thành, Ban quản lý các cụm công nghiệp tỉnh Lào Cai có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị cụ thể của từng lô đất cho thuê. Có trách nhiệm đôn đốc việc thu tiền và nộp vào Kho bạc Nhà nước tiền thuê đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền san gạt mặt bằng của các doanh nghiệp, đơn vị theo đúng qui định hiện hành.

Đối với các dự án có giá trị từ một tỷ đồng trở xuống thì nộp ngay một lần, dự án có giá trị trôn một tỷ đồng thì được phép nộp hai lần, khoảng cách giữa các lần nộp không quá mười tháng.

Ngay sau khi Nhà đầu tư nộp đủ tổng số tiền theo qui định, trong thời gian 10 ngày các Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tiến hành hoàn tất các thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư theo quy định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Trưởng Ban quản lý khu Thương Mại Kim Thành, Trưởng Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định nảy thay thế Quyết định số: 751/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh