ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3210/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ RỪNG TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2013-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừngtoàn quốc giai đoạn 2013-2016”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 140/TTr-SNN &PTNT ngày 02/8/2013; của Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 489/TTr-SNV ngày 27/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê rừngtỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), giai đoạn 2013-2016, gồmcác ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trựcỦy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Lê Thế Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Phó Trưởng ban.

3. Ông Lê Văn Đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn - Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính -Ủy viên.

5. Ông Lê Ngọc Hợp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư - Ủy viên.

6. Ông Hoàng Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường - Ủy viên.

7. Ông Vũ Hồng Hà, Phó Cục trưởng Cục Thống kêThanh Hóa - Ủy viên.

8. Bà Hoàng Thị Yến, Trưởng phòng Tài chính kếhoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

9. Ông Lê Văn Mơn, Chi Cục trưởng Chi cục Lâmnghiệp - Ủy viên.

10. Ông Mai Hữu Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cụcKiểm lâm - Ủy viên, Thư ký Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ:

Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụgiúp UBND tỉnh xây dựng Phương án; lập dự toán kinh phí kiểm kê rừng; tổ chứcchỉ đạo, thực hiện Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa theo quy định tạiQuyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạotỉnh:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh hoạt động theochế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng banphân công và được giao phụ trách địa bàn cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, hướngdẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê rừng cấp huyện, xã đảm bảo đúng nộidung, trình tự, chất lượng và tiến độ quy định.

2. Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và được sử dụng tổchức bộ máy, cán bộ, công chức, Kiểm lâm viên của Chi cục để giúp việc Ban Chỉđạo tỉnh.

3. Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của UBNDtỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Chi cục Kiểm lâm để hoạtđộng.

4. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh có Tổ công tác doPhó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm tổ trưởng vàmột số tổ viên là cán bộ, công chức của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thống kê vàChi cục Kiểm lâm do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định.

5. Ban Chỉ đạo tỉnh tự giải thể sau khi hoàn thànhnhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liênquan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ông, bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trịnh Văn Chiến