ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3211/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTẠM THỜI CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁCCƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày số 01/2002/QH ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại Công văn số 1359/STC-HCSN ngày 09/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày03/11/2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2007.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệmtổng hợp, rà soát tình hình thực hiện để báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét, quyếtđịnh để UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CÔNGTÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 12 /10 /2007 của UBND tỉnh)

Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợpvới yêu cầu thực tế, đặc điểm của địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam quy định chếđộ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong các cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổchức chính trị - xã hội và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chứcxã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nướccấp (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thuộc địa phương quản lý, như sau:

Phần I

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tácphí

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng(dưới đây viết tắt CB, CCVC) theo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơnvị được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước.

2. Công tác phí là khoản chi phí để trả choCB, CCVC đi công tác trong nước bao gồm: Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú,tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc(nếu có).

3. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí

- Được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác;

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

- Có đủ các chứng từ theo quy định.

4. Những trường hợp sau đây không được thanhtoán công tác phí

- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế,nhà điều dưỡng, dưỡng sức;

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trungdài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi học;

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi côngtác;

- Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặcbiệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Trường hợp CB, CCVC đi công tác được cơ quan, đơnvị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ mà CB, CCVC đến công tác không phải trả tiềnthuê chỗ nghỉ, thì CB, CCVC đi công tác không được thanh toán khoản tiền khoánthuê chỗ nghỉ. Nếu phát hiện những trường hợp CB, CCVC đã được cơ quan, đơn vịđến công tác bố trí chỗ nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơnvị cử đi công tác thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ, thì CB, CCVC đi công tác phải nộplại số tiền đã thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luậttheo quy định của pháp luật.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét,cân nhắc khi cử CB, CCVC đi công tác (về số lượng người và thời gian đi côngtác) bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm và trong phạm vi dựtoán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

6. Cơ quan, đơn vị có người đến công táckhông được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khácđể chi các khoản công tác phí tại Quy định này cho CB, CCVC đến công tác tại cơquan, đơn vị mình.

7. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quanđến nơi công tác

a) Người đi công tác được thanh toán tiền tàu, xebao gồm: Vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan đến nơi công tácvà ngược lại, cước qua phà, đò ngang cho bản thân và phương tiện của người đicông tác, phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyếnđi công tác (nếu có) mà CB, CCVC đi công tác đã trực tiếp chi trả. Giá vé trên khôngbao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệttheo yêu cầu.

b) Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, căncứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phíđược giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét duyệt thanh toán tiền vé máy bay,vé tàu, vé xe cho CB, CCVC đi công tác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

c) Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi côngtác trong nước như sau:

- Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class)dành cho đối tượng cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,3 trở lên;

- Hạng ghế thường: Dành cho các chức danh CB, CCVC cònlại.

d) Đối với những vùng không có phương tiện vận tải củatổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật màCB, CCVC đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan,đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà CB, CCVC đicông tác đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận vớichủ phương tiện (có tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùngthời điểm tại vùng đó cho phù hợp).

đ) Trường hợp CB, CCVC đi công tác sử dụng xe ô tôcơ quan, phương tiện do cơ quan thuê hoặc cơ quan bố trí thì CB, CCVC đi côngtác không được thanh toán tiền tàu xe.

8. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đicông tác

- Đối với các đối tượng cán bộ lãnh đạo có tiêuchuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chínhphủ, nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô mà đi công tác phải tự túc phươngtiện khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùngcao, miền núi khó khăn và hải đảo) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại)thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đi côngtác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được tính theo số ki lô mét (km)thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyđịnh căn cứ theo số km thực tế với mức giá thuê phổ biến đối với phương tiệnloại trung bình tại địa phương và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nộibộ của cơ quan, đơn vị;

- Đối với các đối tượng CB, CCVC không có tiêuchuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơquan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, miền núi khó khăn có hệ số phụcấp khu vực 0,7 và hải đảo) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) thì đượccơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện đi công tác tươngđương với mức giá vé tàu, vé xe của tuyến đường đi công tác và phải được quyđịnh trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị;

- Đối với các đối tượng CB, CCVC không có tiêuchuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác từ trụ sở cơquan hoặc từ Trung tâm cụm xã đến khu vực vùng cao, miền núi khó khăn có hệ sốphụ cấp khu vực 0,7 mà tuyến đường giao thông ở những khu vực này là đường côngvụ thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện đi côngtác với mức tối đa không quá: 400.000 đồng/chuyến (cả đi và về) và phải đượcquy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

9. Phụ cấp lưu trú

a) Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vịchi trả cho CB, CCVC đi công tác phải nghỉ lại nơi đến công tác để hỗ trợ tiền ănvà tiêu vặt cho CB, CCVC đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đếnkhi trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tạinơi đến công tác), cụ thể;

- Đi công tác ngoài tỉnh, mức phụ cấp lưu trú:60.000 đồng/ngày;

- Đi công tác trong tỉnh:

+ Mức phụ cấp lưu trú: 50.000đồng/ngày đối với trường hợp đi công tác đến các vùng cao, miền núi khó khăn cóhệ số phụ cấp khu vực 0,7 và hải đảo mà cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên;

+ Mức phụ cấp lưu trú: 40.000đồng/ngày đối với trường hợp đi công tác đến các vùng còn lại mà cách trụ sở cơquan từ 15 km trở lên;

b) Trường hợp đi công tác trongngày (đi và về trong ngày), thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ khả năng nguồnkinh phí của cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụ thể, nhưng không quá 30.000đồng/ngày và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơnvị.

10. Thanh toán tiền thuê phòngnghỉ tại nơi đến công tác

a) CB, CCVC được cơ quan, đơn vịcử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toánkhoán, thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ khả năng nguồn kinh phí của cơ quan,đơn vị quyết định mức chi thanh toán khoán cụ thể và phải được quy định trongquy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, theo các mức như sau:

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ở quận thuộc thànhphố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Mức tối đa không quá 130.000đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ở quận thuộc thànhphố trực thuộc trung ương: Mức tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại huyện thuộc cácthành phố trực thuộc trung ương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh: Mức tối đakhông quá 100.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại các vùng cònlại: Mức tối đa không quá 90.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác trong tỉnh:

+ Đi công tác tại thị xã Hội An:Mức tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại thành phố TamKỳ: Mức tối đa không quá 70.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại các vùng cònlại: Mức tối đa không quá 40.000 đồng/ngày/người;

b) Trường hợp mức khoán nêu trênkhông đủ để thuê chỗ nghỉ được cơ quan, đơn vị thanh toán theo giá thuê phòngthực tế (có hóa đơn hợp pháp) như sau:

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đối tượng là Chủ tịch UBND tỉnhvà các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đakhông vượt quá 350.000 đồng/ngày/phòng; đối tượng là Phó chủ tịch UBND tỉnh vàcác chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa khôngvượt quá 300.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các chức danh CB, CCVCcòn lại thanh toán theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thông thường,nhưng mức thanh toán tối đa không vượt quá 280.000 đồng/ngày/phòng 2 người,trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ ngườikhác giới thì được thanh toán theo mức thuê phòng tối đa không quá 280.000đồng/ngày/phòng.

- Đi công tác trong tỉnh:

+ Đối tượng là Chủ tịch UBND tỉnhvà các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đakhông vượt quá 300.000 đồng/ngày/phòng; đối tượng là Phó chủ tịch UBND tỉnh vàcác chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa khôngvượt quá 250.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các chức danh CB, CCVCcòn lại thanh toán theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thông thường,nhưng mức thanh toán tối đa không vượt quá 180.000 đồng/ngày/phòng 2 người,trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ ngườikhác giới thì được thanh toán theo mức thuê phòng tối đa không quá 180.000đồng/ngày/phòng.

c. Chứng từ làm căn cứ thanh toánkhoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có ký duyệt đóng dấu của thủ trưởngcơ quan, đơn vị cử CB, CCVC đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngàyđi của cơ quan nơi CB, CCVC đến công tác và hóa đơn hợp pháp trong trường hợpthanh toán theo giá thuê phòng thực tế.

11. Thanh toán khoán tiền côngtác phí theo tháng

- Đối với CB, CC xã thường xuyênphải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được áp dụng thanh toán tiềncông tác phí theo hình thức khoán. Mức khoán tối đa không quá 70.000đồng/tháng/người và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơquan, đơn vị;

- Đối với CB, CCVC thuộc các cơquan, đơn vị còn lại, phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng(như: Văn thư đi gửi công văn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng, cán bộ quản lýthị trường, cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật,...) thì tùy theo điều kiện và khả năngkinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí choCB, CCVC đi công tác theo mức khoán tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng.Trường hợp CB, CCVC thường xuyên đi công tác lưu động đạt trên 10 ngày/tháng vàđã hưởng theo mức khoán (vừa nêu), nếu có đi công tác chuyến thì còn được thanhtoán tiền công tác phí theo chuyến tại quy định này, nhưng tối đa không quá 19 ngày/thángvà phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

12. Trường hợp đi công tác theođoàn công tác liên ngành, liên cơ quan

Nếu tổ chức đi theo đoàn tập trungthì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi tiền tàu xe đilại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho CB, CCVC đicông tác trong đoàn; nếu không đi tập trung theo đoàn mà CB, CCVC đi công táctự đi đến nơi công tác thì cơ quan, đơn vị cử CB, CCVC đi công tác thanh toántiền tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) choCB, CCVC đi công tác;

Cơ quan, đơn vị cử CB, CCVC đicông tác có trách nhiệm thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở choCB, CCVC thuộc cơ quan mình cử đi công tác.

Phần II

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGUYÊNTẮC ÁP DỤNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêuhội nghị theo Quy định này là các hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hộinghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác, hội nghịtheo nhiệm kỳ do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tạiQuyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyếtđịnh của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chế độ họp trong hoạtđộng của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với hội nghị do các cơ quanthuộc Đảng Cộng sản Việt Nam; hội nghị thường kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp;các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụngkinh phí do ngân sách nhà nước cấp cũng được áp dụng chế độ chi tiêu hội nghịtheo Quy định này.

2. Nguyên tắc áp dụng

a) Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triệu tập cuộc họp toànngành ở địa phương để tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tổ chức cuộchọp tập huấn triển khai có mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thị, thànhphố, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp tham dự thì phải được sựđồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh (kể cả đăng cai hội nghị khu vực các tỉnh, thànhphố thuộc TW).

b) Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố triệu tậpcuộc họp toàn ngành ở huyện, thị, thành để tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tácnăm, tổ chức cuộc họp tập huấn triển khai có mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDcấp xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp thamdự thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố (kể cả đăngcai hội nghị khu vực huyện thuộc tỉnh).

c) Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị phải thực hiện:

- Nghiên cứusắp xếp địa điểm hợp lý, thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cầnxử lý; kết hợp các loại cuộc họp với nhau một cách hợp lý; chuẩn bị kỹ đầy đủđúng yêu cầu nội dung cuộc họp, tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầucủa cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thànhphần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệuquả;

- Theo đúngchế độ chi tiêu tại Quy định này, không phô trương hình thức, không được tổchức liên hoan, chiêu đãi, thuê biểu diễn văn nghệ, không chi các hoạt động kếthợp tham quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm. Kinh phí tổ chức hộinghị được bố trí sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan,đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có tráchnhiệm tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu dự họp. Đại biểudự họp tự trả tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ bằng tiền công tác phí và một phầntiền lương của mình.

- Được chi hỗtrợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại cho những đại biểu được mời khôngthuộc diện hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Quy định này. Không được hỗtrợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại đối với đại biểu là cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước, đại biểu từ các doanh nghiệp.

d) Thời gian tổchức các cuộc hội nghị được áp dụng theo quy định tại Quyết định số114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBNDtỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơquan hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

- Họp tổng kếtcông tác năm không quá 1 ngày;

- Họp sơ kết,tổng kết chuyên đề từ 1 đến 2 ngày tùy theo tính chất và nội dung của chuyênđề;

- Họp tậphuấn, triển khai nhiệm vụ công tác từ 1 đến 3 ngày tùy theo tính chất và nộidung của vấn đề;

Các lớp tậphuấn từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước; từ nguồnkinh phí thuộc các chương trình, dự án, thì thời gian mở lớp tập huấn thực hiệntheo chương trình tập huấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với cáccuộc họp khác (bao gồm cả cuộc họp theo nhiệm kỳ) thì tùy theo tính chất và nộidung mà bố trí thời gian tiến hành hợp lý, nhưng không quá 2 ngày.

đ) Cán bộ côngchức các xã thuộc vùng miền núi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 đã được cơ quan,đơn vị tổ chức hội nghị hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ ở, tiền tàu xe thì không đượcthanh toán chế độ công tác phí theo chuyến tại Phần I, quy định này.

II. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘINGHỊ ĐƯỢC CHI CÁC NỘI DUNG SAU

1. Nội dung chi

- Tiền thuê hội trường trong nhữngngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phảithuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự);

- Tiền tài liệu cho đại biểu thamdự hội nghị;

- Tiền thuê xe ô tô đưa đón đạibiểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp;

- Tiền nước uống trong cuộc họp;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗnghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu là khách mời không hưởng lương và cán bộ côngchức các xã thuộc vùng miền núi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7;

- Các khoản chi khác như: Tiền làmthêm giờ, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội trường v.v...

Đối với các khoản chi về khenthưởng thi đua trong cuộc họp tổng kết hàng năm, chi cho công tác tuyên truyềnkhông được tính trong kinh phí tổ chức hội nghị, mà phải tính vào khoản chikhen thưởng, chi tuyên truyền của cơ quan, đơn vị.

2. Một số mức chi cụ thể

a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểulà khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ côngchức các xã thuộc vùng miền núi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7, theo quy địnhsau:

- Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Mứcchi hỗ trợ tiền ăn: 50.000 đồng/ngày/người;

- Cuộc họp cấp huyện, thị, thànhphố tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/ngày/người;

- Cuộc họp cấp xã, phường, thịtrấn tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiền ăn: 15.000 đồng/ngày/người;

Trong trường hợp tổ chức ăn tậptrung, thì cơ quan tổ chức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho đại biểu là kháchmời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tối đa theo mức quy định nêu trênvà thực hiện thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương theomức quy định nêu trên.

b) Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đạibiểu là khách mời không hưởng lương và cán bộ công chức các xã thuộc vùng miềnnúi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 tối đa bằng 70% mức khoán về chế độ thanh toántiền công tác phí nêu tại phần I Quy định này;

c) Chi thuê giảng viên, báo cáoviên chỉ áp dụng đối với các cuộc tập huấn nghiệp vụ (nếu có), theo mức chi quyđịnh tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

d) Chi nước uống: Tối đa không quámức 7.000 đồng/ngày/đại biểu;

đ) Chi hỗ trợ tiền tàu, xe cho đạibiểu là khách mời không hưởng lương và cán bộ công chức các xã thuộc vùng miềnnúi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 theo quy định về thanh toán chế độ công tácphí nêu tại phần I Quy định này.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinhphí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị phải được quản lý,sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩmquyền giao. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ các chế độ quy định để điềuchỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đơn vị cho phù hợp.

2. Cácdoanh nghiệp nhà nước được vận dụng chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hộinghị tại Quy định này để thực hiện phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh củađơn vị.

3.Nhữngkhoản chi công tác phí, chi hội nghị không đúng quy định tại Quy định này khikiểm tra phát hiện cơ quan Kho bạc nhà nước các cấp từ chối không chấp nhậnthanh toán, cơ quan Chủ quản cấp trên, cơ quan Tài chính các cấp có quyền xuấttoán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp cho công quỹ. Ngườiquyết định tổ chức hội nghị, quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức,tiêu chuẩn, chế độ, lợi dụng thanh toán chi hội nghị, công tác phí để thu lợibất chính phải hoàn trả, bồi thường số tiền đã chi không đúng quy định cho côngquỹ và bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị địnhsố 84/2006/NĐ-CP ngày 18/3/2006 của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại,xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãngphí và quy định tại Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức,viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tàichính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.