BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CHẶN DÒNG, THI CÔNG VƯỢT LŨ
CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC SUỐI MỠ, TỈNH BẮC GIANG
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 596/QĐ-BNN-XD ngày 05/3/2007 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối Mỡ tỉnh Bắc Giang; số 2876/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2008 và số 1867/QĐ-BNN-XD ngày 02/7/2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-BNN-XD ngày 21/02/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt chặn dòng, thi công vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang;

>> Xem thêm:  Ngân hàng có quyền thu hồi đất khi nợ ngân hàng ? Thu hồi đất khi nào sẽ đúng pháp luật ?

Xét tờ trình số 655/BQL-QL ngày 20/12/2011 và hồ sơ kèm theo của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 xin phê duyệt chặn dòng vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và báo cáo số 1406/XD-TC ngày 27/12/2011 kèm theo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt công tác chặn dòng, thi công vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chủ yếu sau:
1. Thời điểm chặn dòng: trong khoảng thời gian 27 - 30/12/2011.
2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: căn cứ dòng chảy tại thời điểm chặn dòng và tình hình thực tế hiện trường, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, tổ chức chặn dòng và thi công đắp đập vượt lũ an toàn.
3. Hoàn thành công tác đắp đập theo mặt cắt thiết kế và thi công mái thượng lưu, tường chắn sóng xong trước ngày 15/3/2011; hoàn thiện công trình trước 30/4/2011.
Điều 2. Giao nhiệm vụ:
1. Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1:
- Rà soát, hoàn thiện phương án chặn dòng, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho công trình, đáp ứng mục tiêu tiến độ yêu cầu; đôn đốc các nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ theo phương án đã phê duyệt; quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công theo đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước;

>> Xem thêm:  Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của doanh nghiệp ? Chính sách bồi thường

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo trật tự, an ninh và môi trường khu vực xây dựng công trình.
2. Tổng Công ty Xây dựng NN&PTNT chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị xe máy để chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho công trình theo đúng trình tự, thiết kế được phê duyệt.
3. Công ty Tư vấn Chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy lợi thực hiện đầy đủ công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc tại hiện trường để nhà thầu thi công đạt mục tiêu chất lượng, tiến độ.
4. UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng; tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản nhân dân vùng lòng hồ khi hồ tích nước.
Điều 3.Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 263/QĐ-BNN-XD ngày 21/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND, Sở NN&PTNT Bắc Giang;
- Kho bạc NN tỉnh Bắc Giang;
- UBND huyện Lục Nam;
- Các nhà thầu tư vấn, xây lắp;
- Lưu VT, XD (6 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  UBND xã có được ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất công bị lấn chiếm ? Mức đền bù khi thu hồi đất?