ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3218/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ VÀ 04 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BỊ HỦY BỎ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tụchành chính và báo cáovề tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1993/TTr-SNN ngày 16/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãibỏ và 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư Pháp);
- S
Tư Pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ NÔNGNGHIỆP VÀ PTNT TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định s
ố 3218/QĐ-UBND ngày10 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan thc hin

1. Thủ tc hành chính b bãi b

1.

B-BNN-215860-TT

Cp chứng chhành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Quyết định s 1122/QĐ- BNN-BVTV ngày 07/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

2.

B-BNN-215731-TT

Cp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Quyết đnh s1122/QĐ- BNN-BVTV ngày 07/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thm quyền giải quyết ca Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

2. Thủ tục hành chính bị hủy bỏ

1.

B-BNN-005853-TT

Cp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Quyết định s 1122/QĐ- BNN-BVTV ngày 07/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

2.

B-BNN-005853-TT

Cp lại chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Quyết định s1122/QĐ- BNN-BVTV ngày 07/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

3.

B-BNN-005853-TT

Cp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Quyết định s1122/QĐ- BNN-BVTV ngày 07/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

4.

B-BNN-005853-TT

Cp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Quyết định s1122/QĐ- BNN-BVTV ngày 07/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh