UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/1998/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍTHAM QUAN DU LỊCH BÃI ĐÁ CỔ VÀ KHU THÁC BẠC - SA PA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/03/1996;

Căn cứ công văn số 72/CV-HĐND ngày 18/10/1998của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc thống nhất cho phép tổ chức thực hiệnthu lệ phí tham quan du lịch Bãi đá cổ và Thác bạc tại Sa Pa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại côngvăn số 305/CV-TC ngày 27/10/1998 về việc đề nghị thu phí tham quan đu đu lịchBãi đá cổ và Thác bạc tại Sa Pa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định thu lệ phí tham quan dulịch Bãi đá cổ và Thác bạc thuộc khu du lịch Sa Pa cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu: Là người đến tham quan du lịch(bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài)

2. Mức thu:

a) Tại Bãi đá cổ:

+ Người trong nước:

- Người lớn: 3.000đ/người/lượt

- Trẻ em từ l0 đến dưới 16 tuổi: 1.000đ/người/lượt

+ Người nước ngoài: (Kể cả người lớn và trẻ em)5.000đ/người/lượt

+ Ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên: l0.000 đ/xe/lượt

+ Ô tô dưới 12 chỗ ngồi: 7.000đ/xe/lượt

b) Tại Thác bạc:

+ Người trong nước:

- Người lớn: 3.000đ/người/lượt

- Trẻ em từ 10 đến dưới l0 tuổi: 1.000 đ/người/lượt

+ Người nước ngoài (kể cả người lớn và trẻ em)5.000đ/người/lượt.

3. Cơ quan thu: Giao cho UBND huyện Sa Pa tổ chứcchỉ đạo và chỉ định đơn vị thu lệ phí tham quan du lịchtheo đúng các quy định hiện hành.

4. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí:

- Toàn bộ số tiền thu được nộp 100% vào ngân sáchhuyện, cơ quan thu phải sử dụng biên lai do ngành thuế phát hành và tổ chứcthanh quyết toán theo quy định.

Chi phí phục vụ cho công tác thu và tiền thưởngđược ngân sách cấp trả lại 30% trên tổng số thu, 70% còn lại đầu tư xây dựngkhu du lịch.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vậtgiá tổ chức hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vtgiá, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Cục trưởng cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa,Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/12/1998.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đức Thăng