ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định chế độ trang bị, sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001, Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001; Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc cấp phát và thanh toán chi phí trang bị và cước phí điện thoại đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan HCSN của tỉnh theo đúng quy định này.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/2003. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh