CHÍNH PHỦ
Số: 322/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 322/CT NGÀY 29-8-1992

Về việc trợ cấp cho giáo viên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Chỉ thị số 287/CT ngày 4 tháng 8 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục đào tạo;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Hàng tháng trợ cấp thêm 20.000 đồng/người đối với các giáo viên sau:

- Giáo viên cấp I phổ thông;

- Giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo thuộc biên chế của Nhà nước;

- Giáo viên cấp II và cấp III phổ thông các trường ở vùng cao, vùng sâu và hải đảo.

Điều 2. - Trợ cấp một lần trong quý 4 năm 1992 đối với giáo viên cấp II và cấp III phổ thông các trường không phải ở các vùng ghi ở điều 1 mà đời sống thực sự có nhiều khó khăn. Mức trợ cấp cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định trên cơ sở quĩ trợ cấp khó khăn 20 tỉ đồng cho những tháng còn lại của năm 1992 mà địa phương được cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1992.

Điều 4. - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ việc thi hành Quyết định này.

Điều 5. - Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Phan Văn Khải