ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BỐ TRÍ DÂN CƯ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 03/TTr-SNN ngày 07/01/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đề nghị phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi, đối tượng quy hoạch:

a) Phạm vi: Quy hoạch này áp dụng cho việc bố trí ổn định dân cư tại vùng thiên tai (sạt lở đất, sụt lún đất, lốc xoáy, lũ quét, lũ ống, ngập lũ); vùng đặc biệt khó khăn (thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường); vùng có dân di cư tự do đến địa bàn các huyện, thành phố không theo quy hoạch bố trí dân cư có đời sống khó khăn và sinh sống ở khu rừng đặc dụng cần phải bố trí, ổn định lâu dài.

b) Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 1 Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quan điểm phát triển:

Quy hoạch bố trí dân cư đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các vùng có nguy cơ cao về thiên tai; vùng đặc biệt khó khăn; địa bàn có nhiều dân di cư tự do; các hộ cư trú trong khu rừng đặc dụng để phát triển các khu vực dân cư với kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; hình thành các vùng sản xuất phát huy được thế mạnh, ưu thế cạnh tranh của từng địa phương; qua đó, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống lâu dài cho người dân tái định cư. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

3. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh theo đúng đối tượng; đảm bảo các hộ có nơi ở, nơi sản xuất theo quy hoạch đphát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, giảm nghèo; giảm thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; củng cố vững chắc an ninh quốc phòng.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020:

+ Bố trí, sắp xếp ổn định cho 4.136 hộ, gồm: 895 hộ dân cư vùng thiên tai; 1.001 hộ dân cư vùng đặc biệt khó khăn và 2.240 hộ dân di cư tự do còn khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng.

+ Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dự án bố trí dân cư từ 1,5- 2%/năm; 100% các khu đim dân cư xây dựng mới được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối, giao thông nội bộ, điện sinh hoạt; có trên 90% hộ dùng nước hợp vệ sinh; trên 95% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố; hỗ trợ các hộ dân di dời có điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

- Đến năm 2025: Bố trí, sắp xếp ổn định cho 1.165 hộ, gồm: 209 hộ dân cư vùng thiên tai; 376 hộ dân cư vùng đặc biệt khó khăn và 580 hộ dân di cư tự do.

4. Nội dung quy hoạch:

a) Quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020:

- Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định cho 895 hộ vùng thiên tai: 09 dự án (02 dự án chuyển tiếp và 07 dự án khởi công mới), trong đó:

+ Thực hiện hoàn thành 02 dự án chuyển tiếp tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà và xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương để bố trí, ổn định cho 120 hộ dân.

+ Đầu tư mới 07 dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Bảo Lộc để bố trí, sắp xếp ổn định cho 775 hộ dân.

- Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định cho 1.001 hộ vùng đặc biệt khó khăn: 07 dự án (01 dự án chuyển tiếp và 06 dự án khởi công mới), trong đó:

+ Thực hiện hoàn thành 01 dự án chuyển tiếp tại xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên đối với các hạng mục còn lại.

+ Đầu tư mới 06 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương để bố trí, sắp xếp ổn định cho 1.001 hộ dân.

- Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định cho 2.240 hộ dân di cư tự do còn khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng: 13 dự án (04 dự án chuyển tiếp và 09 dự án khởi công mới), trong đó:

+ Thực hiện hoàn thành 04 dự án chuyển tiếp tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà; xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương; xã Hòa Bắc và Hòa Nam, huyện Di Linh; xã Liêng S'Rônh, huyện Đam Rông để bố trí, sắp xếp ổn định cho 788 hộ dân.

+ Đầu tư mới 09 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do còn khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng tại các huyện: Bảo Lâm, Lâm Hà, Lạc Dương để bố trí, ổn định cho 1.452 hộ dân.

Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

b) Định hướng Quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2025:

- Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định cho 209 hộ vùng thiên tai tại 03 dự án trên địa bàn các huyện: Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh.

- Quy hoạch bố trí sắp xếp, ổn định cho 376 hộ vùng đặc biệt khó khăn tại 04 dự án trên địa bàn các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông.

- Quy hoạch bố trí sắp xếp, ổn định cho 580 hộ dân di cư tự do còn khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng tại 05 dự án trên địa bàn các huyện: Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương, Đạ Huoai.

Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.

c) Phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư:

- Đường giao thông: Đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong 41 dự án bố trí dân cư với tổng chiều dài 228km. Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đạt tiêu chuẩn đường cấp VI theo TCVN 4054:2005 và cấp kỹ thuật A, B theo TCVN 10380: 2014 .

- Hệ thống điện: Đầu tư xây dựng 177 km đường điện hạ thế, 51 trạm biến áp (loại tương đương 50 kVA) và 3.074 công tơ điện.

- Công trình cấp nước: Đầu tư xây dựng 58 công trình cấp nước hợp vệ sinh, trong đó: 10 công trình cho các cụm dân cư bố trí tập trung; 48 công trình cho các cụm dân cư ổn định tại chỗ hoặc xen ghép.

- Nhà sinh hoạt cộng đồng: Đầu tư xây dựng 38 nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó: 10 công trình cho các khu dân cư tập trung; 28 công trình bố trí ổn định tại chỗ hoặc xen ghép.

- Điểm trường mầm non: Đầu tư xây dựng 28 điểm trường (8 điểm trường cho khu dân cư tập trung; 20 điểm cho bố trí ổn định tại chỗ hoặc xen ghép) tại các cụm dân cư cách trường mầm non trung tâm xã trên 3,0 km.

- Trạm y tế: Đầu tư xây dựng 13 phân trạm y tế, trong đó 3 phân trạm cho các khu dân cư tập trung; 10 phân trạm cho các điểm dân cư ổn định tại chỗ hoặc xen ghép.

5. Kinh phí thực hiện và nguồn vốn:

Tổng vốn đầu tư toàn dự án là: 961.457 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn Chương trình bố trí dân cư: 863.560 triệu đồng (800.790 triệu đồng vốn đầu tư phát triển; 62.770 triệu đồng vốn sự nghiệp kinh tế), gồm:

- Ngân sách Trung ương: 664.237 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 165.207 triệu đồng.

- Huy động từ nguồn khác: 34.116 triệu đồng; gồm: giá trị đất đai của người dân hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng, giá trị ngày công của nhân dân trong vùng dự án tham gia xây dựng các công trình như đường giao thông, các công trình công cộng khác,...

b) Vốn lồng ghép các chương trình khác: 97.897 triệu đồng

c) Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 2016 - 2020: 706.133 triệu đồng;

- Giai đoạn 2021 - 2025: 255.324 triệu đồng.

Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm.

6. Giải pháp thực thực hiện Quy hoạch:

a) Áp dụng các quy định hiện hành về đất đai để thực hiện việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng và giao đất cho các đối tượng được bố trí tại các dự án quy hoạch bố trí dân cư. Đối với các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo thì áp dụng theo Đề án giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

b) Ngân sách nhà nước (nguồn vốn đầu tư phát triển) đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí ổn định dân cư tập trung theo dự án được duyệt, bao gồm các hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; san lấp mặt bằng đất ở tại đim tái định cư; khai hoang đất sản xuất (đối với khai hoang tập trung); đường giao thông (nội vùng dự án và đường nối đim dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất); thủy lợi nhỏ, công trình cấp nước sinh hoạt và một số công trình thiết yếu khác.

c) Ngân sách nhà nước (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế) hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thuộc các đối tượng sinh sống trong vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, di cư tự do còn khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng. Các hạng mục hỗ trợ bao gồm: Di chuyn người và tài sản, khai hoang, nhà ở, lương thực, nước sinh hoạt theo quy định.

d) Áp dụng chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

đ) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, tổ chức thực hiện chương trình cho cán bộ làm công tác bố trí dân cư và bảo đảm kinh phí chỉ đạo thực hiện chương trình ở các cấp. Mức chi phí cụ thể theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm để hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi (thông qua chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh), nâng cao thu nhập cho từng hộ dân. Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nhân rộng trong vùng dự án.

g) Tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thành lập các tổ hợp tác nhằm hình thành và phát trin liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phm.

h) Thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: tập trung dạy nghề cho thanh niên nông thôn, đáp ứng yêu cầu lao động của các cơ sở công nghiệp, tiu thủ công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu lao động và chuyn nghề; dạy nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người dân.

i) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong vùng dự án tiếp cận nguồn vốn tín dụng (từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại) để tạo nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

k) Lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác và huy động vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ phát triển sản xuất, đu tư cơ sở hạ tầng tại các vùng dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối chủ trì trin khai và tchức thực hiện quy hoạch, có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, hướng dẫn, theo dõi các địa phương thực hiện các mục tiêu, nội dung, giải pháp của quy hoạch;

- Tham mưu, đề xuất cụ thể hóa các cơ chế chính sách và huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào cân đối kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm, tham mưu lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án liên quan, đảm bảo kinh phí thực hiện quy hoạch.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục về đất đai để triển khai thực các dự án bố trí dân cư theo quy định.

4. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc thực hiện các nội dung, giải pháp của quy hoạch theo lĩnh vực phụ trách.

5. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập kế hoạch đ triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, giải pháp, đảm bảo tính hiệu quả của quy hoạch trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế cho Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Trưởng ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- TT Công báo tỉnh;
- LĐVP, TKCT;
- Lưu: VT, NN, các
CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên Dự án

Tiểu khu/ thôn

Xã, thị trấn

Huyện, thành ph

Shộ

Hình thức bố trí

Tổng vốn theo dự án (Tr. Đồng)

Phân theo nguồn vốn đầu tư

NSTW

NSĐP

Huy động nguồn vốn khác

Lng ghép các CT khác

TNG CỘNG

4.136

706.133

477.794

127.173

25.539

75.627

A

Dự án b trí n định dân cư vùng bị thiên tai

895

137.148

95.164

19.361

4.543

18.079

I

Dự án chuyn tiếp

120

28.425

20.850

4.253

898

2.424

1

Dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

xã Liên Hà

Lâm Hà

67

Xen ghép, Tập trung

18.053

13.360

2.725

615

1.353

2

Điểm dân cư Đưng K'Si (tng 95 hộ, đã thực hiện 45 hộ, còn 50 hộ, huyện đề xuất thêm 3 hộ mới phát sinh)

Đưng K'Si

Đạ Chais

Lạc Dương

53

Tại chỗ

10.372

7.490

1.528

283

1.071

II

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

775

108.723

74.314

15.108

3.645

15.655

3

Dự án di dời dân khẩn cấp khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất thôn 2, thôn 5

Thôn 2, thôn 5

Tiên Hoàng

Cát Tiên

48

Xen ghép

10.660

8.812

521

357

970

4

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn 7

Thôn 7

Xã Quảng Trị

Đạ Tẻh

38

Xen ghép

4.608

3.072

627

141

768

5

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn 8

Thôn 8

Xã An Nhơn

Đạ Tẻh

30

Xen ghép

5.016

3.528

720

162

606

6

Dự án ổn định dân cư vùng bị thiên tai các xã Đại Lào, Lộc Châu và phường BLao

Thôn 1, 2, 4, 7 Thôn 3

Đại Lào Lộc Châu Phường BLao

Bảo Lộc

250

Tại chỗ

26.000

16.760

3.419

771

5.050

7

Dự án bố trí sắp xếp n định dân cư vùng bị thiên tai các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp

- Thôn KaQuyn
- Thôn Gia Bắc 2, Lộc Châu 2,3
- Thôn Phú Hiệp 3

- Xã Đinh Lạc
- Xã Tân Nghĩa
- Xã Gia Hiệp

Di Linh

62

Tại chỗ, Xen ghép

18.252

13.600

2.774

626

1.252

8

Dự án sắp xếp bố trí dân cư thôn Thanh Bình 2

Thôn Thanh Bình 2

Xã Bình Thạnh

Đức Trọng

200

Tập trung

30.930

20.312

5.368

1.210

4.040

9

Dự án sắp xếp n định tại chỗ dân cư vùng thiên tai dọc sông Đa Nhim

TT D'Ran, Lạc Xuân

Đơn Dương

147

Xen ghép Tại chỗ

13.257

8.230

1.679

379

2.969

B

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc bit khó khăn

1.001

134.627

90.462

19.731

4.214

20.220

I

Dự án chuyển tiếp

0

2.000

0

1.926

74

0

10

Dự án bố trí sp xếp dân cư thôn 3, thôn 4 xã Phước Cát 2

Thôn 3, thôn 4

Phước Cát 2

Cát Tiên

Tại chỗ

2.000

1.926

74

II

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

1.001

132.627

90.462

17.805

4.140

20.220

11

Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn làng Bù Đạt (xã Phước Cát 1) và làng Bù Khiêu, khu vực Suối Nhỏ (xã Phước Cát 2)

Làng Bù Đạt, làng Bù Khiêu khu vực Suối Nhỏ

Xã Phước Cát 1
Xã Phước Cát 2

Cát Tiên

81

Tại chỗ

12.367

9.125

1.211

395

1.636

12

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Tôn KLong A, B

Tôn K'Long A, B

Xã Đạ Pal

Đạ Tẻh

350

Tại chỗ

32.192

20.094

4.100

928

7.070

13

Dự án bố trí ổn định dân cư thôn 4, xã Lộc Bắc (80 hộ: 20 hộ thuộc đối tượng thiên tai, 60 hộ ĐBKK)

Thôn 4

Xã Lộc Bắc

Bảo Lâm

80

Tại chỗ

7.482

4.693

957

216

1.616

14

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Ta Ly, xã Bảo Thuận

Thôn Ta Ly

Bảo Thuận

Di Linh

105

Tại chỗ

33.756

25.308

5.163

1.164

2.121

15

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 9, xã Liên Đầm

Thôn 9

Liên Đầm

Di Linh

295

Tại chỗ

31.999

20.832

4.250

958

5.959

16

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Ha Ma Nhai 1 (90 hộ: 40 hộ bố trí tập trung, 50 hộ ổn định tại chỗ)

Thôn Ha Ma Nhai 1

Xã P

Đơn Dương

90

Tập trung và Tại chỗ

14.831

10.410

2.124

479

1.818

C

Dự án bố trí sắp xếp dân di cư tự do còn nhiều khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng

2.240

434.358

292.168

88.080

16.782

37.328

I

Dự án chuyển tiếp

788

139.430

82.457

40.248

3.335

13.390

17

Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do

Xã Tân Thanh

Lâm Hà

16

Tập trung

18.029

17.258

771

18

Điểm dân cư Đa Nhim

TK 97

Xã Đa Nhim

Lạc Dương

150

Tập trung

30.396

20.893

5.282

1.191

3.030

19

Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư xã Hòa Bắc, Hòa Nam

Hòa Nam, Hòa Bắc

Di Linh

372

Tại chỗ

30.565

21.110

9.455

20

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư di cư tự do thôn Đạ MPô, xã Liêng Srônh

Thôn Đạ MPô

Xã Liêng Srônh

Đam Rông

250

60.440

40.454

8.253

2.144

9.589

II

Dự án khởi công mi trong giai đoạn 2016-2020

1.452

294.928

209.711

47.832

13.447

23.938

21

Dự án bố trí ổn định dân cư thôn 1 và thôn 3, xã Lộc Bảo (51 hộ: 17 hộ thiên tai, 34 hộ di cư tự do)

Thôn 1 và thôn 3

Lộc Bảo

Bảo Lâm

51

Tại chỗ

8.924

6.315

1.288

290

1.030

22

Dự án bố trí ổn định dân cư thôn 9, xã Lộc Thành (165 hộ: 20 hộ thuộc đối tượng thiên tai, 145 di cư tự do)

Thôn 9

Xã Lộc Thành

Bo Lâm

165

Tại chỗ

10.633

5.840

1.191

269

3.333

23

Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Phúc Tiến và tiểu khu 255, xã Phúc Thọ

Thôn Phúc Tiến, TK 255

Xã Phúc Thọ

Lâm Hà

227

Tại chỗ

32.405

22.256

4.540

1.024

4.585

24

Dự án xây dựng điểm bố trí dân cư, n định dân di cư tự do tiểu khu 265, 269, xã Đông Thanh

Tiểu khu 265, 269

Xã Đông Thanh

Lâm Hà

154

Tại chỗ

32.905

15.078

7.827

6.889

3.111

25

Dự án xây dựng điểm bố trí dân cư, n định dân di cư tự do thôn 2 và thôn 3, xã Mê Linh

Thôn 2, thôn 3

Xã Mê Linh

Lâm Hà

171

Tại chỗ

29.185

15.000

13.023

947

215

26

Điểm dân cư KNớ 5

TK 74

Xã Đưng KNớ

Lạc Dương

70

Tập trung

35.766

26.158

6.356

1.264

1.988

27

Điểm dân cư Suối Cạn

Suối Cạn

Xã Lát

Lạc Dương

50

Tại chỗ

10.910

7.920

1.616

364

1.010

28

Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Đan Hà, Thống Nhất, Phương Lâm và Tân Lập, xã Đan Phượng

Thôn Đan Hà, Thống Nhất, Phương Lâm, Tân Lập

xã Đan Phượng

Lâm Hà

429

Tại chỗ

73.865

52.159

10.641

2.399

8.666

29

Dự án ổn định dân di cư tự do xóm Bến Tre, thôn R’Lơm, xã Đạ Đờn

Thôn R’Lơm

Xã Đạ Đờn

Lâm Hà

135

Tại chỗ

60.334

58.984

1.350

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên Dự án

Tiểu khu/ thôn

Xã, thị trấn

Huyện, thành ph

Shộ

Hình thức bố trí

Tổng vốn theo dự án (Tr. Đồng)

Phân theo nguồn vốn đầu tư

NSTW

NSĐP

Huy động nguồn vốn khác

Lng ghép các CT khác

TNG CỘNG

1.165

255.324

186.443

38.034

8.576

22.270

A

Dự án btrí n định dân cư vùng bị thiên tai

209

32.259

22.430

4.576

1.032

4.222

1

Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

Xã Mađaguôi, Hà Lâm, TT Mađaguôi

Đạ Huoai

40

13.022

9.771

1.993

449

808

2

Dự án bố trí ổn định dân cư tại thôn 9 (tiểu khu 614), xã Lộc Nam

Thôn 9 (TK 614)

Xã Lộc Nam

Bảo Lâm

131

Tại chỗ

15.437

10.233

2.087

471

2.646

3

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng bị nứt đất, sụt lún đất tại tổ dân phố 1

TT Di Linh

Di Linh

38

Tập trung

3.800

2.426

495

112

768

B

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn

376

70.981

50.709

10.345

2.333

7.595

4

Dự án bố trí ổn định dân cư thôn 3, xã Lộc Tân

Thôn 3

Xã Lộc Tân

Bảo Lâm

139

Tại chỗ

12.237

7.543

1.539

347

2.808

5

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Hàng Làng, Gung Ré

Thôn Hàng Làng

Gung Ré

Di Linh

87

Tại chỗ

33.264

25.206

5.142

1.159

1.757

6

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã Đạ Long

Tiểu khu 72

Xã Đạ Long

Đam Rông

50

Tại chỗ

8.360

5.880

1.200

270

1.010

7

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn tiểu khu 68

TK 68, thôn Đa Xế

Xã Đạ M'Rông

Đam Rông

100

Tại chỗ

17.120

12.080

2.464

556

2.020

C

Dự án bố trí sắp xếp dân di cư tự do còn nhiều khó khăn và sinh sống trong rừng đặc dụng

580

152.083

113.304

23.114

5.212

10.453

8

Dự án bố trí sắp xếp dân cư xã Mê Linh

TK 264, 263A

Xã Mê Linh

Lâm Hà

110

Tại chỗ

6.459

4.400

898

202

959

9

Dự án sắp xếp dân di cư tự do khu vực Tây Sơn

Thôn Tây Sơn

Xã Liêng S’rônh

Đam Rông

150

Tại chỗ

76.784

59.003

12.037

2.714

3.030

10

Điểm dân cư Pơ Liêng

TK 225, 226

Xã Lát

Lạc Dương

40

Tập trung

8.046

5.790

1.181

266

808

11

Điểm dân cư KNớ 3 (KTung) và KN4 (Đạ Long cũ)

TK 30 và TK 28

Xã Đưng K’ Nớ

Lạc Dương

90

Tập trung

40.766

31.158

6.356

1.433

1.818

12

Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do thôn 2, thôn 3 xã Đoàn Kết

Thôn 2, Thôn 3

Xã Đoàn Kết

Đạ Huoai

190

Tại chỗ

20.028

12.952

2.642

596

3.838

PHỤ LỤC III

NGUỒN VỐN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định
số 322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Năm

Tổng vốn đầu tư các dự án b trí dân cư

Vốn theo chương trình bố trí dân cư

Lồng ghép từ các nguồn khác

Tng vốn theo chương trình bố trí dân cư

Chia theo nguồn vốn đầu tư

Chia theo loại vốn đầu tư

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

Huy động từ nguồn khác

Vốn đầu tư phát trin

Vốn sự nghiệp kinh tế

I. GĐ 2016-2020

706.133

630.506

477.794

127.173

25.539

582.306

48.200

75.627

- Năm 2016

144.829

126.770

88.324

27.812

10.634

114.846

11.924

18.059

- Năm 2017

133.398

117.899

102.126

13.005

2.768

104.093

13.806

15.499

- Năm 2018

162.175

146.198

104.579

37.845

3.774

138.028

8.170

15.977

- Năm 2019

143.113

125.793

99.770

21.373

4.650

116.803

8.990

17.320

- Năm 2020

122.619

113.846

82.995

27.138

3.713

108.536

5.310

8.773

II. GĐ 2021-2025

255.324

233.053

186.443

38.034

8.576

218.483

14.570

22.270

TNG (I) + (II)

961.457

863.560

664.237

165.207

34.115

800.790

62.770

97.897

PHỤ LỤC IV

CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ PHÂN BỔ THEO ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Giai đoạn 2016-2020:

STT

Huyện, Thành phố

Số dự án

Chuyển tiếp

Khi công mi

Số hộ

1

Cát Tiên

3

1

2

129

2

Đạ Tẻh

3

0

3

418

3

Bảo Lộc

1

0

1

250

4

Bảo Lâm

3

0

3

296

5

Di Linh

4

1

3

834

6

Đức Trọng

1

0

1

200

7

Lâm Hà

7

2

5

1.199

8

Đam Rông

1

1

0

250

9

Đơn Dương

2

0

2

237

10

Lạc Dương

4

2

2

323

Tổng cộng

29

7

22

4.136

2. Định hướng giai đoạn 2021-2025:

STT

Huyện

Số dự án

Chuyển tiếp

Khi công mới

Số hộ

1

Đ Huoai

2

0

2

230

2

Bảo Lâm

2

0

2

270

3

Di Linh

2

0

2

125

4

Lâm Hà

1

0

1

110

5

Đam Rông

3

0

3

300

6

Lạc Dương

2

0

2

130

Tổng cộng

12

0

12

1.165