UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

_________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 điều chỉnh biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009 và phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-BCS ngày 28/8/2009 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận kỳ họp của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 26/8/2009;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 892/TTr-SYT ngày 08/6/2009 về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang (kèm theo Đề án số 893/ĐA-SYT ngày 08/6/2009)và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 155/TTr-SNV ngày 12/6/2009 về việc đề nghị thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế.

I. Vị trí và chức năng:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của nhà nước.

Trụ sở: Đặt tại Sở Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1- Phòng Hành chính - Tổng hợp, gồm:

- Trưởng phòng;

- Kế toán;

- Nhân viên văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ, thủ kho, thống kê, phục vụ.

2.2- Phòng nghiệp vụ tổng hợp, gồm:

- Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng;

- Các chuyên viên theo dõi các công tác: đăng ký và chứng nhận sản phẩm; thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm.

2.3- Thanh tra Chi cục, gồm:

- Chánh Thanh tra;

- Thanh tra viên hoặc chuyên viên

- Biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hằng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ. 

- Biên chế năm 2009: 12 biên chế.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục; bố trí cán bộ, công chức theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của Chi cục.

2. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Văn Chiến