ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3228/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI MỘT SỐ CÔNG TY CỔ PHẦN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3072/STC-TCDN ngày 05/9/2016, Văn bản số 844/STC-TCDN ngày 18/3/2016; ý kiến của sở, ngành và đơn vị có liên quan tại các Biên bản bàn giao đã được xác lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần dưới đây về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để thao dõi quản lý, cụ thể:

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn;

- Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn;

- Công ty cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

- Công ty cổ phần Tổng Hợp Vân Canh;

- Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão;

- Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thành.

(Chi tiết có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các Công ty nêu tại Điều 1 hoàn tất các hồ sơ, thủ tục có liên quan và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chuyển giao theo quy định.

2. Về hạch toán vốn nhà nước bàn giao: Giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hạch toán tăng nguồn vốn kinh doanh (vốn khác) không tăng vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

3. Thống nhất sau khi chuyển giao, các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp vẫn thực hiện như quy định trước đây, cụ thể:

Việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần vẫn thực hiện theo các Quyết định mà UBND các huyện và UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành.

- UBND thành phố Quy Nhơn vẫn là đơn vị thực hiện việc ký Hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị với các doanh nghiệp và thực hiện thanh quyết toán kinh phí đặt hàng theo quy định.

4. Giao Quỹ Đầu tư phát triển phối hợp Sở Tài chính, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp rà soát và đôn đốc doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nộp các khoản cổ tức và các khoản nợ Nhà nước từ cổ phần hóa doanh nghiệp về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để thống nhất quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, các huyện Vinh Thành, Vân Canh, An Lão; Giám đốc các Công ty có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh)

TT

Tên Công ty cổ phần

Vốn điều lệ (đồng)

Vốn Nhà nước tại thời điểm 30/6/2016 (đồng)

Tỷ lệ vốn Nhà nước/vốn điều lệ

1

CTCP Công viên xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

15.171.000.000

10.858.000.000

71,57

2

CTCP Môi trường đô thị Quy Nhơn

34.271.000.000

30.809.100.000

89,90

3

CTCP Tổng hợp Vân Canh

1.541.000.000

1.295.000.000

84,04

4

CTCP Tổng hợp Vĩnh Thạnh

3.102.000.000

2.833.000.000

91,33

5

CTCP QLSC Đường bộ Quy Nhơn

9.200.000.000

5.667.000.000

61,60

6

CTCP Cấp thoát nước Bình Định

124.108.000.000

79.856.120.000

64,34

7

CTCP Tổng hợp An Lão

2.976.000.000

1.935.000.000

65,02

TỔNG CỘNG

190.369.000.000

133.253.220.000