UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/2000/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 24 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 239/2000/QĐ-UB NGÀY 10/8/2000 CỦA UBND TỈNH VỀVIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀOCAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày21/12/1999 của Chính phủ quy định về thu lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 176/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định 239/2000/QĐ-UB ngày 10/8/2000 củaUBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạtrên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Lào Cai tại vănbản số 253/CT /TB-TK về việc đề nghị điều chỉnh giá tối thiểu tính thu lệ phítrước bạ xe gắn máy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, điều chỉnh, bổ sungbảng giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với một số loại xe máy chủyếu (xe mới) trên địa bàn (theo bảng giá đính kèm).

Điều 2. Giao cho Cục Trưởng Cục Thuế chịutrách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành quyết định này

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứquyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2000.

TM. UBND TỈNH L ÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đức Thăng

BẢNG PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèmtheo Quyết định số:323/2000/QĐ .UB ngày 24/11/2000)

Số TT

Xe máy

Nước sản xuất

Giá tối thiểu theo Quyết định 239/2000/QĐ-UB (1000 đồng)

Giá điều chỉnh hoặc bổ sung (1000 đồng)

I

Điều chỉnh

1

YAMAHA

Liên doanh

27.200

26.500

2

MAJCTY100

Trung Quốc

10.000

9.000

3

WELL

Trung Quốc

11.000

9.000

4

SUZUKI VIVA (Phanh dầu)

Liên doanh

25.500

24.500

5

WANG GUAN

Trung Quốc

10.000

9.000

II

Bổ sung

1

DKAGON

Trung Quốc

9.000

2

HONG CHI

Trung Quốc

9.000

3

KIRENA

Trung Quốc

9.000

4

DAWSE

Trung Quốc

9.000

5

HUANG HE

Trung Quốc

9.000

6

PREALAM

Trung Quốc

9.000

7

DKIETAL

Trung Quốc

9.000

8

WISE

Trung Quốc

9.000

9

WORLD

Trung Quốc

9.000

10

FALIMFKI

Trung Quốc

9.000

11

DRIN

Trung Quốc

9.000