BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐTIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộY tế;

Căn cứ Quyết địnhsố 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 14/5/2015đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm -Cục Quản lý Dược

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bốsản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh doCục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

3W Clinic Collagen Clear Softener

71556/13/CBMP-QLD

04/5/2013

2

3W Clinic Collagen Whitening Essence

71557/13/CBMP-QLD

04/5/2013

3

3W Clinic Collagen Whitening Eye Cream

71559/13/CBMP-QLD

04/5/2013

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thịtrường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH thương mại dịch vụquảng cáo Huyền Minh;

+ Địa chỉ: 256/9E/12 (số mới do Cơ quan địa chínhcấp: 958/23/11.) Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Lý do thu hồi: Sản phẩm lưu thông có công thứckhông đúng với hồ sơ công bố.

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bốsản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệumỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáoHuyền Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH thương mạidịch vụ quảng cáo Huyền Minh, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt