BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu năm 1997
__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990;

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

- Xét đề nghị của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung căn cứ kiểm tra dưới đây đối với mặt hàng xăng ô tô thuộc "Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng năm 1997" ban hành kèm theo Quyết định số 2579 QĐ/TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Nhóm

Mã số HS

Tên hàng hoá

Căn cứ kiểm tra

2710

2710.00

2. Nhiên liệu lỏng

Xăng ô tô

TCVN 5690 - 1992 (MOGAS)

rOCT 2084 - 77 * (A76)

* Mới bổ sung

Điều 2: Các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu xăng ô tô nói ở Điều 1 và các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức, hướng dẫn vàkiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Chu Hảo