ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN QUAN TRỌNG KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 20/TTr-SNN ngày 17 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm 5 ngành hàng và 19 sản phẩm (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Phó Chủ tịch (NLN) UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguy
n Văn Khánh

 

DANH MỤC

CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN QUAN TRỌNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

Ngành hàng/ sản phẩm

Các vùng trọng điểm phát triển các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng

I

Sản phẩm trồng trọt

1

Lúa, ngô

Các huyện: Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ

2

Chè

Các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Lục Yên, Thành phố Yên Bái, Mù Cang Chải

3

Cây ăn quả

Các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái

4

Rau, củ các loại

Các huyện: Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình

5

Dâu, tằm

Các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn

6

Sắn

Các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn

II

Sản phẩm chăn nuôi

1

Lợn

Các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái

2

Gà, vịt

Các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, thành phố Yên Bái

3

Trâu, bò

Các huyện: Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên

4

Thỏ thịt

Các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái

5

Mật ong

Các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Lục Yên và thành phố Yên Bái

III

Sản phẩm lâm nghiệp (Gỗ và lâm sản ngoài gỗ)

1

Gỗ nguyên liệu

Các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình

2

Quế (vỏ quế, tinh dầu)

Các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình

3

Sơn tra

Các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu

4

Măng tre

Các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn

IV

Sản phẩm thủy sản

1

Cá nước lạnh: Cá Hồi

Huyện Mù Cang Chải

2

Ba ba gai

Các huyện: Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ

3

Cá: Lăng, trắm, chép, nheo, diêu hồng, rô phi đơn tính

Các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thành phố Yên Bái, Văn Chấn

V

Dược liệu (Nguyên liệu tươi và sản phẩm chế biến)

1

Các loại dược liệu gồm: Sơn tra, Thảo quả, Đinh lăng, Sả, Ba kích, Giảo cổ lam, Sâm Ngọc Linh, Ý dĩ, Hà thủ ô đỏ, Cà gai leo, Lá khôi, Atiso, Đương quy

Các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Lục Yên và thành phố Yên Bái