ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNGTÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giảithể đơn vị sự nghiệp công lập,

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày15 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng caonăng lực của Trung tâm ứng dụng tiến độ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹthuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ vàBộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơquan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa họcvà Công nghệ tại Tờ trình số 47/TTr-SKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2013 và Giám đốcSở Nội vụ tại Công văn số 154/SNV-TCBC ngày 25 tháng 01 năm 2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa trực thuộcSở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Vịtrí, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa họcvà công nghệ Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoahọc và công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệptrực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa họcvà phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân,có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổchức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉđạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác của Sở Khoa học và Côngnghệ; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.

- Trung tâm có tên giao dịch quốctế rằng tiếng Anh: KhanhHoa Center For Apllication Of Science And Technology(viết tắt: KhanhHoa-ASTI)

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt độngdài hạn, ngắn hạn và hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thựchiện sau khi được phê duyệt

2.2. Những nhiệm vụ do cơ quannhà nước giao theo kế hoạch hoặc đặt hàng.

a) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụngvà áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnhvực sản xuất, đời sống và bảo đảm quốc phòng an ninh.

b) Tổ chức thực hiện các đề tàivà dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tàivà dự án sản xuất thử nghiệm.

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật,sáng kiến cải tiến và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phùhợp với điều kiện của địa phương.

d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sảnxuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất vào đời sống sau nghiên cứuthành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệtrong và ngoài nước.

đ) Tổ chức xây dựng khu trìnhdiễn, các mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

2.3. Thực hiện các hợp đồng dịchvụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật baogồm: Tư vấn, tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học vàcông nghệ, kiểm toán năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng và các dịch vụkhác.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

3.1. Cơ cấu tổ chức.

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốcvà không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn và nghiệpvụ:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn và Dịch vụ;

- Phòng Nghiên cứu, ứng dụngchuyển giao và Phát triển công nghệ;

- Phòng Đào tạo, tập huấn và Pháttriển thị trường khoa học công nghệ.

3.2. Biên chế

- Biên chế của Trung tâm nằmtrong tổng biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện theo phân cấp hiệnhành của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Tạm giao bổ sung 12 biên chế sựnghiệp cho Sở Khoa học và Công nghệ để phân bổ cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ Khánh Hòa.

Điều 3. Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhânsự của Trung tâm theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh(thông qua Sở Nội vụ) phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

3. Ban hành Quy chế làm việc củaTrung tâm, quy định nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác và quản lý, chỉ đạoviệc thực hiện.

4. Chỉ đạo Trung tâm xây dựng vàthực hiện: Kế hoạch tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứcbộ máy, biên chế và tài chính của Trung tâm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Côngnghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng