ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3239/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀBÃI BỎ VĂN BẢN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1893/STP-KTVB ngày 02tháng 7 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND ngày 21tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghịđịnh số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủvà Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an vềđăng ký và quản lý hộ khẩu, do không còn phù hợp với quy định của Luật Cư trú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố,Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài