ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 324-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, banhành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành tiêuchuẩn Nhà nước TCVN 1982-77 Máy tăng âm truyền thanh.

Điều 2. Tiêu chuẩn trên banhành để chính thức áp dụng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1979 và phải đượcnghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

KT. CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc