BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐTIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộY tế;

Căn cứ Quyết địnhsố 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 13/5/2015đối với Công ty TNHH Nhan Sắc Việt;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm -Cục Quản lý Dược

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH NhanSắc Việt do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

Liberty Snail Eye Cream

105585/14/CBMP-QLD

30/12/2014

2

Liberty Pearl & Tomato Ampoule

105590/14/CBMP-QLD

30/12/2014

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thịtrường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH Nhan sắc Việt;

+ Địa chỉ: số 283/33 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12,Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

- Lý do thu hồi: Sản phẩm lưu thông có công thứckhông đúng với hồ sơ công bố.

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăngký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm trong vòng 06 thángđối với Công ty TNHH Nhan sắc Việt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH Nhan sắc Việt,Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tấ
t Đạt