BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 324/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ VIỆC BIÊN MỤC VĂN BẢN, TÀILIỆU HÀNH CHÍNH TẠI CÁC TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ vềcông tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về chuẩn thông tin đầu vào và việc biên mục văn bản, tàiliệu hành chính tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giámđốc các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng cácđơn vị liên quan thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm BH TLLTQG;
- P. NVTW; P. KH-TC;
- Lưu: VT, TTTH.

Q. CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

QUY ĐỊNH

VỀCHUẨN THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ VIỆC BIÊN MỤC VĂN BẢN, TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH TẠI CÁC TRUNGTÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA

(Banhành kèm Quyết định số 324 /QĐ-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Cục Văn thư vàLưu trữ nhà nước)

I. CHUẨN THÔNG TIN ĐẦU VÀO VĂNBẢN, TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

1. Mã kho lưu trữ

2. Mã phông

3. Mục lục số

4. Hồ sơ số

5. Số thứ tự

6. Tờ số

7. Số và ký hiệu

8. Thời gian

9. Tác giả

10. Tên loại và trích yếu nộidung

11. Ký hiệu thông tin

12. Tình trạng vật lý

13. Độ gốc của tài liệu

14. Chế độ sử dụng

15. Bút tích

16. Ngôn ngữ

17. Ghi chú

II. BIÊN MỤC THÔNG TIN ĐẦU VÀO

A. QUY ĐỊNH CHUNG

- Đối tượng biên mục là các văn bảnhoặc tài liệu khác trong hồ sơ, đơn vị bảo quản thuộc các khối tài liệu lưu trữhành chính thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ Mỹ-Nguỵ và thời kỳ sau Cách mạng tại cácTrung tâm Lưu trữ Quốc gia.

- Tuỳ theo việc tổ chức lao độngcủa từng Trung tâm mà có thể biên mục ra phiếu tin (theo Mẫu phiếu tin kèm Quy địnhnày) sau đó nhập phiếu tin vào máy hoặc có thể nhập trực tiếp vào máy.

- Các phông, sưu tập tài liệu bằngngôn ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh thì biên mục bằng ngôn ngữ của phông đó; cácphông, sưu tập bằng ngôn ngữ khác thì biên mục bằng tiếng Việt.

- Khi biên mục các phông tài liệutiếng Việt, việc viết hoa được thực hiện theo Quy định tạm thời về viết hoatrong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ được ban hành theo Quyết địnhsố 09/1998/QĐ-VPCP ngày 22.12.1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ. Đối với các phông tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì việc viết hoa đượcthực hiện theo quy tắc chính tả của ngôn ngữ đó.

- Khi biên mục, cần hạn chế tới mứctối đa sự trùng lặp thông tin.

- Chỉ viết tắt các từ thông dụng.

- Đối với văn bản, tài liệu thuộccác hồ sơ việc thì phải biên mục hồ sơ trước và một số thông tin sau được lấytừ thông tin ở mức hồ sơ mà không phải biên mục các trường sau:

+ Mã kho lưu trữ

+ Mã phông

+ Ký hiệu phân loại

+ Chế độ sử dụng

+ Tình trạng vật lý

+ Bút tích

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Mã kho lưu trữ

Mã kho lưu trữ đối với các Trungtâm Lưu trữ Quốc gia được ghi như sau:

- Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I:1;

- Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II:2;

- Trung tâm Lưu trữ Quốc giaIII: 3.

2. Mã phông lưu trữ: Ghi số, ký hiệu(nếu có) của phông hoặc sưu tập tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm.

3. Mục lục số: Ghi số thứ tự củamục lục hồ sơ của phông. Trường hợp phông chỉ có một mục lục thì ghi số 1.

4. Hồ sơ số: Ghi số thứ tự của hồsơ (đơn vị bảo quản) theo mục lục hồ sơ.

5. Số thứ tự: Ghi số thứ tự của vănbản, tài liệu trong hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản bằng các chữ số Ả Rập.

6. Tờ số: Ghi số thứ tự tờ đầu của văn bản, tài liệu trong hồ sơ (đơn vị bảo quản).

7. Số và ký hiệu: Ghi số và ký hiệucủa văn bản (nếu có).

8. Thời gian: Ghi thời gian của vănbản, tài liệu theo thứ tự ngày, tháng, năm theo chuẩn "dd.mm.yyyy" (ngày2 chữ số, tháng 2 chữ số, năm 4 chữ số bằng các chữ số Ả Rập).

9. Tác giả

- Ghi tên cơ quan, tổ chức ban hànhvăn bản theo đúng tên được thể hiện trong văn bản. Nếu văn bản có nhiều cơ quanban hành thì ghi tất cả các cơ quan ban hành, tên của mỗi cơ quan cách nhau bởidấu chấm phẩy (;).

- Đối với tài liệu mà tác giả làcá nhân thì ghi họ tên và chức vụ (nếu có) của cá nhân đó theo đúng họ tên và chứcvụ được thể hiện trong văn bản, tài liệu.

10. Tên loại và trích yếu nộidung

Ghi theo đúng tên loại và trích yếunội dung của văn bản, tài liệu. Trường hợp trên văn bản, tài liệu không ghi rõtên loại thì tuỳ thuộc vào thực tế mà xác định tên loại văn bản, tài liệu chophù hợp (theo Danh mục tên loại văn bản, tài liệu kèm Quy định này). Đối vớinhững văn bản, tài liệu không có trích yếu nội dung thì người biên mục phải đọcvà tóm tắt nội dung của văn bản, tài liệu đó.

11. Ký hiệu thông tin: Ghi theo"Khung phân loại thống nhất thông tin tài liệu thời kỳ sau năm 1945" đốivới tài liệu thời kỳ sau năm 1945; "Khung phân loại P. Bu-đê" đối vớitài liệu thời kỳ Pháp thuộc.

12. Tình trạng vật lý: Mô tả tómtắt về tình trạng vật lý của tài liệu nếu tài liệu bị hư hỏng như bị nấm mốc, ốvàng, chữ mờ, rách, thủng, dính bết v.v...

13. Độ gốc của tài liệu: Đối vớicác văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, tài liệu quan trọng khác trong hồsơ (đơn vị bảo quản), cần ghi rõ văn bản, tài liệu đó là bản thảo, bản gốc, bảnchính hay bản sao (bản sao y bản chính, bản sao y, bản sao nguyên văn bản chính,bản trích sao, bản sao lục được ghi chung là "bản sao"). Khái niệm"bản thảo", "bản gốc", "bản chính" của văn bản docơ quan, tổ chức ban hành được hiểu như sau:

- “Bản thảo văn bản” là bản đượcviết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan,tổ chức;

- “Bản gốc văn bản” là bản thảo cuốicùng được người có thẩm quyền duyệt;

- “Bản chính văn bản” là bản hoànchỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành.

14. Chế độ sử dụng: Ghi "hạnchế" nếu văn bản, tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng (theo hướng dẫn tại Vănbản số 397/LTNN-NVTW ngày 22/8/2001 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫnxác định hồ sơ, tài liệu lưu trữ thuộc diện hạn chế sử dụng tại các Trung tâmLưu trữ Quốc gia); nếu văn bản, tài liệu không thuộc diện đó thì để trống.

15. Bút tích: Bút tích là chữ ký,ghi chú, ý kiến nhận xét, ý kiến chỉ đạo giải quyết hay những sửa chữa, bổ sung... trên văn bản, tài liệu của các nhân vật lịch sử, tiêu biểu.

- Đối với tài liệu hành chính tiếngViệt thời kỳ sau năm 1945 thì ghi họ tên (không ghi chức vụ) chỉ đối với nhữngngười giữ các chức vụ như: Tổng bí thư và các chức vụ tương đương của Đảng Cộngsản Việt Nam và của các tổ chức tiền thân của Đảng; Chủ tịch nước, Chủ tịchQuốc hội, Tổng thống, Thủ tướng và các chức vụ tương đương có bút tích trongvăn bản, tài liệu.

Ví dụ: Đỗ Mười, Tôn Đức Thắng, VõVăn Kiệt ...

Trường hợp trong tài liệu ghi bídanh thì sau bí danh ghi họ tên của người đó.

Ví dụ: Tô (Phạm Văn Đồng), Thận (TrườngChinh), Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) ...

- Đối với tài liệu thời kỳ Pháp thuộcthì ghi họ tên như được thể hiện trong văn bản, tài liệu (trường hợp chỉ xácđịnh được họ hoặc tên thì ghi họ hoặc tên) chỉ đối với những người đứng đầu ĐôngDương (Toàn quyền Đông Dương) hoặc đứng đầu cấp Kỳ (Thống sứ, Khâm sứ, Thốngđốc).

16. Ngôn ngữ: Chỉ ghi đối với nhữngvăn bản, tài liệu bằng các ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của phông.

Ví dụ: Đối với các phông tiếng Phápthì chỉ biên mục thông tin này đối với các văn bản, tài liệu được thể hiện bằngcác ngôn ngữ khác như Hán Nôm, Việt, Anh,...; đối với các phông tài liệu tiếngViệt chỉ biên mục đối với các văn bản, tài liệu được thể hiện bằng các ngôn ngữkhác như Pháp, Anh, Nga,...

17. Ghi chú: Ghi những thông tincần thiết khác về tài liệu (nếu có).

III. ĐỊNH DẠNG ẢNH VÀ TÊN FILEẢNH

1. Định dạng (format) ảnh của vănbản, tài liệu

Mỗi trang văn bản, tài liệu đượcsố hoá thành một file ảnh jpeg, phần mở rộng của tên file ảnh là"jpg".

2. Tên file ảnh

Tên file ảnh gồm các thông tinsau:

1. Mã kho lưu trữ

2. Mã phông

3. Mục lục số

4. Hồ sơ số

5. Tờ số

Việc biên mục các thông tin trênđược thực hiện theo quy định tại Mục II của Quy định này.

6. Trang số: Ghi số thứ tự trangcủa văn bản, tài liệu.

Giữa các nhóm thông tin trên đượckết nối với nhau bằng dấu gạch ngang dưới ("_")

Ví dụ File ảnh có tên:

3_3_1_9_12_1.jpg là ảnh của trangsố 1 của văn bản, tài liệu có tờ đầu là tờ số 12 trong hồ sơ số 9, mục lục số1, phông số 3, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

3_3_1_9_12_2.jpg là ảnh của trangsố 2 của văn bản, tài liệu có tờ đầu là tờ số 12 trong hồ sơ số 9, mục lục số1, phông số 3, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

3_30KT_5_190a_15_1.jpg là ảnh củatrang số 1 của văn bản, tài liệu có tờ đầu là tờ số 15 trong hồ sơ số 190a, mụclục số 5, phông số 30KT, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

DANHMỤC TÊN LOẠI VĂN BẢN, TÀI LIỆU

1. Bài diễn văn

2. Bài phát biểu

3. Bẩm

4. Bản án

5. Bản danh sách

6. Bản hướng dẫn

7. Bằng

8. Bảng kê

9. Bằng khen

10. Báo cáo

11. Biên

12. Biên bản

13. Biên giao

14. Biểu

15. Biểu đồ

16. Bố cáo

17. Bưu điệp

18. Cáo thị

19. Châu tri

20. Chỉ (Phụng chỉ)

21. Chỉ thị

22. Chiếu

23. Chính cương

24. Chúc thư

25. Chứng thư

26. Chương trình

27. Chuyển văn, sao văn

28. Công di

29. Công điện

30. Công đồng truyền

31. Công lệnh

32. Công phiếu

33. Công trái

34. Công văn

35. Công vụ

36. Diễn từ

37. Diễn văn

38. Dụ (Phụng, Thượng dụ)

39. Đáp từ

40. Đề án

41. Đề cương

42. Điện văn

43. Điều lệ

44. Điếu văn

45. Đính chính

46. Đồ thị

47. Đơn

48. Giấy ban khen

49. Giấy biên nhận

50. Giấy cảnh cáo

51. Giấy chứng nhận

52. Giấy đi đường

53. Giấy giới thiệu

54. Giấy khen

55. Giấy mời

56. Giấy phép

57. Giấy thanh toán

58. Giấy uỷ nhiệm

59. Giấy uỷ quyền

60. Hiến pháp

61. Hiệp định

62. Hiệp ước

63. Hiểu thị

64. Hoà ước

65. Hợp đồng

66. Huấn lệnh

67. Huấn thị

68. Kế hoạch

69. Khải

70. Khế ước

71. Khiển

72. Lệnh

73. Lời hiệu triệu

74. Lời kêu gọi

75. Luân tư

76. Luật

77. Mật điện

78. Nghị định

79. Nghị định thư

80. Nghị quyết

81. Nghị quyết liên tịch

82. Nhật ký (cuộc họp)

83. Nhiệm vụ lệnh

84. Nội quy

85. Pháp lệnh

86. Phiến lục

87. Phiếu chi

88. Phiếu chuyển

89. Phiếu gửi

90. Phiếu nghĩ

91. Phiếu tham khảo

92. Phiếu thu

93. Phiếu trình

94. Phiếu truy nhắc

95. Phiếu truy vấn

96. Phó

97. Phúc

98. Phúc trình

99. Phương án

100.Quốc thư

101.Quy chế

102.Quy định

103.Quy trình

104.Quyết định

105.Quyết nghị

106.Quyết toán

107.Sắc (Phụng sắc)

108.Sắc lệnh

109.Sắc luật

110.Sai

111.Sớ

112.Sổ cái

113.Sổ đăng ký công văn

114.Sổ ghi biên bản cuộc họp

115.Sổ lương

116.Sổ quỹ

117.Sổ theo dõi cấp phát kinh phí

118.Sự vụ lệnh

119.Sức

120.Tấu

121.Tham luận

122.Thân

123.Thông báo

124.Thông cáo

125.Thông đạt

126.Thông điệp

127.Thông sức

128.Thông tri

129.Thông tư

130.Thông tư liên tịch

131.Thông ước

132.Thư

133.Thủ điệp

134.Thuyết trình

135.Tờ trình

136.Trả lời chất vấn

137.Trát

138.Trích lục

139.Truyền

140.Truyền đơn

141.Tư di

142.Tư trình

143.Tư văn

144.Tuyên án

145.Tuyên cáo

146.Tuyên ngôn

147.Văn tự

148.Yết thị

....

MẪUPHIẾU NHẬP TIN

(Tuỳthuộc tình hình thực tế đối với mỗi phông mà xác định độ rộng của các cột cho phùhợp)

1- Đối với văn bản, tài liệu thuộchồ sơ việc

Mục lục số:........... Hồ sơ số:.......

STT

Tờ số

Số ký hiệu

Thời gian

Tác giả

Tên loại và trích yếu nội dung

Độ gốc

Ngôn ngữ/ Ghi chú

2- Đối với văn bản, tài liệu thuộccác đơn vị bảo quản khác không phải hồ sơ việc

Mã kho: (in sẵn) Mã phông: (in sẵn)Mục lục số:........... Hồ sơ số:.......

STT

Tờ số

Số ký hiệu

Thời gian

Tác giả

Tên loại và trích yếu nội dung

Ký hiệu TT

Tình trạng vật lý

Độ gốc

Chế độ sử dụng

Bút tích

Ngôn ngữ/Ghi chú