BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN TEM "VIETNAM DUTY NOT PAID" ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 3 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phụ lục Quy định vị trí dán tem "VIETNAM DUTY NOT PAID" đối với hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế trừ thuốc lá, rượu, bia (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế và tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; trực thuộc Trung ương,
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, TCHQ (443b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH VIỆC DÁN TEM "VIETNAM DUTY NOT PAID" ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TRỪ THUỐC LÁ, RƯỢU, BIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3240 ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Quạt điện các loại: dán ở phía trên của bầu quạt. Đối với những loại quạt sản xuất theo dạng hộp (như quạt thông gió) dán ở mặt trước, góc trái phía trên.
2. Tủ lạnh: dán ở mặt trên bên phải.
3. Nồi cơm điện: dán ở phần thân nồi phía trên bộ phận ổ điện.
4. Phích nóng lạnh dùng điện: dán tại phần thân phích phía trên bộ phận ổ điện. Phích nóng lạnh không dùng điện: dán vắt dọc phần nối đáy và thân phích, nếu không có phần nối đáy thì dán dọc theo thân phích nối với cổ phích phía trên.

>> Xem thêm:  Đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào ?

5. Bếp ga các loại: dán ở mặt trên bên phải.
6. Đầu video, CD: dán ở nắp trên góc sau bên phải.
7. Vô tuyến các loại: dán ở phía trên phần sau máy.
8. Máy điều hòa không khí: dán ở mặt trên bên phải. Đối với máy điều hòa không khí loại 2 cục dán vào mặt trên bên phải cục lạnh.

>> Xem thêm:  Tuyển sinh viên Luật làm việc, thực tập theo ca tại Luật Minh Khuê