ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3240/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNHBÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tụchành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hànhchính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụtỉnh Bình Định (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 3240/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

1

Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh.