ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3240/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤCTHƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Chínhphủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tạiTờ trình số 1773/TTr-GDĐT-VP ngày 07 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định nàykế hoạch thời gian năm 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáodục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạchthời gian năm học 2013 - 2014; điều chỉnh kịp thời gian nghỉ học của học sinhkhi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố tríthời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở ngành thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2013- 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày bế giảng năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Thứ năm 05/09/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 05/9/2013 đến 28/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

30/5/2014

2. Tiểu học

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

26 - 31/5/2014

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2014

3. THCS

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

-Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.
- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 - 2015 trước 31/7/2014

4. THPT

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/05/2014
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia ngày 02, 03, 04/01/2014
- Công bố môn thi TN,THPT vào ngày 28/3/2014
- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02,03,04/06/2014

5. GDTX
(BT THCS)

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

-Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014

6. GDTX
(BT THPT)

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Công bố môn thi TN.THPT vào ngày 28/3/2014
- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02,03,04/06/2014

Ghi chú:

- Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùngvào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởngcác trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.
- Nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 25/01/2014 (25 tháng 12 Âm lịch) đến hếtngày 08/02/2014 (Mùng 9 tháng 01 Âm lịch).