ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 325/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-VPCP ngày 22/01/2019 của Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số: 23/TTr-VP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT - GT điện tử tỉnh (đăng tải);
- Các phòng, đơn vị: KSTTHC, TTPVHCC, QTTV;
- Lưu: VT, KS1, KS4.
(Th-45b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHNguyễn Văn Trì

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 325/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra;

b) Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền, hướng trọng tâm của công tác năm 2019 là phục vụ cá nhân, tổ chức, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 gắn với kết quả cụ thể, thực chất trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

b) Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Hoàn thiện xây dựng hệ thống các văn bản QPPL quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, các văn bản liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiện toàn hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa phương, đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hình chính, trình UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh:

Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phù hợp với pháp luật hiện hành; 100% thủ tục hành chính được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh, phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh.

Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý triệt để, có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được đăng nhập, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và là thông tin chính thống, chính xác để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định về thủ tục hành chính.

5. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều cách thức khác nhau, gắn kiểm tra giải quyết TTHC với kiểm tra công vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước.

Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai xót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong sai xót, hạn chế đó và xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

6. Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên viết tin, bài có liên quan trên trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xây dựng các bảng biểu, pa-nô, áp-phích cổ động tuyên truyền...

7. Xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân (địa chỉ truy cập: https://nguoidan.chinhphu.vn) và doanh nghiệp (địa chỉ truy cập https://doanhnghiep.chinhphu.vn); Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn), thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 15/02/2019; thực hiện những công việc được phân công theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng nội dung, triển khai tổ chức thực hiện.

3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2019 cho Văn phòng UBND tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành; Kinh phí cấp nào do Ngân sách cấp đó đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 325/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thi gian

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Xây dựng văn bản để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ

1

Xây dựng các văn bản để triển khai công tác: Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 01/2019

Tháng 01/2019

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 02/2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 3/2019

Kế hoạch truyền thông kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 02/2019

2

Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Tháng 02/2019

Tháng 03/2019

3

Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức triển khai thực hiện.

- Công văn đôn đốc, hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh;

- Chương trình, kế hoạch được xây dựng và triển khai.

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

II

Xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật

1

Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát, công bố, công khai và thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 4/2019

Tháng 6/2019

2

Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 02/2019

Tháng 3/2019

3

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 4/2019

Tháng 6/2019

4

Sửa đổi, bổ sung văn bản quy định về đối tượng được hưởng phụ cấp và văn bản quy định về mức phụ cấp cho đối tượng làm việc tại Bộ phận một cửa; đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi của CBCCVC tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III/2019

Quý IV/2019

III

Kiểm soát việc ban hành văn bản QPPL có quy định TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động, lấy ý kiến, thẩm định đối với quy định về TTHC được phân cấp cho cấp tỉnh ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP .

Có nội dung giải trình về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Cơ quan được giao soạn thảo văn bản QPPL

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2019

Trong năm 2019

Văn bản góp ý của Văn phòng UBND tỉnh đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Cơ quan được giao soạn thảo văn bản QPPL

Trong năm 2019

Trong năm 2019

Có nội dung thẩm định về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong báo cáo thẩm định văn bản QPPL của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Cơ quan được giao soạn thảo văn bản QPPL

Trong năm 2019

Trong năm 2019

IV

Kiểm soát quá trình công bố, thực hiện TTHC

1

Công bố tổng danh mục TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở, ban, ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định phê duyệt tổng danh mục TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở, ban, ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng UBND tỉnh

Các s, ban, ngành

Tháng 01/2019

Tháng 01/2019

2

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; danh mục TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị.

Quyết định phê duyệt danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; danh mục TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Tháng 01/2019

Tháng 02/2019

3

Vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Cập nhật các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Chính phủ

Trong năm 2019

Trong năm 2019

4

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành

Tháng 6/2019

Tháng 9/2019

5

Rà soát, xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành ở tỉnh; cấp huyện và cấp xã.

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành ở tỉnh; cấp huyện và cấp xã.

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2019

Tháng 3/2019

6

Xây dựng, trình phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 4/2019

Tháng 6/2019

7

Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa.

Quyết định phê duyệt 20% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 5/2019

Tháng 6/2019

8

Công khai TTHC trên môi trường mạng

Kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương

Văn phòng UBND tnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương

Trong năm 2019

Trong năm 2019

9

Công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC

Công khai kịp thời, đầy đủ TTHC dưới hình thức niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC ở các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2019

Trong năm 2019

10

Kiểm soát quá trình giải quyết TTHC

Kiểm soát việc giải quyết các TTHC theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong thực hiện TTHC

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2019

Trong năm 2019

11

Triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.

Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg )

Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong năm 2019

Trong năm 2019

Kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT .

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện Vĩnh Phúc

Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp

Trong năm 2019

Trong năm 2019

V

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

1

Thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 8246/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Căn cứ Kế hoạch số 8246/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh để xây dựng giải pháp thực hiện trong Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của đơn vị, địa phương.

- Sở, ban, ngành.

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

2

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 8246/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao tại Kế hoạch số 8246/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

3

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Xây dựng mẫu phiếu đánh giá

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn

Tháng 5/2019

Tháng 5/2019

Hoàn thiện chức năng đánh giá trực tuyến trên cổng Dịch vụ Công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Quý III/2019

Quý IV/2019

Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá; tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn,

- UBND cấp huyện, cấp xã,

- Bộ phận một cửa các cấp.

Văn phòng UBND tỉnh

Định kỳ 06 tháng, một năm

Định kỳ 06 tháng, một năm

4

Tiếp tục hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, nâng cấp các chức năng, quy trình, biểu mẫu, chế độ báo cáo theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan

Trong năm 2019

Trong năm 2019

5

Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh.

Trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện giải pháp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tỉnh trong phạm vi toàn tỉnh được thông suốt, nhanh chóng, thuận lợi để thực hiện được các chức năng theo yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quý II/2019

Quý III/2019

6

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ

- Bước 1: Rà soát, lựa chọn, đề xuất TTHC xây dựng dịch vụ công trực tuyến năm 2019, trong đó xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cp huyện,

Văn phòng UBND tnh tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp

Quý II năm 2019

Quý II năm 2019

Bước 2: Trình phê duyệt danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cấp huyện

Quý II năm 2019

Quý III năm 2019

Bước 3: Đào tạo, truyền thông thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông.

Quý III năm 2019

Quý III năm 2019

- Bước 4: Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2019.

Sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Quý III năm 2019

Quý IV năm 2019

VI

Nhiệm vụ khác

1

Tổ chức giao ban định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất với các sở, ngành, địa phương về công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Các hội nghị giao ban được triển khai

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương

Quý II, IV/2019

Quý II, IV/2019

2

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị tập huấn được triển khai

Văn phòng UBND tỉnh

các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã các cơ quan liên quan.

Tháng 07/2019

Tháng 09/2019

3

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thông báo kết luận kiểm tra

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch kiểm tra

Theo kế hoạch kiểm tra

 

 

- Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại;

 

 

 

 

4

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC

- Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cuộc họp tham vấn, làm việc trực tiếp liên quan đến xử lý phản ánh, kiến nghị được tổ chức;

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Thường xuyên năm 2019

Thường xuyên năm 2019

5

Tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Báo cáo trình UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Tháng 03, 6, 9, 12/2019

Tháng 03, 6, 9, 12/2019

6

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trình Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

7

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm, bao gồm:

+ Đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

+ Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ

+ Tổng hợp, cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh về tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương

- Các chương trình phối hợp truyền thông với một số cơ quan báo chí;

- Các tin, bài, phóng sự được các cơ quan báo chí đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông;

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn và tuyên truyền

Văn phòng UBND tnh

Sở Thông tin và truyền thông; các sở, ban, ngành; cơ quan báo chí và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

8

Tổ chức bàn giao nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nhiệm vụ được bàn giao

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 02/2019

Tháng 02/2019

9

Xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 4/2019

Tháng 5/2019

10

Tổ chức Đoàn công tác khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các tỉnh bạn

- Văn bản Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh

- Báo cáo kết quả của Đoàn công tác

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Trong năm 2019

11

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Hội nghị tổng kết và Báo cáo tổng kết

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2019

Tháng 12/2019