ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2016

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại T trình số 84/TTr-STNMT ngày 20/01/2016 và Giám đốcSở Tư pháp tại Công văn số 2212/STP-KSTTHC ngày 01/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị , thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
-
Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT
Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Cng thông tin điện t tỉnh;
-
Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

(Ban hành m theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 củaChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vc: Đất đai.

1

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình t thc hin:

Bước 1. Chuẩn bị hồ :

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã công bố công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Địa điểm tiếp nhận:

Tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân cấp huyện.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến th6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tchức.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp có thm quyền phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điu tra, khảo sát, đo đạc, kim đếm;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất và gửi đến từng người có đất thu hồi; họp phbiến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân nơi có đất thu hồi. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp vi tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã, y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi phối hợp vi Tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kim đếm;

+ Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp đã được vận động, thuyết phục nhưng người sử dụng đt trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết địnhkiểm đếm bt buộc và tchức thực hiện cưỡng chế đi với trường hợp người sử dụng đất không thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập Phương án bồi thường, h trợ, tái định cư.

- Tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về Phương án bồi thưng, htrợ, tái định cư theo hình thc tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Việc tchức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

- Tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với Phương án bồi thường, htrợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đi thoại đối với trường hp còn có ý kiến không đồng ý về phương án hồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan tài nguyên và môi trường thm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chun bị hồ sơ thu hồi đất.

- y ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Thu hồi đất đối với trường hp trong khu vực thu hồi đt có cả đối tượng thu hồi đất thuộc thm quyền của UBND cấp huyện và thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; đng thời Quyết định phê duyệt Phương án bi thường, h trợ; tái định trong cùng một ngày theo thẩm quyền

- Tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng phối hợp với y ban nhân dân cp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt Phương án bi thường, hỗ trợ, i định tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa đim sinh hoạt chung của khu dân nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thi gian, địa đim chi trả tin bi thường, hỗ trợ; thời gian btrí nhà hoặc đt tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức thực hiện việc bồi thường, h trợ, b trí tái định cư theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Trường hợp ngưi có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì thc hiện như sau:

-y ban nhân dân cấp xã, y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục đngười có đất thu hồi thực hiện bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế đối với trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưng chế đối với trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho t chc làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng;

- Ban thực hiện cưỡng chế lập Phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

- Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất đxây dựng Kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tchức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất;

- Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành;

- Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt nếu có đủ 4 điều kiện (Điều kiện 1: Người có đất thu hi không chp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cp xã, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục; Điu kiện 2: Quyết định cưng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa đim sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đt thu hi; Điều kin 3: Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hi đt đã có hiệu lực thi hành; Điu kiện 4: Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành); có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyn tài sản ra khỏi khu đất cưng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản; Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật nếu người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

- Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đt, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của t chc, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân cấp huyện.

2. Thi gian trả kết qu:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thc hiện:

- Người có đất thu hồi nhận bản Thông báo thu hồi đất và dự họp phổ biến việc thực hiện Thông báo thu hồi đất; được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; được xem niêm yết Thông báo thu hồi.

- Người có đất thu hồi được mời họp trực tiếp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để có ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ký vào biên bản lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nếu còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được Ủy ban nhân dân cp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phihợp với Tchức làm nhiệm vụ bi thường, giải phóng mặt bng tchức đi thoại; xem dự thảo Phương án bồi thường, htrợ tái định cư được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

- Người có đất thu hồi được nhận quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thi gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho T chc làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Người có đất thu hồi được phổ biến về Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; xem Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất:

a) Tờ trình kèm theo dự thảo thông báo thu hồi đất đthực hiện dự án: 01 bn chính.

Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết ca Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

b) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thc hiện dự án (đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện): 01 bản sao hp lệ;

c) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án: 01 bản chính.

3.2. Hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc:

a) Thông báo thu hồi đất: 01 bản sao hợp lệ;

b) Văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 bản chính;

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyết phục người sử dụng đất theo quy định đthực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 01 bản chính;

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính tha đất: 01 bản sao hợp lệ.

3.3. Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc:

a) Quyết định kiểm đếm bắt buộc: 01 bản sao hợp lệ;

b) Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 bản chính.

3.4. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất gồm:

(1) Thông báo thu hồi đất: 01 bản sao hp lệ;

(2) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hi: 01 bản chính;

(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) gm:

a) Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 01 bản sao hợp lệ;

b) Giấy chng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất: 01 bản sao hợp lệ;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993: 01 bản sao hợp lệ;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giy tờ mua nhà ở thuộc sở hu nhà nưc theo quy định của pháp luật: 01 bản sao hợp lệ;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất: 01 bản sao hợp lệ;

g) Một trong các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người sử dụng đất, bao gồm:

- Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980: 01 bản sao hợp lệ;

- Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đt trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, có tên người sử dụng đất bao gồm:

+ Bn bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đt cp xã xác định người đang sử dụng đt là hp pháp: 01 bản sao hợp lệ;

+ Bản tng hp các trường hp sử dụng đất hp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cp tỉnh lập: 01 bản sao hp lệ;

+ Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có biên bn xét duyệt và Bản tổng hp các trường hp sử dụng đất hp pháp: 01 bản sao hợp lệ;

- Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản vviệc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được y ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao hợp lệ;

- Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có): 01 bản sao hp lệ;

- Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước vnhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép: 01 bn sao hợp l;

- Giy tờ tạm giao đất của y ban nhân dân cấp huyện, cp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được y ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận: 01 bản sao hợp lệ;

- Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức đbố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dng nhà ở đphân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật: 01 bản sao hợp lệ;

h) Bản sao các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người sdụng đất nêu tại điểm g có xác nhận của y ban nhân dân cp huyện, cp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cp tỉnh đi với trường hợp bn gc giy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu gi hsơ quản lý việc cp loại giấy tờ đó: 01 bản sao hợp lệ;

i) Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại các điểm a, b, c, d , đ, e, g và h trên đây mà trên giy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giy tờ vviệc chuyn quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan: 01 bản sao hợp lệ;

k) Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thm quyền đã được thi hành: 01 bản sao hợp lệ;

l) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có quyết định giao đt, cho thuê đất ca cơ quan nhà nước có thm quyn từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014: 01 bản sao hợp lệ;

m) Giấy xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng đối với trường hợp cộng đồng dân cư đang sử dụng đất: 01 bản sao hợp lệ;

(4) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất: 01 bản sao hp lệ.

3.5. Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

a) Quyết định thu hồi đất: 01 bản sao hợp lệ;

b) Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi theo quy định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 bản chính

3.6. Hồ sơ trình thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đt:

a) Quyết định cưng chế thu hồi đất: 01 bản sao hợp lệ;

b) Biên bản về việc từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưng chế: 01 bản chính;

c) Văn bn đề nghị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thi hạn giải quyết:

a) Thời gian từ khi ban hành Thông báo thu hồi đất đến khi ban hành Quyết định thu hồi đất: 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn thì y ban nhân dân cấp có thm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

b) Thời gian ban hành Quyết định kim đếm bắt buộc:

10 ngày ktừ ngày người sử dụng đt được y ban nhân dân cp xã vận động, thuyết phục thực hiện Thông báo thu hồi đất.

c) Thời gian thực hiện phương án bồi thường, h trợ, tái định cư: 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp mà thực hiện vượt quá 30 ngày: Nếu nhà nước chậm chi trả thì người có đất thu hồi được nhà nước thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả; nếu người có đt thu hi không nhận tiền bi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thm quyn phê duyệt thì tiền bi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

d) Thời gian bàn giao đất đi với trường hợp người bị cưng chế thu hồi đất chp hành quyết định cưỡng chế: chậm nhất sau 30 ngày ktừ ngày Ban thực hiện cưng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành của người có đất bị thu hồi.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng đng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng i nguyên và Môi trường.

d) Cơ quan phối hp: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng; Ủy ban nhân dân cấp xã; y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất; Ban thực hiện cưng chế; Lực lượng Công an; tổ chức khác, cá nhân có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định thu hồi đất.

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất).

- T chc làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng quản lý đt đã được giải phóng mặt bng.

8. Lệ phí:

Trích lục bản đồ địa chính: 10.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

- Thông báo thu hồi đất: Mu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT .

- Quyết định kiểm đếm bắt buộc: Mu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT -BTNMT.

- Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bt buộc: Mu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT .

- Quyết định thu hồi đt: Mu số 10 ban hành kèm theo Thông tư s 30/2014/TT-BTNMT.

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất: Mu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT .

10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện cưng chế theo phương án đã được phê duyệt phải có đủ 4 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Người có đt thu hi không chp hành quyết định thu hồi đất sau khi y ban nhân dân cấp xã, y ban Mặt trận T quốc Việt Nam cp xã nơi có đt thu hi và tổ chức làm nhiệm vụ bi thưng, giải phóng mặt bng đã vận động, thuyết phục;

Điều kiện 2: Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đt đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

Điều kiện 3: Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

Điều kiện 4: Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưng chế thực hiện quyết định thu hồi đt có hiệu lực thi hành).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể t ngày 01/7/2014.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014.

- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tnh Thanh Hóa về việc sửa đi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.

- Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất, có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

- Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành kể t ngày 06/4/2015.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.

MẪU KT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

Mẫu số 07

YBANNHÂNDÂN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

THÔNG BÁO THUHỒI ĐẤT

để thc hiện dựán……………….

Cănc 1..........................................................Lut Đtđai

Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………. đã được Ủy ban nhân dân………. phê duyệt ngày…. tháng … năm …;

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án 2…………………………………

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường) tại Tờ trình số ............... ngày …..tháng ……năm.....

Ủy ban nhân dân ………………………. thông báo như sau:

1.Thu hiđtca .............(ghitênngườicóđấtthuhi)

- Đa chthưngtrú……………………………………………….

- Diệnchđấtdkiếnthuhồi……………………………………

- Tha đts...,thuc tờbảnđs...tại xã .......................................

…………………………………………………………………..

- Loạiđấtđangsdng3………………………………………….

………………………………………………………………………..

2.Lýdothuhiđt: ……………………………..

………………………………………………………………………..

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Trongthigianbtđầutừngày….tháng … năm….đếnngày….thángnăm 4

4.Dkiếnkếhoạchdichuyn,btrítáiđnhcư:

..............................................................................................................................

Ông/bà.....................có trách nhiệm phi hp vi5..................................thc hinviệcđiềutra,khảosát,đođạcxácđnhdintíchđt,thốngkênhàở,tàisn khácgnliềnviđtđlpphươngánbithưng,htrợ,táiđịnhcư.Trưnghp tchc,hgiađình,cánhânkhôngchphànhviệcđiềutra,khosát,đođạcxác địnhdintíchđt,thngkênhàở,tàisnkhácgnlinviđtthìNhànưctrin

khaikiểmđếmbắtbuctheoqunhcapháplut./.

inhận
- Nmục 4;
-Lưu:…..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họtên và đóngdấu)

_______________

1 Ghi rõ điểm, khoản nào của Điều 61/62 của Luật Đất đai ;

2 Ghi rõ tên, địa chỉ dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ...

3 Một loại hoặc nhiều loại đất

4 Trường hợp thu hồi theo từng giai đoạn thực hiện dự án thì ghi rõ thời gian thực hiện từng giai đoạn.

5 Ghi rõ tổ chức làm nhiệm vụ …

Mẫu số 08

YBANNHÂNDÂN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

QUYẾT ĐNH

Về việc kiểmđếmbắt buc

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN…

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông báo số ngày…tháng …năm ... của …….. về việc thông báo thu hồi đất………………………..;

XétđềnghcaPhòngTàinguyênvàMôitrưngtạiTtrìnhsố...........ngày … tháng… năm…

QUYẾT ĐNH:

Điều 1.Ápdngbin phápkiểmđếmbắtbucđiviđangsdụng tha đt số ..., thuc tbản đsố ...... tại xã/phưng/thtrn.............................................………................................do ……….. địachỉ………..……………………………….

Thời gian thc hin kiểm đếm bắt buc tngày …..tháng ……năm….đến ngày…..tháng…….năm……

Điều 2.

1. Quyếtđnhnàycó hiulc kểtngày….tháng…..năm

2.ybannhândânxã/phưng/thtrn………..cótchnhimgiaoquyết địnhnàycho……..và niêm yếtcông khaiquyếtđnhnàytitrụsybannhân dân xã/phưng/thịtrn.,địađiểmsinhhotchungca khudâncư ………..

3. Giao 6……triển khai thc hiện kiểm đếm bắt buc theo quy địnhcủapháplut.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trưng, Chtch y ban nhân dân xã/phưng/thtrn….;Tchclàmnhiệmvbithưng,giiphóngmặtbng; các đơnvcóliênquan; 7……….chutráchnhiệmthihànhquyếtđnhnày./.

Nơi nhận
- NKhoản 4Điều 2;
-Thanh trahuyn, Công an huyn
-Sở TN&MT …… (đb/c);
-Lưu:…..

CHỦ TỊCH

(Ký,ghi rõ họ tênvàđóngdu)

_______________

6 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

7 Ghi rõ tên người sử dụng đất

Mẫu số 09

YBANNHÂNDÂN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

QUYẾT ĐNH

Về việccưỡngchế thựchiện quyết đnhkiếmbắt buc

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN 8.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng … năm… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……. về việc kiểm đếm bắt buộc;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ..........ngày … tháng… năm…..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng bin pháp cưng chế kiểm đếm bắt buc đi vi ………đang sdng tha đất số ..., thuc tbản đs………...... ti xã……................................ do ………………..................................................... địachỉ……….......................

Thời gian thc hin cưng chế kiểm đếm bắt buc tngày …..tháng ……năm….đếnngày…..tháng…….năm…

Điều 2.

1. Quyếtđịnhnàycó hiulc kểtngày….tháng…..năm

2.ybannhândânxã/phưng/thtrn………..cótchnhimgiaoquyết địnhnàycho……..vàniêm yếtcông khaiquyếtđnhnàytitrụsybannhân dân xã/phưng/thịtrn.,địađiểmsinhhotchungca khudâncư………..

3. Giao 9…………trin khai thc hiện kiểm đếm bắt buc theo quy địnhcủapháplut.

4. Kinhphíphc vthc hincưngchế:…………………………

…………………………………………………………….

5. Phòng Tài nguyên và Môi trưng, Chtch y ban nhân dân xã/phưng/thtrn….;Tchclàmnhiệmvbithưng,giiphóngmặtbng; các đơnvcóliênquan; 10……….chutráchnhiệmthihànhquyếtđnhnày./.

Nơi nhận
- NKhoản 5 Điều 2;
-Thanh tra huyện,VKSND, CA huyn……
-Sở TN&MT …… (đb/c);
-Lưu:…..

CHỦ TỊCH

(Ký,ghi rõ họ tênvàđóngdu)

_______________

8 Ghi tên UBND cấp huyện….

9 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

10 Ghi rõ tên người sử dụng đất

Mẫu số 10

YBANNHÂNDÂN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

QUYẾT ĐNH

Về việc thu ht 11………………..

YBANNHÂNDÂN ...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ ……….12

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... ……..ngày ... tháng ... năm ...,

QUYẾT ĐNH:

Điều1.Thuhồi...m2đtca...(ghitênngưicóđấtbthuhồi),thuctha đấts...(mtphầnhoặctoànbthađt), thuc tờbnđs...tại...........................................................

Lýdothuhiđt:13

Điều2.Giaonhiệmvchocáccơquan,tchcthchiệnviệcthuhồiđt,cthnhưsau:

1.Chtchybannhândânxã/phưng/thtrn….cótchnhiệmgiaoquyết định này cho Ông (bà) ; trưng hợp Ông (bà) … không nhận quyết đnh này hoặc vngmặtthìphảilpbiênbn;niêmyếtquyếtđịnhnàytạitrụsybannhân dânxã/phưng/thtrn…,tinơisinhhotchungca cngđngdâncư….

2.Sở(Phòng)TàinguyênvàMôitrưngcótchnhiệmtrìnhybannhân dân…thànhlậphiđồngđnhgiáhoặctổchcđugiáđxác đnhphầngiátrị cònlạitrênđtthuhi(đốivớitrưnghpthuhiđtquyđnhtại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai );trìnhybannhândânphêduyệtkếtquxácđịnh phầngiátrịcònlạitrênđấtthuhi.

3.Vănpngybannhândân….cótráchnhiệmđăngQuyếtđnhnàytrên trangtngtinđintửcủa……………..

4. Giao.... ........................hoặc giaođể qunlýchặtchquỹđấtđã thuhồi.

Điều 3.

1. Quyếtđịnhnàycó hiulc kểtngày…..tháng…..năm……

2.Cơquan,cánhâncótêntiĐiều2 nêutrênchịutráchnhiệmthihành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận
- NĐiều 3;-Cơ quan thanh tra;
-Lưu:…..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký,ghi rõ họ tên vàđóngdu)

_______________

11 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai )

12 Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....

13 Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)

Mẫu số 11

YBANNHÂNDÂN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

QUYẾT ĐNH

Về việccưỡngchế thu hiđt

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm của Ủy ban nhân dân ………về việc thu hồi đất………..;

Xét đề nghca Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trưng ti Ttrình số ……… ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Áp dụng bin pháp cưng chế thu hi đất đi vi …………….đang sdụng tha đt số ..., thuc tbn đsố ...... ti xã……................................do...........................................địachỉ………..……………………………………….

Thời gian thc hiện cưng chế thu hi đất tngày …..tháng ……năm….đếnngày…..tháng…….năm………………….

Điều 2.

1. Quyếtđịnhnàycó hiulc kểtngày….tháng…..năm

2. y ban nhân dân xã/phưng/thtrấn ……….. có trách nhiệm giao quyếtđnhnàycho…..vàniêmyếtcôngkhaiquyếtđịnhnày tạitrsy ban nhân dân xã/phưng/thtrn…., đa điểm sinh hot chung ca khu dân cư ………..

3.Giao 14………trinkhaithchiệncưngchếthuhiđttheoquy địnhcủapháplut.

4. Kinhphíphc vthc hincưngchế:…………………………

…………………………………………………………….

5. S/Phòng Tài nguyên và Môi trưng, Chtch y ban nhân dân xã/phưng/thtrấn.;Tchclàmnhiệmvbithưng,giảiphóngmặtbng; các đơnvcóliênquan; 15 ……….chutráchnhiệmthihànhquyếtđnhnày./.

Nơi nhận:
- NKhoản 5 Điều 2;
-Thanh trahuyn, VKSND, CA huyn…
-Sở TN&MT …… (đb/c);
- Lưu: …..

CHỦ TỊCH

(Ký,ghi rõ họ tên vàđóngdu)

_______________

14 Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

15 Ghi rõ tên người sử dụng đất