ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ph ban hành Quy chế Qun lý cụm công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc S Công thương tại Tờ trình s 95/TTr-SCT ngày 04/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, với các nội dung chính như sau:

1. Tên Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Gia Vân.

2. Địa điểm: Xã Gia Vân, huyện Gia Vin, tỉnh Ninh Bình. Ranh giới cụ thể:

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp đường ĐT477;

- Phía Bc giáp khu dân cư;

- Phía Đông giáp khu hành chính và khu trường hp.

3. Quy mô diện tích: 30,168 ha.

4. Ngành, nghề thu hút: Các dự án công nghiệp công nghệ sạch như: Giầy da (không bao gồm công đoạn thuộc da), điện tử,...

Điều 2. Giao Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp Gia Vân đm bo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đc Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn và Chủ tịch UBND xã Gia Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP4,3,5
vv.05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch