BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3255/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ GIAOTHÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CPngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CPngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kýsố;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CPngày 23 tháng 11 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bảnđiện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 1950/TTg-KGVXngày 15 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủđôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điệntử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòngBộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng văn bản điệntử và chữ ký số trong hoạt động của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổngcục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc SởGiao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâmCông nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và cá nhânliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
-
Bộ Nội vụ (để b/cáo);
-
Bộ Thông tin Truyền thông (để b/cáo);
-
Ban Cơ yếu Chính phủ (để p/hp);
-
Các Thứ trưởng (để chỉ đạo th/hiện);
-
Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
-
Báo Giao thông;
-
Lưu VT, VP (HC).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

QUY CHẾ

SỬDỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3255/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này quy định về việc sử dụngvăn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòngBộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư; Tổng cục Đường bộ Việt Nam,các Cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

2. Sở Giao thông vận tải tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

3. Công chức, viên chức thuộc các cơquan, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

4. Khuyến khích các doanh nghiệpthuộc phạm vi quản lý của Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Bộ Giao thông vận tải sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNGVĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Điều 3. Loại vănbản điện tử

1. c loại vănbản sau đây được gửi, nhận dưới dạng văn bản điện tử(không gửi kèm theo văn bản giấy) trong nội bộ cơ quan Bộ Giao thông vận tải,giữa Bộ Giao thông vận tải với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Giaothông vận tải:

a) Công văn;

b) Giấy mời họp, công văn mời họp;

c) Báo cáo kiểm điểm tình hìnhcông tác (bao gồm: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm); báo cáochuyên đề và các loại báo cáo khác theo yêu cầu;

d) Các loại Thông báo;

e) Dự thảo vănbản quy phạm pháp luật gửi xin ý kiến;

f) Dự thảo văn bản hành chính gửi xiný kiến;

g) Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải ban hành.

2. Các loại văn bản, tài liệu sau đâyphải gửi văn bản giấy kèm theo văn bản điện tử:

a) Hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ để giải quyết công việc;

b) Hồ sơ, tài liệu trình Bộ Giao tng vận tải để giải quyết công việc;

c) Hồ sơ, tài liệu gửi các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

3. Ngoài các loạivăn bản, tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, các cơ quan, đơn vịthuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải phải tăng cường trao đổi văn bản điện tửqua hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản tài liệu (IDOC) của BộGiao thông vận tải.

Điều 4. Quy định về khuôn dạngvăn bản điện tử

1. Căn cứ nguồn gốc hình thành, vănbản điện tử được phân chia thành các dạng sau:

a) Dạng 1: Văn bản điện tử được tạora trực tiếp bằng phần mềm máy tính, được lưu dưới dạng filephù hp, có thể chỉnh sửa nội dung văn bản (bản mềm).

b) Dạng 2: Văn bản điện tử được tạora từ văn bản giấy (bản cứng) bằng cách quét (scan) và chuyển vào máy tính dướidạng file ảnh.

2. Các loại văn bản điện tquy định tại Điều 3 của Quy chế này có thể được lưu trữ và gửi, nhận ởdạng 1 hoặc dạng 2.

Điều 5. Quy định vềgửi, nhận văn bản điện tử

1. Văn bản điện tử (trừ văn bản thuộcbí mật nhà nước) được gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc qua hệ thống quản lývăn bản tài liệu (IDOC) của Bộ Giao thông vận tải.

2. Khi gửi văn bản điện tử qua hệthống thư điện tử phải sử dụng địa chỉ thuộc hệ thống thư điện tử của Bộ Giaothông vận tải (@mt.gov.vn) và hệ thống thư điện tử có địachỉ (tên min.gov.vn) để bảo đảm độ tin cậy, an toàn, anninh thông tin.

3. Người nhận văn bản điện tử có chữký số phải kiểm tra chữ ký số theo quy định tại Khoản 5Điều 7 của Quy chế này.

4. Khi nhận văn bản điện tử có ký sốgửi đến, văn thư cơ quan, đơn vị tiếp nhận văn bản đến thực hiện theo quy địnhsau:

a) Kiểm tra chữ ký số theo quy địnhtại Khoản 5 Điều 7 của Quy chế này;

b) Ký chữ ký số cơ quan với dấu “Côngvăn đến” vào chỗ trống góc phía trên lề trái trang đầu củavăn bản;

c) Đăng ký vănbản đến, trình và chuyển giao văn bản đến theo quy định tại quy chế công tác văn thư của cơ quan, đơn vị.

5. Đối vi nhữngtài liệu điện tử có tính chất nhạy cảm (không phải tài liệu mật), sau khi kýxong phải mã hóa (mã mật) trước khi gửi bằng phần mềm GCA-01 do Ban Cơ yếuChính phủ cung cấp.

ChươngIII

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNGCHỮ KÝ SỐ

Điều 6. Quản lý thiếtbị lưu khóa

1. Thiết bị lưu khóa do Ban Cơ yếuChính phủ cung cấp chứa chứng thư số và khóa riêng (khóa bí mật) được sử dụngđể tạo và kiểm tra chữ ký số.

2. Người có thẩm quyền được Ban Cơyếu Chính phủ cấp thiết bị lưu khóa phải tự quản lý hoặc ủy quyền cho cá nhânkhác quản lý thiết bị lưu khóa của mình và chịu trách nhiệm về việc sử dụngthiết bị lưu khóa đó.

3. Thiết bị lưu khóa của cơ quan, đơnvị phải được quản lý như quản lý con dấu của cơ quan, đơn vị. Người được giaoquản lý thiết bị lưu khóa của cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc quảnlý và sử dụng thiết bị lưu khóa để tạo ra chữ ký số của cơ quan, đơn vị mình.Khi thay đổi người quản lý thiết bị lưu khóa phải thựchiện việc bàn giao theo đúng quy định.

Điều 7. Sử dụng chữ ký số

1. Các văn bản điện tử quy định tạiKhoản 1 Điều 3 của Quy chế này khi lưu trữ, gửi ở dạng 1 phải có 02 (hai) chữký số (chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, đơn vị) vi hình ảnh con dấu của cơ quan và phải được thể hiện dưới dạng PDF. Chữký số của cơ quan và chữ ký số của người có thẩm quyền ký n bản gốc đặt tại vị trí ký văn bản gốc theo mẫutại Phụ lục 1 của Quy chế này.

2. Các văn bản điện tử quy định tạiKhoản 1 Điều 3 của Quy chế này khi lưu trữ, gửi ở dạng 2 phải có 01 (một) chữký số của cơ quan, đơn vị vi hình ảnh con dấu của cơ quan và được thể hiện dưới dạng file PDF. Vị trí đặt chữ ký số của quan, đơn vị tại góc trên bên trái trang đầu của văn bản điện tử theo mẫu tại Phụlục 2 của Quy chế này.

3. Chữ ký số quy định tại Khoản 1,Khoản 2 Điều này được tạo ra bằng thiết bị USB token vàphần mềm ký số pdf (VsignPDF) do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp .

4. Người ký chữ ký số lên văn bảnđiện tử phải thực hiện quy định sau:

a) Xác định được trạng thái chứng thưsố hợp lệ trước khi ký.

b) Gắn kèm với mỗi chữ ký số một dấuthời gian được cấp bởi máy chủ cấp dấu thời gian của Ban Cơ yếu Chính phủ tạiđịa chỉ: http://ca.gov.vn/tsa.

5. Người kiểm tra chữ ký số trong vănbản điện tử phải kiểm tra và xác định được các nội dung sau đây:

a) Chữ ký số hợp lệ.

b) Trạng thái chứng thư số hợp lệ tạithời điểm ký.

c) Chữ ký số có gắn kèm dấu thời gianđược cấp bởi máy chủ cấp dấu thời gian của Ban Cơ yếu Chính phủ tại đa ch: http://ca.gov.vn/tsa.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 8. Trách nhiệmcủa Văn phòng Bộ

1. Tổ chức quản lý thiết bị lưu khóađể tạo chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ và của Lãnh đạo Bộ;

2. Triển khai thực hiện việc gửi,nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quy chế này;

3. Theo dõi, chủ trì kim tra việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký sốtại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

4. Tổng hợp, tham mưu báo cáo Thủtướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về sử dụng văn bản điện tử và chữ kýsố theo quy định;

5. Đề xuất sửa đổi, bsung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Thủtướng Chính phủ về sử dụng văn bản điện tử trong từng thờikỳ.

Điều 9. Trách nhiệmcủa Trung tâm Công nghệ thông tin

1. Cài đặt cácphần mềm liên quan, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ, công chức, Cơ quan Bộ trong việc sử dụng văn bản đin tử và chữ ký số; hướng dẫn, hỗ trợ Sở Giao thông vận tảicác tỉnh, thành phố trong việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số.

2. Cấp địa chỉ thư điện tử @mt.gov.vncho cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức theođề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Điều 10. Trách nhiệm của Tổngcục Đường bộ Việt Nam, các Cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

1. Triển khai thực hiện việc sử dụngvăn bản điện tử và chữ ký số theo quy định tại Quy chế này;

2. Ban hành quy định về việc sử dụngvăn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.